مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سطح برگ یک متغیر کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی است، بنابراین مدل‌های دقیق و ساده‌ای که بتوانند سطح برگ گیاهان را تعیین کنند در موارد زیادی اهمیت دارند. سطح برگ در گیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) نیز چه به‌عنوان یک گیاه دارویی و چه به‌عنوان یک سبزی برگی یکی از مهمترین اجزای این گیاه است و اندازه‌گیری آن اهمیت زیادی دارد. به این منظور آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد گیاه دارویی بادرشبی انجام شد. برای تخمین سطح برگ این گیاه، وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ (طول و عرض برگ) اندازه‌گیری شدند. آنالیز رگرسیون سطح برگ با وزن تر، وزن خشک و ابعاد برگ مدل‌های متعددی را ایجاد کردند که می‌توانند برای تخمین سطح برگ انفرادی بادرشبی مورد استفاده قرار گیرند. بین تمام مدل‌های حاصل در این آزمایش دو مدل توانی 946/0(L×W)510/0 =LA و 473/0(L2×W2)510/0 =LA که مبتنی بر مقادیر طول و عرض برگ هستند، به‌ترتیب دقیق‌ترین تخمین (656/0 =RMSE، 877/0 =R2 و 655/0 =RMSE، 877/0 =R2) را برای تعیین سطح برگ بادرشبی داشتند. می‌توان این گونه استنباط نمود که رگرسیون‌های حاصل از L × W و L2 × W2 می‌توانند به‌طور مناسبتری سطح برگ را تخمین بزنند، ولی طول و عرض برگ به تنهایی تخمین مناسبی از سطح برگ ارائه ندادند. در بخش تأیید مدل نیز اثبات شد که مدل منتخب می‌تواند سطح برگ را در گیاه بادرشبی با دقت و سرعت نسبتاً بالا تخمین بزند.

کلیدواژه‌ها