نمایه نویسندگان

آ

 • آتشک، سیروان تأثیر مکمل‌ جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و شاخص مالون‌دی‌آلدئید پس از یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی در زنان غیر فعال [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 401-411]
 • آروین، پویا اثر تراکم و جیبرلین بر برخی صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و محتوای اسانس در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 888-908]
 • آزادبخت، رضا ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • ابراهیمی، سیاوش بررسی اثربخشی ترکیب ژل صبر‌زرد (Aloe vera L.) با عصاره هیدرواتانولی پوست میوه پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بر روند التیام زخم برشی- برداشتی در موش آزمایشگاهی دیابتی [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 794-804]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 836-848]
 • ابوترابی نجف‌آبادی، ملیحه مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • اجاق، سید مهدی اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 346-358]
 • احمدی، خدیجه تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • احمدی، فرشته بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 115-130]
 • احمدزاده، وحید تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • اردکانی، محمدرضا اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • اردکانی، محمدرضا تأثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد زولنگ (Eryngium caeruleum M. Bieb.) تحت تأثیر همزیستی میکوریزایی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 924-935]
 • استاجی، اصغر تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • اسدی، جهانبخش استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • اسدی قارنه، حسینعلی اثر محلول‌پاشی جلبک ‌دریایی و کاربرد ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 881-887]
 • اسفندیاری، عزت اله اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • اصغری، حمیدرضا تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • افتاده فدافن، علی بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 443-456]
 • افتخاریان جهرمی، علی رضا القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • اقدسی، مهناز بررسی میزان شیکوریک، کلروژنیک، کافئیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در چند گونه بومی ایران در مقایسه با Echinacea purpurea L. در مراحل مختلف نموی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 909-923]
 • اله دادی، ایرج تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • امیدی، حشمت تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • امکی، زینب اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تیمار شده با کیتوزان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای کبدی و پروفایل چربی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 466-477]
 • امینی، محمد بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]
 • امینی دهقی، مجید اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • امینی دهقی، مجید برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • امینی فرد، محمدحسین بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 443-456]
 • اولیا، پرویز اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]

ب

 • باقرزاده، قدسیه کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • باقی زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 836-848]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • بخشنده، عبدالمهدی پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • براری، مهرشاد بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • بیطرفان، زهرا تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • بنیادیان، مجتبی اثر ضد لیستریایی عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) در محیط کشت و شیر [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 391-400]
 • بهدانی، محمد علی ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 820-835]
 • بهرامی، معصومه ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 206-217]
 • بی همتا، محمدرضا ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • بهمن زادگان جهرمی، عاطفه بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]

پ

 • پیام نور، وحیده کالزایی Betula pendula Roth. از طریق کشت بافت ریزنمونه‎ها و محیط کشت‌های مختلف [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 298-308]
 • پیام نور، وحیده استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • پیری، خسرو اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • پیرزاد، علیرضا برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • پسندی پور، امین اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و توسعه رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 697-709]
 • پشت دار، عادل ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پشت دار، عادل واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • پشت دار، عادل پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • پورسخی، کتایون بررسی تأثیر کود‌‌های زیستی و آلی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 50-61]

ت

 • تاجی، رمضان سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • تاجمیرعالی، شمایل بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 527-534]
 • تدین، علی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • تقیان، الهه اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • توحیدی، مهین بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • توحیدی نژاد، عنایت الله اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 949-962]

ج

 • جامی الاحمدی، مجید ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 820-835]
 • جعفری، علی اشرف مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • جعفریان دهکردی، محسن ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • جعفری حاجتی، راضیه کالزایی Betula pendula Roth. از طریق کشت بافت ریزنمونه‎ها و محیط کشت‌های مختلف [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 298-308]
 • جعفری نیا، لیلا تأثیر تیموکینون بر بهبود پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های آزمایشگاهی کوچک مبتلا به کبد چرب [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-205]
 • جوانمرد داخلی، محید اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • جوکار، لادن بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]

ح

 • حاتمی، احمد بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]
 • حاتم نیا، علی اصغر بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • حائری روحانی، سید علی تأثیر تیموکینون بر بهبود پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های آزمایشگاهی کوچک مبتلا به کبد چرب [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-205]
 • حبیبی، زهره بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1035-1047]
 • حداد، طیبه سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • حدیدی ماسوله، اسماعیل اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • حیدری مقدم، سارا بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae)) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 594-603]
 • حسنی، جمال مقایسه عملکرد کمّی و کیفی روغن اسانسی گونه‌های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی استان کردستان [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 748-756]
 • حسینی، سید مسعود تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • حسینی، محبوبه‌السادات القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • حسینی تفرشی، سید علی تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • حسین‌ زاده، مطهر بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • حسینی فرد، مرجان سادات تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • حسنلو، طاهره تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • حسنوند، حدیث ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • حقیرالسادات، فاطمه سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • حمیدی، مونسه تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • حمید اوغلی، یوسف اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]

