نوبت چاپ در نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات را پس از انجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله انجام می دهد.