هزینه چاپ مقاله در نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

به اطلاع می‌رساند مطابق با بند 9 صورتجلسه کمیته انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در تاریخ 1399/04/10، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ یک میلیون ریال (یکصد هزار تومان) در مرحله داوری و همچنین مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد را به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 304038774140107001395122100005 پرداخت و کپی فیش را به آدرس پست الکترونیکی (ijmapr@rifr-ac.ir)دفتر نشریه ایمیل  نمایند و اصل فیش را نیز از طریق پست سفارشی به دفتر نشریه ارسال نمایند.