خ

 • خانی، روح اله کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • خمری، عیسی سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • خنامانی فلاحتی پور، سکینه ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • خنامانی فلاحتی پور، سوده ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • خواجه حق وردی، مجتبی اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا غربالگری میکوریزای همزیست و تأثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 144-154]

د

 • دانشمند، فاطمه سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • دانشور راد، نسرین تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • داودی، سیده حکیمه اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • دهقان زاده، حمید تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • دهمرده، مهدی سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • دوازده امامی، سعید بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • دوستی، زهرا اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae)) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 724-433]

ذ

 • ذریه زهرا، سید جلیل تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • ذوالفقاری، مریم ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 286-297]
 • ذوالفقاری، مریم تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود شیمیایی بر رشد، عملکرد، گلدهی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و میزان ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی ‌همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 684-696]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • راسخ، منصور بررسی سینتیک انتقال جرم و مدل‌سازی خشک کردن ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 734-747]
 • راوش، رودابه ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • رحیمی، رسول اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • رحیمی، شعبان تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • رحمتی، ادریس بررسی تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن و ترکیب‌های افزودنی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی عصاره گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 781-793]
 • رستگاری، فرامرز اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 949-962]
 • رستمی، مجید اثر تراکم و دمای هوا در زمان کاشت بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 766-780]
 • رییس میرزایی، صدیقه بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • رسولی، ایرج اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • رشدی ملکی، مهدی تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • رضایی، آیت اله پاسخ‌های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 997-1006]
 • رضازاده، علیرضا پاسخ‌های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 997-1006]
 • رضایی زارچی، سعید تأثیر همزمان شیره خشک گیاه استبرق (Calotropis procera (Willd.) R. Br.) و ویتامین C بر فاکتورهای سرمی موش‌های دیابتی نوع 1 [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 986-997]
 • رضا علیزاده روشن، فاطمه بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1035-1047]
 • رضائی، رامین اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • رضوی، سید اسماعیل فعالیت ضدقارچی کلاله زعفران (Crocus sativus L.) علیه گونه‌های مختلف Aspergillus و تولید زهرابه در محیط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • رمضانی قرا، عبدالله تأثیر همزمان شیره خشک گیاه استبرق (Calotropis procera (Willd.) R. Br.) و ویتامین C بر فاکتورهای سرمی موش‌های دیابتی نوع 1 [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 986-997]
 • رمضان نژاد، رضوان بررسی میزان شیکوریک، کلروژنیک، کافئیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در چند گونه بومی ایران در مقایسه با Echinacea purpurea L. در مراحل مختلف نموی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 909-923]
 • روزخوش، تارا اثر ضد لیستریایی عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) در محیط کشت و شیر [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 391-400]
 • روستایی، مریم تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • روشن، وحید بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]

ز

 • زارع، محمد جواد بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • زارعیان، فرانه بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]
 • زارع مهرجردی، فاطمه بررسی اثر کارواکرول بر فشارخون و تعداد سلول‌های خونی در رت‌های مسموم شده با سرب [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 457-465]

س

 • ساجدی، نورعلی تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • سادات اسیلان، کمال بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]
 • سیادت، سید عطاءاله ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • سیادت، سید عطااله واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • سیادت، سید عطااله پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • سترکی، محبوبه بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 527-534]
 • سرچشمه پور، مهدی غربالگری میکوریزای همزیست و تأثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 144-154]
 • سعیدی، نوید اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • سعیدیان، شهریار اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تیمار شده با کیتوزان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای کبدی و پروفایل چربی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 466-477]
 • سفیدکن، فاطمه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 40-49]
 • سفیدکن، فاطمه مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • سفیدکن، فاطمه اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 579-593]
 • سیف زاده، سعید اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • سیفی نبی‌آباد، حیدر اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • سلوکی، محمود آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • سوری، کوثر اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 346-358]

