بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر حذف جوانه‌های جانبی بر صفات مرفولوژیک گیاه زعفران (Crocus sativus L.) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل وزن بنه (درشت 11-5/9 گرم و متوسط 5/7-6 گرم)، بستر کشت (پرلیت و خاک) و حذف جوانه‌های جانبی (حذف کلیه جوانه‌های جانبی و بدون حذف جوانه‌ها) بود. نتایج نشان داد که وزن بنه بر روی تعداد برگ و وزن خشک برگ‌ها، تعداد و وزن خشک ریشه‌ها، وزن خشک بنه‌های دختری، متوسط وزن خشک بنه‌ دختری و وزن خشک کل گیاه اثر معنی‌داری داشت و از نظر این صفات بنه‌های درشت برتری داشتند. بستر کشت پرلیت نسبت به بستر خاک باعث افزایش وزن خشک برگ‌ها، وزن خشک ریشه‌ها، تعداد ریشه‌ها، وزن خشک بنه‌های دختری و وزن خشک کل گیاه شد. گیاهان در بستر خاکی نسبت به بستر پرلیت تعداد برگ بیشتری تولید کردند. اگرچه با حذف جوانه‌های جانبی تعداد برگ و بنه‌های دختری کاهش یافت اما تعداد و وزن ریشه و متوسط وزن خشک بنه دختری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


- ابریشمی، م.ح.، 1383. زعفران از دیرباز تاکنون. انتشارات امیرکبیر، 832 صفحه.

- سبزواری، م.،1374. زعفران طلای سرخ کویر. بانک کشاورزی،
44 صفحه.

- صادقی، ب.، 1372. اثر وزن بنه در گل‌آوری زعفران. سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، مرکز خراسان، 276 صفحه.

- عباسیان، ج.، 1391. بررسی شرایط بهینه اگرواکولوژیکی و فیزیولوژیکی جهت دستیابی به بیشترین طول دوره گلدهی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.). همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران، مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، 15 آذر: 33.

- Abdullaev, F.I. and Frenkel, G.D., 1999. Saffron in biological and medical research: 103-113. In: Negbi, M., (Ed.). Saffron, Crocus sativus L. Harwood Academic Publishers, Australia, 154p.

- Doss, R.P., 1979. Some aspects of daughter bulb growth and development and apical dominance in bulbous.Plant and Cell Physiology, 20(2): 387-394.

- Han, H., Zhang, S. and Sun, X., 2009. A review on the molecular mechanism of plants rooting modulated by auxin. African Journal of Biotechnology, 8(3): 348-353.

- Maggio, A., Raimondi, G., Martino, A. and De Pascale, S., 2006. Soilless cultivation of saffron in Mediterranean environment. Acta Horticulturae, 718: 515-522.

- Mashayekhi, K., Kamkar, B. and Soltani, A., 2006. The effect of corm weight and environmental temperature of flowering behavior of saffron. Abstract of the 2nd International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology, Mashhad, Iran, 28-30 October.

- Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Garcia-Luis, A. and Guardiola, J.L., 2004. Extending the harvest period of saffron. Acta Horticulturae, 650: 218-225.

- Souret, F.F. and Weathers, P.J., 2008. The growth of saffron (Crocus sativus L.) in aeroponics and hydroponics. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 7(3): 25-35.

- Tomlinson, K.W. and O’Connor, T.G.,  2004. Control of tiller recruitment in bunchgrasses: uniting physiology and ecology. Functional Ecology, 18(4): 489-496.

- Winterhalter, P. and Straubinger, M., 2000. Saffron renewed interest in an ancient spice. Food Reviews International, 16: 39-59.