نمایه نویسندگان

آ

 • آروئی، حسین اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار گونه گیاه دارویی بر جمعیت حشرات آفت و عملکرد میوه [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 967-976]
 • آقایی، محمد ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • آقاعلیخانی، مجید عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 819-833]
 • آگاه، فاطمه الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • احتشامی، سید محمدرضا بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • احمدی نسب، میثم اثر عصاره هیدروالکلی سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی نر بالغ [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 539-550]
 • اذرکیش، پیمان تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • اسدی صنم، سمانه اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • اسدی صنم، سمانه بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • اسماعیلی، محمدعلی الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 601-616]
 • اسمعیلی، صدیقه بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • اصغری، علی مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 721-730]
 • اطمینان، سیما اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب‌پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 846-859]
 • اعلایی، میترا ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • اعلائی، میترا اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 617-634]
 • افیونی، داوود ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]
 • اقلیما، قاسم ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • اکبرپور، حامد بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 802-818]
 • امینیان، رقیه پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 834-845]
 • امینی فرد، محمد حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • انیکازی، رامین بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • اهتمام، محمدحسین بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 25-43]

ب

 • باباش پور اصل، مرضیه کارآیی لایه‎های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب‌های فرّار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L.) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 745-758]
 • باقی زاده، امین بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • باقی زاده، امین ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 222-239]
 • بحرینی نژاد، بابک بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 196-208]
 • بحرینی نژاد، بابک بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • بحرینی نژاد، بابک ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • بخشنده، عبدالمهدی بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • برادران، رضا بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]
 • برزویی، مهسا بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • برومند سویری، مریم تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • بساکی، طیبه اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • بشارت، سینا تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • بیگی، سیامک بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • بی نوا، صفیه بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 914-924]

پ

 • پارسا، مهدی بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • پارسا، مهدی تأثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 860-875]
 • پیام نور، وحیده اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • پیریایی، مرضیه کارآیی لایه‎های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب‌های فرّار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L.) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 745-758]
 • پراور، آرزو تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه، کارایی تولید موسیلاژ و میزان کارایی نیتروژن و فسفر در بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 351-366]
 • پیرطریقت، صبا تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • پروانک، کامران تأثیر سطوح مختلف تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک، روابط آبی، فلوئورسانس کلروفیل و تبادلات گازی Salvia sahendica L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 396-407]
 • پناهیان گیوی، مهدی اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 309-322]

ت

 • تشکری فرد، الهه بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • توکل افشاری، رضا بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • تولیت ابوالحسنی، محید بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]

ث

 • ثانی خانی، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]

ج

 • جابرالانصار، زهرا ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • جباری، حمید تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • جرجانی، اوغل نیاز بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • جزایری، سید جلال الدین بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • جعفری حاجتی، راضیه اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • جنگی، فرزانه ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 876-887]
 • جهان تیغی، حسین بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]

چ

 • چاره‌گانی، حبیب الله بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]

ح

 • حاج خدادادی، ایمان ترکیب متابولیکی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی در شترمرغ‌های دریافت‌کننده آب آشامیدنی حاوی اسانس ترکیبی آویشن شیرازی، نعناع فلفلی، رازیانه و اکالیپتوس [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 12-24]
 • حدادی‌نژاد، مهدی اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • حیدری، فاطمه بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • حیدری، مصطفی تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • حسامی، دلشاد بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • حسنی، جمال اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • حسنی، عباس تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • حسنی، عباس ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • حسنی، محمدرضا اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب‌پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 846-859]
 • حسینی، افسانه تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • حسینی، بهمن بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • حسینی، بهمن تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 977-990]
 • حسن‌زاده، نادر ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • حقیقتجو، پرویز تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 950-966]
 • حمیدیان، محمد بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • حمزه ئی، جواد استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 644-664]

خ

 • خیاط، مهدی تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • خاکپور، عاطفه بررسی برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط فصل پاییز و بهار در استان خوزستان [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 991-1001]
 • خاکدان، فاطمه تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • خدامرادی، فرانه طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • خدائی جوقان، آیدین تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 335-350]
 • خیری، عزیزاله ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • خسروشاهلی، محمود ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی تنوع در منشأ بنه زعفران (Crocus sativus L.) براساس عملکرد گل و ترکیب‌های زیست فعال گلبرگ [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 759-773]