ش

 • شاهرخی راسینی، آزاده بررسی اثر کارواکرول بر فشارخون و تعداد سلول‌های خونی در رت‌های مسموم شده با سرب [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 457-465]
 • شیخی، راضیه کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • شیرانی‌راد، امیرحسین اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • شریفانی، مهدی اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • شریفیان، فاروق بررسی تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن و ترکیب‌های افزودنی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی عصاره گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 781-793]
 • شریف روحانی، مصطفی تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • شهاب زاده، هانیه سادات تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 218-234]

ص

 • صادری، حوریه اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • صالحی شانجانی، پروین ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • صالحی شانجانی، پروین بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 579-593]
 • صانعی، سیدجواد فعالیت ضدقارچی کلاله زعفران (Crocus sativus L.) علیه گونه‌های مختلف Aspergillus و تولید زهرابه در محیط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • صائب نجار، محمد بررسی اثربخشی ترکیب ژل صبر‌زرد (Aloe vera L.) با عصاره هیدرواتانولی پوست میوه پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بر روند التیام زخم برشی- برداشتی در موش آزمایشگاهی دیابتی [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 794-804]
 • صبوری، حسین اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]

ط

 • طبائی عقدایی، سید رضا مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]

ع

 • عامریان، محمدرضا بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 565-578]
 • عباسی، شهربانو ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • عباسی، نصرت اله بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • عباسی پور شوشتری، حبیب اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae)) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 724-433]
 • عباس دخت، حمید بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 565-578]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • عباسی سورکی، علی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • عزتی قادی، فرشته تأثیر همزمان شیره خشک گیاه استبرق (Calotropis procera (Willd.) R. Br.) و ویتامین C بر فاکتورهای سرمی موش‌های دیابتی نوع 1 [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 986-997]
 • عسکریان زاده، علیرضا اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae)) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 724-433]
 • عصاره، محمدحسن اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • عظیمی زاده، نجمه بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae)) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 594-603]
 • علی‌زاده، محمدعلی ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 206-217]
 • عنایتی ضمیر، نعیمه تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود شیمیایی بر رشد، عملکرد، گلدهی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و میزان ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی ‌همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 684-696]
 • عنبرستانی، صادق پاسخ‌های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 997-1006]

غ

 • غلامی، احمد تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]

ف

 • فابریکی اورنگ، صدیقه تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 218-234]
 • فاخری، براتعلی آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • فاطمی، محمد بررسی میزان شیکوریک، کلروژنیک، کافئیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در چند گونه بومی ایران در مقایسه با Echinacea purpurea L. در مراحل مختلف نموی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 909-923]
 • فتاحی، محمد بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چهار گونه جاشیر (Prangos spp.) در شمال‌غرب ایران [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 478-491]
 • فتاحی، محمد بررسی تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن و ترکیب‌های افزودنی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی عصاره گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 781-793]
 • فتوکیان، محمدحسین اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • فتوکیان، محمدحسین برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • فرجی، مریم بررسی تأثیر کود‌‌های زیستی و آلی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 50-61]
 • فرج زاده معماری تبریزی، الناز تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • فرج زاده معماری تبریزی، نوشین تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • فرح بخش، حسن اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و توسعه رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 697-709]
 • فرخزاد، علیرضا بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چهار گونه جاشیر (Prangos spp.) در شمال‌غرب ایران [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 478-491]
 • فرهپور، محمدرضا بررسی اثربخشی ترکیب ژل صبر‌زرد (Aloe vera L.) با عصاره هیدرواتانولی پوست میوه پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بر روند التیام زخم برشی- برداشتی در موش آزمایشگاهی دیابتی [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 794-804]
 • فرهودی، روزبه اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس و قدرت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 510-526]
 • فیروزه، رعنا اثر تراکم و جیبرلین بر برخی صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و محتوای اسانس در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 888-908]
 • فیضیان، محمد بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • فکری قمی، سمیه بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 579-593]
 • فلاح، سینا اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد میوه، دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مالچ پلاستیک [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 245-260]
 • فلاح، سینا تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • فهیم، سمیه تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]

ق

 • قیاسی، مهدی بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 565-578]
 • قاسمی، صبا بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1035-1047]
 • قاسمی، محدث تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • قاسمی پیربلوطی، عبداله ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • قربانی جاوید، مجید تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • قربانی قوژدی، حسن تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • قلی زاده، عبدالطیف اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • قنبری، علیرضا تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • قیومی محمدی، نوشین اثر محلول‌پاشی جلبک ‌دریایی و کاربرد ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 881-887]

