بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران،

2 مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در راستای استفاده بهینه از دیم‌زارهای مناسب استان لرستان آزمایشی طی سال‌های 1391-1387، با استفاده از گونه‌ آویشن بومی استان (Thymus lancifolius Celak.) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تراکم کاشت (4، 6 و 8 بوته در مترمربع) و در سه تکرار اجرا شد. ارتفاع، قطر تاج پوشش، تعداد ساقه، عملکرد خشک اندام هوایی، طول ریشه، درصد و عملکرد اسانس اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده از آنالیز مرکب داده‌ها در طی سال‌های اجرای طرح نشان داد که تراکم 8 بوته در متر‌‌مربع نسبت به دو تراکم 6 و 4 بوته بیشترین عملکرد سرشاخه را تولید کرد. نتایج بررسی داده‌ها در مدت زمان اجرای طرح نشان داد که عملکرد ماده خشک در سال چهارم 9/3937 کیلوگرم در هکتار و عملکرد اسانس در همان سال 52/77 کیلوگرم درهکتار و از نظر درصد اسانس در سال چهارم 973/1 درصد و شاخه گل‌دهنده، قطر تاج پوشش و ارتفاع به‌ترتیب 153/317 عدد، 87/42 و 3/15سانتی‌متر بودند. اسانس گونه بومی T. lancifolius بیش از 44% کارواکرول و حدود 31% تیمول داشت.

کلیدواژه‌ها


- Aflakian, S., Zeinali, H., Maddah Arefy, H., Enteshary, Sh. and Kaveh, Sh., 2012. Study of yield components in 11 ecotype of Thymus daenensis Celak. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 28(2): 187-197.

- Akbarinia, A., Sharifi Ashoorabadi, E. and Mirza, M., 2010. Study on drug yield and essential oil content and composition of T. lancifolius Celak. under cultivated condition, Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(2): 205-212.

- Al-Ramamneh, E.A.D.M., 2009. Plant growth strategies of Thymus vulgaris L. in response to population density. Industrial Crops and Products, 30(3): 389-394.

- Hasani, J., Makizadeh, M. and Lebaschi, M.H., 2012. The survey of Thymus species adaptation and yields in dry lands of Iran (Kurdistan). Agriculture & Natural Resources Research Center of Kurdistan province, 66p.

- Jamzad, Z., 2009. Thymus and Satureja Species of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, 171p.

- Karegar Hajiabadi, E., Abbaszadeh, B., Sefidkon, F. and Khavazi, K., 2015. Comparing the effect of seed and transplants inoculation with biofertilizers on Thymus pubescens Bioss. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 31(1): 81-91.

- Kizil, S. and Toncer, O., 2005. Effect of different planting densities on yield and yield components of wild thyme (Thmus spicata var. spicata) .Acta Agronomica Hungarca, 53(4): 417-422.

- Mohammadian, A., Karamian, R., Mirza. M. and Sepahvand, A., 2014. Effect of altitude and soil characteristics on essential of Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey. in different habitats of Lorestan province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 30(4): 519-528.

- Omidbaigi, R., Ftttahi, F., Fattahi, F. and Karimzadeh, Gh., 2010. Harvaest time affect on the herb yield and essential oil content of lemon thyme (Thymus citriodorus (Pers.) Schreb). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(3): 317-325.

- Rechinger, K.H., 1963-2012. Flora Iranica, Vols. 1-178, Akademische Druck- U Verlagsanstalt, Graz.

- Taheri, R., Lebaschy, M.H., Zakerin, A., Bakhtiari Ramazani, M., Borjian, A. and Makkizadeh Tafti, M., 2013. Effect of plant desities on quantitative and qualitative characteristics of four Thymus species under dry farming condition of Damavand. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(3): 709-719.

- Todorovic, G., Jevdjovic, R. and Kostic, M., 2008. Common thyme (Thymus vulgaris L.). Poljoprivredne Aktuelnosti, 1-2: 83-89.

- Zarezadeh, A., Madah Arefi, H., Sharifi Ashoorabadi, E., Mirhosseini, A. and Arabzadeh, M.R., 2015. Phenology and compatibility of different Thymus species under agricultural conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 31(3): 539-553.