همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایرانبه اطلاع می‌رساند مطابق بند 4-2 ماده 4 آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان در مرحله پذیرش مقاله قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) را در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد، به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 304038774140107001395122100005 پرداخت و کپی فیش را به آدرس پست الکترونیکی (ijmapr@rifr-ac.ir)دفتر نشریه ایمیل  نمایند و اصل فیش را نیز از طریق پست سفارشی به دفتر نشریه ارسال نمایند.