شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

زعفران کلاله خشک شده گونه Crocus sativus.L  می باشد. زعفران به خاطر خواص جلوگیرنده از سرطان در بدن می باشد. کاروتنوئیدها از مهمترین ترکیبهایی است که در رژیم غذایی به عنوان خاصیت ضد سرطانی مطالعات بسیار وسیعی بر روی آن انجام شده است. اخیرا مشاهده شده است که ترکیبهای طبیعی و زعفران خاصیت ضد سرطانی خوبی دارندکهاز مهمترین ترکیبهای موثره زعفران می توان به ترکیبهای رنگی گلیکوزیدی آن که شامل    دی – گلیکوز و دی – جنتیوبیوزیل استرهای کروستین مانند کروسین اشاره کرد که جزء کاروتنوئیدهای محلول در آب هستند. در این تحقیق به بررسی روش بهینه شده جهت استخراج ، جداسازی و شناسایی  این نوع از کاروتنوئیدها که جزء کاروتنوئیدهای نادر محلول در آب می باشند پرداخت شده است.  در روش استخراج از کمک دستگاه سوکسله استفاده گردید که این استخراج در سه مرحله و توسط حلال های پترولیوم اتر، دی اتیل اتر و متانول انجام گرفت. بعد از عمل استخراج و تغلیظ توسط دستگاه تقطیر در خلاء گردشی و جداسازی توسط کروماتوگرافی ستونی، نمونه ها به روش  کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) در زمان های بازداری 0.41، 0.63 ،0.75، 0.98 جداسازی و شناسایی شدند. 

کلیدواژه‌ها


- خبرنامه مرکز اطلاعات و تحقیقات زعفران در سیزدهمین سمینار صنایع غذایی در دانشگاه امیر کبیر (مهرماه 1381).

- E.Liselier, A. Tchapla, C.Marty and A. Lebert 1993 saffron chemoprevention in biology and medicine. J. Chromatogr.633.9.
- Hanspeter P. Martin Rychener. 1982. Separation Cis/Trans Crocetin esters with HPLC. J. Chromatogr. 234. 443-447.
- Hungary, Draft international Standard, Saffron- Specification, ISO/DIS 3532.2, 1978 (final standard 3632, 1980).
- H. Morijani, Tarantilis. 1990. inhibitory effect of crocetin on benzo (a)  pyrene genotoxicity and neoplastic. 10. 1398.
- International Organization for standardization, Hungry, 1978. Iso 3632, 1980.
- Madam G, Aloose, L, Varon, R., Gomez, R. 1966. Auto oxidation in saffron at 40 and 75% relative humity. J.Food Sci.55. 595.
- N. Shanthi, Nagin Chand. 1992, TLC preparative purification of picrocrocin, HTCC and crocin from saffron. J. Food Qual., 15, No.4.
- Petros A. Tarantilis.1994.Separation of cis and trans crocin of saffron using HPLC. J. of Chrom A. 664. 55-61.
- P. Tarantilis, M. Polissiou1992.in vitro studies on the selective cytotoxic effect of crocetin and quercetion. Anti cancer Res. 12. 1889.
- S.C.B. Pannikar.1991. protective effects of crocetin on the blandder toxicity induced by cyclophosphamide. Cancer Lett.57.109.
- V. Sujata, G.A. Ravishankar. 1992. Methods for the analysis of the saffron metabolites crocin and crocetin by TLC and HPLC. J. of Chrom. 664.497-502