نمایه نویسندگان

آ

 • آچاک، یوسف ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • آذر‌نیوند، حسین فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • آرویی، حسین تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • آروین، محمدجواد تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • آویزه، رضا اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]

ا

 • ابراهیم‌زاده، مهدیس بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • احسانی، الهام بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • احسانی‌پور، علی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 579-593]
 • احمدی، فریده اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • احمدی چناربن، حسین تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • احمدی حسینی، سیدمحمد بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 28-34]
 • ایران‌پاک، نسیم بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید کالوس و شاخساره‌زایی در نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 356-369]
 • اردکانی، محمدرضا تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • ایزدی دربندی، علی بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • استاجی، احمد آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • اسدی‌کرم، فرشته ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • اسرار، زهرا بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 198-209]
 • اسرار، زهرا اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • اشرفی، رضا بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 385-398]
 • اعلمی، مهران ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • اعلمی، مهران بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • افلاکیان، سمیه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • اکبری نوقابی، کامبیز بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • الماسی، مرتضی تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • امیدبیگی، رضا بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • امیدپناه، نفیسه بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 198-209]
 • انتشاری، شکوفه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • انصاری دزفولی، ندا بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • انصاری‌نیا، الهام تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]

ب

 • بابایی، ساسان شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • باقرلو، مهناز بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • بامنیری، عبدالحمید مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • بانشی، فاطمه بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 161-175]
 • بخشی‌خانیکی، غلامحسین اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • بیدشکی، ابومسلم تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • بصیری، علی‌رضا تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • بطحایی، سیده زهرا اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش‏های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 293-308]
 • بیگدلو، مهدی بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • بنایان اول، محمد مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 176-186]
 • بهدانی، محمدعلی بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • بهشتی، پیمان شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 153-160]

پ

 • پاک نژاد، فرزاد تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • پاک‌نژاد، فرزاد بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • پالیزدار، مریم بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • پیروزی، نغمه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • پورسیدی، شهرام اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • پورمهدی، مهدی اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]

ت

 • تقی‌زاد فرید، رحیم تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • تقی‌زاده، مسعود شناسایی و تعیین مقدار فیتواسترول‌ها در بذرهای روغنی جمعیت‌هایی از دو گونه گل‌گاوزبان (Echium) ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 741-755]
 • تیموری، مریم بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • توانا، مریم بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • توکلی، افشین تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]

ج

 • جامی‌الاحمدی، مجید بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • جامعی، رشید بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • جعفری، سید مهدی ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • جعفری، علی‌اشرف اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]
 • جمزاد، زیبا استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • جمشیدی، احسان تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]
 • جوادی، حامد تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]

چ

 • چایی‌چی، محمدرضا اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]

ح

 • حاج‌حسینی، رضا بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]
 • حاج سیدهادی2، محمدرضا تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • حبیبی، اعظم تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • حبیبی، حسن تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]
 • حبیبی بی‌بالان، قاسم شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • حبیب‌زاده، محبوب تأثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 224-234]
 • حیدری، رضا بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • حیدری، نرگس تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • حیدرپور، امید آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • حسنی، محمداسماعیل مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • حسینی، بهمن افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]
 • حسین‌پور، مطلب تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]
 • حسین‌پور قزوینی، علی‌اکبر اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]
 • حسندخت، محمدرضا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • حسن‌زاده، نادر بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • حسن‌زاده، نادر کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • حضرتی یادکوری، سعید بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 210-223]
 • حمیسی، مرتضی تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]

خ

 • خادم، علیرضا بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • خاوازی، کاظم اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • خیری، عزیزاله بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • خمیری، مرتضی ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • خواجه، غلامحسین بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]

د

 • داداش‌پور، مهدی خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • دانشفر، الهام بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • درویش علیپور آستانه، شکیبا خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • دلخوش، بابک بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • دلشاد، مجتبی بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • دهقان، اسماعیل افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]

ذ

 • ذاکری، سعید ارزیابی فرایند خشک شدن، کمّیت اسانس و مدل‌سازی ریاضی گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) با استفاده از جریان هوای گرم [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 684-698]
 • ذوالفقاری، اسلام شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]

ر

 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • رجبیان، طیبه شناسایی و تعیین مقدار فیتواسترول‌ها در بذرهای روغنی جمعیت‌هایی از دو گونه گل‌گاوزبان (Echium) ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 741-755]
 • رحیمی، اصغر اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاری بر عملکرد کمّی و میزان اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 131-141]
 • رحیم‌زاده، سعیده تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 73-87]
 • رزمجو، خورشید تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 579-593]
 • رسولی، ایرج خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • رضایی، محمدباقر بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • رضازاده، شمسعلی تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • رضایی سرخوش، مهدی تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • رفیعی، زهرا ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • روحی‌پور، حسن تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • روستا، حمیدرضا برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 669-683]

ز

 • زاده‌حسینقلی، الهه خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • زیدآبادی، سعید برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 669-683]
 • زمانی، ذبیح‌اله بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • زینلی، حسین تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 579-593]
 • زینلی، حسین بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • زینلی، حسین تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]

س

 • ساطعی، آرین تأثیر دو گونه دارواش (Viscum album L. و Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb.) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گونه‌های میزبان آلوده به دارواش در منطقه چهارباغ گرگان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 370-383]
 • سبزواری زاده، مصطفی بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]
 • سفیدکن، فاطمه خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 224-234]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • سلاجقه، مریم بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • سهرابی، یوسف تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 73-87]
 • سوری، محمدکاظم آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]