ک

 • کیانی، سمانه واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • کاوسی، محمدرضا استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • کردجزی، معظمه اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 346-358]
 • کرمی، حامد بررسی سینتیک انتقال جرم و مدل‌سازی خشک کردن ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 734-747]
 • کریمی پاشاکی، عاطفه تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • کهن مو، محمدامین بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 115-130]
 • کوزه گر کالجی، مصطفی تأثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد زولنگ (Eryngium caeruleum M. Bieb.) تحت تأثیر همزیستی میکوریزایی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 924-935]

ل

 • لباسچی، محمدحسین مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]

م

 • متقی، مهدی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • محمدی، امین اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • محمدی، حمید بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae)) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 594-603]
 • محمدی، صدیقه القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • محمدی، هدا اثر تراکم و دمای هوا در زمان کاشت بر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 766-780]
 • محمد صالحی، رضا اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • محمودی سورستانی، محمد ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 286-297]
 • محمودی سورستانی، محمد تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود شیمیایی بر رشد، عملکرد، گلدهی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و میزان ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی ‌همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 684-696]
 • مدحج، عادل اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس و قدرت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 510-526]
 • مدرسی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 115-130]
 • میرآخورلی، ندا ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • مرادی، فواد تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • مرادی، فواد پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • مرادزاده، علیرضا بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • میرجانی، لیلا مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • میرزا، مهدی ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • میرزا، مهدی مقایسه عملکرد کمّی و کیفی روغن اسانسی گونه‌های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی استان کردستان [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 748-756]
 • میرزایی، فاطمه ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 820-835]
 • میرزایی چشمه گچی، امید اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • میرصادقی، حجت اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 346-358]
 • مژگانی، ناهید تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • مستعان زاده، حسین بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • مسعودی صدقیانی، فرهاد برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • مشایخی، زهرا بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 836-848]
 • مشتاقی، حمداله اثر ضد لیستریایی عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) در محیط کشت و شیر [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 391-400]
 • مظلوم، مطهره السادات سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • معین وزیری، بهاره غربالگری میکوریزای همزیست و تأثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 144-154]
 • مفتاحی زاده، حیدر اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • ملاحسینی، حمید بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • ملائی نژاد، فریده تأثیر همزمان شیره خشک گیاه استبرق (Calotropis procera (Willd.) R. Br.) و ویتامین C بر فاکتورهای سرمی موش‌های دیابتی نوع 1 [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 986-997]
 • ملک زاده، محمود ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 286-297]
 • ملک ملکی، فاطمه بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • مهدی پور، ابراهیم بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • مهدی نژاد، نفیسه آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • موید امینی، رحیم تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • مومنی منفرد، مجتبی ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 286-297]

ن

 • نادری نژاد، سمیرا سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • نائینی، محمدرضا تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • نجات خواه معنوی، پریسا اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • نجفی آشتیانی، اکبر مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • نیری فرد، مرضیه اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • نصیری، زیبا بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چهار گونه جاشیر (Prangos spp.) در شمال‌غرب ایران [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 478-491]
 • نصیری، محسن ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 206-217]
 • نصیری، یوسف اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • نصرالهی، عطیه تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • نصرتی، فاطمه آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • نظری، جمیله استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • نیک نظر، سمیه بررسی اثر کارواکرول بر فشارخون و تعداد سلول‌های خونی در رت‌های مسموم شده با سرب [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 457-465]
 • نکوخو، مرجان اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد میوه، دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مالچ پلاستیک [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 245-260]
 • نورآئین، مجتبی اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]

و

 • واحدیان، فرشته سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • واعظ شهرستانی، عارفه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 40-49]
 • وثوقی تبار، هنگامه تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • وزیری، آتوسا بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • ولدآبادی، سید علیرضا اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • ولی زاده، محرم آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • ولی‌زاده، یوسف اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تیمار شده با کیتوزان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای کبدی و پروفایل چربی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 466-477]

ه

 • هرمزی نژاد، الهام تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود شیمیایی بر رشد، عملکرد، گلدهی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و میزان ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی ‌همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 684-696]
 • هلالی سلطان احمدی، فهیمه بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 565-578]
 • هنرمند، ابراهیم بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • هوشمند، سعدالله ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • هوشمندی، زهرا بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 527-534]

ی

 • یغمایی، پریچهره تأثیر تیموکینون بر بهبود پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های آزمایشگاهی کوچک مبتلا به کبد چرب [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-205]
 • یوسف زاده، سعید بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]