اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، ایران

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، ایران

3 دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشکی، جهرم، ایران

چکیده

سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) گیاهی دارویست که از گذشته‌های دور در درمان پاره‌ای از بیماری‌ها ازجمله ناتوانی جنسی کاربرد داشته است. از این‌رو، این تحقیق با هدف مطالعه اثر سیاه‌دانه بر ساختار بافتی تخمدان انجام شد. در این تحقیق، 35 سر موش سفید بزرگ ماده (ویستار) با وزن 300-250 گرم تهیه و به 5 گروه مساوی شامل کنترل (بدون تیمار)، شاهد (دریافت‌کننده محلول آب و الکل) و سه گروه تیمار تقسیم شدند. عصاره سیاه‌دانه به‌ترتیب در دوز‎های حداقل، متوسط و حداکثر (mg/kg/b.wt400، 200، 100) تهیه و طی 3 هفته روزانه به موش‎های گروه تیمار تزریق درون صفاقی شد. در پایان دوره تیمار، تخمدان موش‌ها را جدا و پس از آبگیری، شفاف‌سازی و جایگزینی با پارافین، مقاطع بافتی 5 میکرونی تهیه گردید. انواع فولیکول‌ها شمارش و تغییرات بافتی با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. داده‏های حاصل با (17)SPSS و آزمون ANOVA تحلیل و گروه‌های مورد بررسی با آزمون t (P<0.05) با هم مقایسه شدند. نتایج حاصلکاهش معنی‎داری را در تعداد فولیکول بدوی و فولیکول اولیه در تمامی گروه‎های تیمار نسبت به گروه کنترل نشان داد. تعداد فولیکول ثانویه و وزن تخمدان‌ها نیز در تیمار با دوز مصرفی حداکثر در مقایسه با کنترل کاهش معنی‎داری داشتند. با استناد به یافته‌های این تحقیق، عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه بر بافت تخمدان تا حدودی اثر تخریبی وابسته به دوز داشته و از مصرف آن در دوره بارداری باید اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها


- Ahmed, M., Shoieb, E.M. and Pauls, S., 2012. In vitro inhibition of growth and induction of apoptosis in cancer cell lines by thymoquinone. International Journal of Oncolology, 22: 107-113.

- Alenzi, F.Q., El-sayed, F., El-bolkiny, E. and Salem, M.L., 2010. Protective effects of Nigella sativa oil and thymoquinone against toxicity induced by the anticancer drug. British Journal biomedical science, 67(1): 20-28.

- Anzalone, C.R., Hong, L.S., Lu, J.K.H. and LaPolt, P.S., 2004. Influences of age ovarian follicular reserve estrous cycle pattern ovulation and hormone secretion. Biology of Reproduction, 64(4): 1056-1062.

- Asgary, P., Ghanadi, A. and Dashti, Gh., 2008. Effects of Nigella sativa on atherosclerosis and its risk factors in hypercholesterolemic rabbits. Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 6(3): 235-241.

- Bashandy, A.E., 2007. Effect of fixed oil of Nigella sativa on male fertility in normal and hyperlipidemic rat. international Journal of Pharmacology, 3(1): 27-33.

- Buriro, M. and Tayyab, M., 2007. Effect of Nigella sativa on lipid profile in albino rats. Gomal Journal of Medical Sciences, 5(1): 14-35.

- Fallah Husseini, H., Mohtashamy, R., Sadeqi, Y. and Fallah Huseini, A., 2012. The review on the pharmacological effect of Nigella sativa seed. Journal of Herbs, 1(2): 14-18.

- Gihani, A. and Asad, U.K., 2004. A Review of medicinal uses and pharmacological activities of Nigella sativa. Pakistan Journal of Biology Science, 7(4): 441-451.

- Goreja, W.G., 2003. Black Seed: Nature’s Miracle Remedy. NY7 Amazing Herbs Press, New York, 46p.

- Haji Sharif, A., 2013. The Secrets of Medicinal Plants. Hafez Novin Press, Iran, 960p.

- Hala, M.A., 2011. Protective effect of Nigella Sativa, linseed and celery oils against testicular toxicity induced by sodium valproate in male rats. Journal of American Science, 7(5): 687-693.

- Hosseinzadeh, H., Jaafaria, M. and Khoeib, A., 2006, Anti-ischemic effect of Nigella sativa L. seed in male rats. Iranian Journal of Pharmacological Research, 1: 53-58.

- Hosseinzadeh, H. and Taghi, M.M., 2012. Effect of Nigella sativa seed extracts on ischemia reperfusion in rat skeletal muscle. Pharmacology, 2: 326-335.

- Jazayeri, Gh., 2004. Foods Language (Vol. 3). Amir Kabir Press, Tehran, Iran, 450p.

- Kaleem, M., Kirmani, D., Asif, M., Ahmed .Q. and Bano, B., 2006. Biochemical effects of Nigella sativa L. seeds in diabetic rats. Indian Journal Experimental and Boiology, 44(9): 745-748.

- Kanter, M., Coskun, O. and Budancamanak, M., 2005. Hepatoprotective effects of Nigella sativa L. and Urtica dioica L. on lipid peroxidation, antioxidant enzyme systems and liver enzymes in carbon tetrachloride-treated rats. World Journal of Gastroenterology, 11(42): 6684-6688.

- Khodaii, H., Chamani, M., Sadeghi, A. and Hejazi, H., 2009. Effects of conjugated linoleic acid on reproductive factors and hormones in the process of ovulation in mice (Balb/c). Journal of Fertilization, 2: 101-109.

- Mukhallad, A.M., Mohamad, M.J.M. and Hatham, D., 2009. Effects of black seeds (Nigella Sativa) on spermatogenesis and fertility of male albino rats. Journal of Medical and Medicine Science, 4(2): 386-390.

- Musa, D., Dilsiz, N., Gumushan, H., Ulakoglu, G. and Bitiren, M., 2004. Antitumor activity of an ethanol extract of Nigella sativa seeds. Biologia Bratislava, 59(6): 735-740.

- Nagi, A., Alha, J., Mariana, N., Shamsudin, H. and Zamri, F., 2008. Extraction of essential oil from Nigellasativa using supercritical carbon dioxide: study of antibacterial activity. American Journal of Pharmacology-Toxicology, 3(4): 225-2288.

- Parhizkar, S., Latiff, L., Rahman, S. and Parichehr, H., 2011. Assessing estrogenic activity of Nigella sativa in ovariectomized rats using vaginal cornification assay. African Journal of Pharacology, 5(2): 137-142.

- Sharma, N., Ahirwar, D., Jhade, D. and Gupta, S., 2009. Medicinal and phamacological potential of Nigella sativa: a review. Ethnobotanical Review, 13: 946-955.

- Sheikhi-Karizaki, A., 1999. Pharmacognostical investigation of Nigella sativa and determination of its components with GC-MS analyzer. Tehran University Medical Science, 2(1): 234-243.

- Shryatzadeh, M., Maleki-Rad, A. and Rahzani, K., 2009. The effect of Nigella sativa on oxidative stress. Medical Journal of Shahre Kord University, 12(4): 21-26.

- Vahdati, N., Rakhshandeh, H. and Omidi, A., 2005. An investigation on LD50 and subacute hepatic toxicity of Nigella sativa seed extracts in mice. Pharmazie, 60: 544-547.