دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 55، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-186 
9. افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.)

صفحه 88-102

بهمن حسینی؛ هاله هاشمی‌سهی؛ فرج‌الله شهریاری؛ اسماعیل دهقان


14. تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L)

صفحه 142-152

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی