دوره و شماره: دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 743-918 
12. ارزیابی عملکرد کمّی و کیفی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت القای تنش کم‌آبی و کود نیتروژن

صفحه 853-863

سمیرا مالکی خضرلو؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی


13. بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

صفحه 864-880

مهدی میرزا؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ بهاره الهوردی ممقانی