نویسنده = حسین زینلی
ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 367-380

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ داوود افیونی


بررسی اثر سطوح مختلف کود‌های اوره و سوپرفسفات بر تجمع عناصر معدنی در گیاه دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 219-232

مرضیه سالک؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ حسین زینلی


بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 31-40

بنفشه قوامی؛ حسین زینلی؛ محمود خسرو شاهلی؛ سعید دوازده‌ امامی


بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 486-495

حسین زینلی؛ حسین حسینی؛ محمدحسن شیرزادی


بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت

دوره 29، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 313-324

لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا


بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی

دوره 29، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 399-411

مریم بهداد؛ نعمت‌الله اعتمادی؛ ابراهیم بهداد؛ حسین زینلی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 51-62

مریم‌السادات سلامتی؛ حسین زینلی


مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 116-129

شیرین کاوه؛ حسین زینلی؛ لیلی صفایی؛ حسن مداح عارفی؛ سمیه افلاکیان


تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 28، شماره 4، بهمن و اسفند 1391، صفحه 579-593

علی احسانی‌پور؛ خورشید رزمجو؛ حسین زینلی


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.)

دوره 28، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 187-197

سمیه افلاکیان؛ حسین زینلی؛ حسن مداح عارفی؛ شکوفه انتشاری؛ شیرین کاوه


تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.)

دوره 28، شماره 2، مرداد و شهریور 1391، صفحه 342-355

لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ مهدی میرزا


مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. )

دوره 27، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 407-418

منصوره صرامی؛ حسین زینلی؛ غلامرضا بخشی‌خانیکی؛ سعید اسماعیل‌خانیان؛ زرین‌تاج بردبار


مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

دوره 23، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 195-203

حسین زینلی؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ مسعود عسگرزاده؛ عباس کیانی‌پور؛ مرتضی ابطحی