ش

 • شافع، مصطفی بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • شاه‌حسینی، رضا ارزیابی فرایند خشک شدن، کمّیت اسانس و مدل‌سازی ریاضی گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) با استفاده از جریان هوای گرم [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 684-698]
 • شاهوردی، سمیه استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • شیرانی‌راد، امیرحسین بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • شریعتی‌فر، میثم بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • شیرعلی، سعید اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش‏های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 293-308]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]
 • شعبان، مراد بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 385-398]
 • شهریاری، فرج‌الله افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]
 • شور، محمود تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]

ص

 • صیاد، سحر کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • صادقی ماهونک، علیرضا بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • صبا، جلال تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • صفارپور، سارا شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 153-160]
 • صفائی، لیلی تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]
 • صفائی قمی، جواد مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 161-175]

ط

 • طهماسبی سروستانی، زین‌العابدین بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 210-223]

ع

 • عادلی، ابراهیم شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • عاشوری، محمدرضا اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش‏های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 293-308]
 • عبادی، محمّدتقی آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • عباس زاده، بهلول تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • عباس‌زاده، بهلول تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • عباس‌زاده، بهلول بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • عباس‌زاده، سکینه شناسایی و تعیین مقدار فیتواسترول‌ها در بذرهای روغنی جمعیت‌هایی از دو گونه گل‌گاوزبان (Echium) ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 741-755]
 • عرب حسینی، اکبر تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • عزیزی، مجید بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • عزیزی، محمدحسین بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • عصاره، محمدحسن تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • عصاره، محمدحسن تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • عصاره، محمدحسن بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • علیرضالو، کاظم بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • علیرضایی نغندر، مرتضی تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • علیزاده، محمدعلی اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]

ف

 • فارسی، محمد بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • فاطمی، شهره تأثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 224-234]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • فتحی، مجتبی بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 385-398]
 • فتوکیان، محمدحسین تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]

ق

 • قادرپور، صابر بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • قادری قهفرخی، مریم بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • قاسمی، ابوالقاسم کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • قربانی، محمد بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • قربانلی، مه‌لقا بررسی اثر غلظت‌های مختلف مس بر رنگیزه‌ها و فعالیت سیستم‌های دفاعی غیرآنزیمی و آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 235-247]
 • قربانلی، مه‌لقا تأثیر دو گونه دارواش (Viscum album L. و Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb.) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گونه‌های میزبان آلوده به دارواش در منطقه چهارباغ گرگان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 370-383]
 • قربانلی، مه‌لقا اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • قلاوند، امیر تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]

ک

 • کابلی قره‌تپه، حرمت تأثیر دو گونه دارواش (Viscum album L. و Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb.) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گونه‌های میزبان آلوده به دارواش در منطقه چهارباغ گرگان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 370-383]
 • کیاپور، عادله بررسی اثر غلظت‌های مختلف مس بر رنگیزه‌ها و فعالیت سیستم‌های دفاعی غیرآنزیمی و آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 235-247]
 • کاشانی، علی بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • کالیراد، عهدیه بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمّی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 103-108]
 • کاوه، شیرین بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • کریمی، سیدرضی ارزیابی فرایند خشک شدن، کمّیت اسانس و مدل‌سازی ریاضی گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) با استفاده از جریان هوای گرم [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 684-698]
 • کریمیان فریمان، زهرا مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 176-186]
 • کلاته جاری، سپیده بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید کالوس و شاخساره‌زایی در نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 356-369]
 • کلانتری، سیامک بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید کالوس و شاخساره‌زایی در نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 356-369]
 • کنشلو، هاشم ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • کهندل، اصغر فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]

گ

 • گیویان‌راد، محمدهادی شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 153-160]

ل

 • لایق حقیقی، معصومه تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • لایق‌حقیقی، معصومه بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]
 • لباسچی، محمدحسین تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]

م

 • محمدی، خسرو تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • محمدی گل‌تپه، ابراهیم تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]
 • مداح عارفی، حسن بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • میراحمدی، سید فاضل مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • مرادشاهی، علی بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 198-209]
 • مرادعلیزاده، مهران بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • مرادعلیزاده، مهران بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 28-34]
 • میردهقان، سیدحسین برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 669-683]
 • میرزا، مهدی بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس میوه Heracleum gorganicum Rech. f. در چند ارتفاع مختلف در پارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 324-329]
 • میرزا، مهدی تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • مشکی زاده، سعیده تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • مصلی‌نژاد، بهمن اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]
 • مظفریان، ولی‌اله شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • مقصودی، کبری تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • مینایی، سعید تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • منفرد، اعظم اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]
 • موسوی بزاز، آزاده مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 176-186]

ن

 • نادری، بهروز تعیین نیاز آبی گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 484-492]
 • ناظری، وحیده بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • ناظری، وحیده بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • ناظریان، عیسی کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • نجفی، عبداله بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 385-398]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس میوه Heracleum gorganicum Rech. f. در چند ارتفاع مختلف در پارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 324-329]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]
 • نخجوانی، منوچهر اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش‏های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 293-308]
 • نژادستاری، طاهر استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • نصری، محمد تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]
 • نصراله‌زاده، صفر اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • نقوی، محمدرضا بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • نورمحمدی، قربان بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]

و

 • ویسانی، وریا تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 73-87]
 • ولدآبادی، علی‌رضا اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]

ه

 • هادیان، جواد بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • هاشمی، شهلا اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • هاشمی‌سهی، هاله افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]

ی

 • یاوری، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]