دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 63، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-197 
3. تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum

صفحه 10-18

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ زهرا بهراد؛ مهدی میرزا؛ ولی‌الله مظفریان؛ رحمان آزادی؛ محمود نادری؛ مصطفی گلی‌پور؛ عاطفه بهمن‌زادگان؛ سعیده مشکی‌زاده؛ شاهرخ کریمی


9. بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری

صفحه 84-100

کیوان مهدوی ماشکی؛ احمد معینی؛ مختار جلالی جواران


10. معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه

صفحه 101-122

رمضان کلوندی؛ مهدی میرزا؛ مرتضی عطری؛ محسن حسام‌زاده حجازی؛ زیبا جمزاد؛ کیوان صفی‌خانی


12. مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر

صفحه 134-141

علی رضایی؛ بهبود جعفری؛ غفور موسوی؛ امیررضا عبادی؛ چنگیز احمدی‌زاده؛ رامین شیشه‌گر؛ مهرداد پاشازاده


13. اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 142-157

مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ سیدمحمد ابراهیم‌زاده موسوی؛ محمدحسین میرجلیلی