دوره و شماره: دوره 35، شماره 5 - شماره پیاپی 97، آذر و دی 1398، صفحه 705-887 
3. مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.)

صفحه 721-730

معصومه رجبی هشجین؛ علی اصغری؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محمدرضا غفاری


8. طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی

صفحه 789-801

فرانه خدامرادی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ محمد جعفر دالوند؛ روح الله شریفی


9. بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران

صفحه 802-818

سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی؛ حامد اکبرپور