بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زنجبیل شامی (Inula helenium L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

زنجبیل شامی از جمله گیاهان دارویی و از خانواده کمپوزیته است که گونه های متفاوتی دارد. در این تحقیق، گونه Imala helenium L از همدان جمع آوری و از گل و ریشه آن اسانس گیری شد. از گل آن به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب و از ریشه آن فقط از روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. بازده اسانس در گل زنجبیل شامی در هر دو روش   0.07درصد و بازده اسانس از ریشه 0.06 درصد بود و نمونه ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی قرار گرفتند. ترکیبهای عمده گل و ریشه را ترکیبهای سزکویی ترپنوئیدی تشکیل می دهند. ترکیبهای عمده در گل تفاوتهایی را در دو روش نشان می دهند، به عنوان مثال در روش تقطیر با آب Gluboul (7.2 درصد)، cadalene (7 درصد)، δ-cadinene (6.7 درصد)، Torreyol (6.1 درصد)، Oplopenone (5.1 درصد) و در روش تقطیر با بخار آب Oplopenone (19.1 درصد)، α-cadinol (5.5 درصد)، T-cadinol (4.9 درصد)، δ-cadinene (4.5 درصد) و (24.9 درصد)، spathulenol (10.8 درصد)، (E-E)-Farnesol (8.1 درصد) و ledol (7.4 درصد) می باشد.

کلیدواژه‌ها


1- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۳. معارف گیاهی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد1، صفحه ۳۱-۳۶

2- ولاگ، ژان ۱۳۷۹. گیاهان دارویی، ترجمه زمان، ساعد، انتشارات ققنوس، صفحه ۲۱۱ گونه های بومادران بیابانی، زرد

3- جایمند، کامکار. ۱۳۷۹. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس و زاگرسی در: تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد پنجم، از انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، صفحه 87-۲۷.

4- Bohlmann, f.; Mahanta, P.K.; Jakupovic, J.; Rastogi, R.C. and Natu, A.A. (1978), New Sesq 17, pp. 1165-1172..

5-Kalsi, P.S.; Goyal,R.; Talwar,K.K. and Chhabra, B.R.; (1989), Stereostructures of two Biologically active Sesquiterpene lactones from Inula Racemosa, Phytochemistry, Vol.28, No.8,pp.2093-2096.

6- British pharmacopoeia, (1988), Vol.2, pp.A137-A138,HMSO,London. 

7- Bourel, C.; Vilarem, G.and Perineau, F., (1993), “Chemical analysis, Bacteriostatic and Fungistatic properties of the Essential oil of Elecampane (Inula helenium L.)",J.Essent. Oil Res., 5,411-417.

8- Sandra, P.; Bicchi, C., (1987), “Chromatographic method, Capillary Gas Chromatography in Essential oil analysis ", Chapter 8, Retention Indices in Essential Oil analysis, pp. 259-274.

9- Davies, N.W., (1998), "Gas Chromatographic Retention Index of Monoterpenes and Sesquiterpenes on Methyl Silicon and Carbowax 20 M phases", J. Chromatography, 503, pp. 1-24.

10- Rosik, G.G.; Kotov, A.G.; Beskrovaniyi, A.A.; Zinchenko, A.A.; Rezenichenko, A.A., Komissarenko, N.F., (1991), “Vapour-phase hydrogenation in the GLC analysis of Sesquiterpene lactone of he Eudesman series", Chemistry of Natural Compounds, 27(6), 797-801.

11- Milman, I.A., (1990), "Alanto-and Isoalantolactones.", Chemistry of Natural Compounds, 26(3), 293-307.