سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

درخواست اشتراک مجله های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1392

 

برای اشتراک، خواهشمند است جهت اطلاع از هزینه پستی و همچنین شماره حساب مربوطه با شماره تلفن 44580595 تماس حاصل فرمایند. در ضمن مبلغ مجله دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران این موسسه در سال 1392 به شرح زیر می باشد. سپس با تکمیل مشخصات زیر، فیش مربوطه به همراه این برگه به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ارسال فرمایند.


نام و نام خانوادگی: ........................................................................................................................................
تلفن: ......................................... شغل: .............................................. میزان تحصیلات: ................................
نشانی دقیق: ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
کد پستی: ....................................................................صندوق پستی: .............................................................
توضیحات: .....................................................................................................................................................
امضاء


تهران، کیلومتر 5 آزادراه تهران، کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر، انتهای خیابان سرو آزاد، بلوار باغ گیاه شناسی ملی ایران، مؤسسه
13185- تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، فروشگاه کتاب، تهران، صندوق پستی: 116

تلفن: 44580595 ، دورنگار: 44580216 ،publication@rifr-ac.ir : پست الکترونیک

 

نامه مجله مبلغ اشتاک یکساله (ریال ) مبلغ هر شماره (ریال)
دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 140000 35000