د

 • دالوند، محمد جعفر طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • درافشان، معصومه شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 691-702]
 • درویژه، حکیمه اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 705-720]
 • دژم، محمود بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • دلیمی اصل، عبدالحسین بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • دلنواز هاشملویان، بابک استخراج و جداسازی رنگ‌ روناس (Rubia tinctorum L.) با سه حلال در فصول مختلف و کاربرد آن برای مطالعات یاخته‌شناسی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 266-275]
 • دهقانی، محمد صادق تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • دوازده امامی، سعید بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • دولتشاه، علی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]

ذ

 • ذوالفقاری، مریم بررسی برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط فصل پاییز و بهار در استان خوزستان [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 991-1001]

ر

 • رجبی هشجین، معصومه مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 721-730]
 • رحیمی، امیر بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • رحیم ملک، مهدی بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 25-43]
 • رزمجو، [جمشید اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 705-720]
 • رضازاده، علیرضا بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی فلاونوئید دانه و خصوصیات کمّی وکیفی دانه بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1058-1075]
 • رضائی، رسول بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • رفیعی، حامد بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 802-818]
 • رفیعی، مریم بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • رئیسی، آمنه اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار گونه گیاه دارویی بر جمعیت حشرات آفت و عملکرد میوه [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 967-976]

ز

 • زارعی، مهدی تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]
 • زاهدی، محمدباقر بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • زاهدی، مرتضی اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 705-720]
 • زرین نیا، وحید ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • زرین نیا، وحید اثر کیتوزان، اسانس زیره (Cuminum cyminum L.) و دارچین (Cinnamomum verum L.) بر برخی صفات انبارمانی و بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری پوسیدگی خاکستری در گل شاخه بریده رز رقم دلسویتا [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 291-308]
 • زین العابدینی، مهرشاد مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 721-730]
 • زینلی، حسین ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]

س

 • سیادت، سید عطااله تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 335-350]
 • سیادت جمیان، صبا عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 819-833]
 • سترکی، محبوبه اثر عصاره هیدروالکلی سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی نر بالغ [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 539-550]
 • سید نژاد، سید منصور بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • سرخه، کریم بررسی برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط فصل پاییز و بهار در استان خوزستان [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 991-1001]
 • سفیدکن، فاطمه ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • سلاح ورزیان، امین بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]
 • سلطانی حویزه، مهدی شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 691-702]
 • سلیمی، فاطمه استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 644-664]
 • سلیمی، قباد برهم‌کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 158-169]
 • سلملیان، مارال اثر محرک‌های ‌اسید سالیسیلیک، متیل‌جاسمونات و NaCl بر ترکیب‌های بیوشیمیایی کالوس استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط‌کشت‌های جامد و مایع [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 731-744]
 • سلوکی، محمود بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]

ش

 • شیبانی تذرجی، زهرا اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب‌پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 846-859]
 • شیدای کرکج، اسماعیل ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 240-251]
 • شریعتی، وحید شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 691-702]
 • شریفی، روح الله طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • شعبانی، بهرخ بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • شکاری، فرید بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • شکرپور، مجید بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 914-924]
 • شکوری، یاسمن بررسی اثر نوع محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر صفات رشدی، ترکیب‌های بیوشیمیایی و مواد مؤثره ترخون (Artemisia dracuunculus L.) در شرایط درون شیشه ‏ای [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 437-455]
 • شهسواری، مرضیه تأثیر محلول‌پاشی نانو کود آلی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و برخی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 134-144]

ص

 • صالحی، امین بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • صالحی، امین بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • صالحی، سمانه اثرهای زیستی عصاره‌های آقطی، گزنه، تمشک و سرخس عقابی روی کنه تارتن دو نقطه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 565-576]
 • صبا، جلال بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • صیدی، مهدی بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • صیدی، مهدی اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 617-634]
 • صدرایی، جاوید بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 276-290]
 • صرافی، یعقوب اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از پیرولیز ضایعات توتون روی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]
 • صفایی، لیلی ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]
 • صوفی خواجوی، اسکندر ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 240-251]

ط

 • طالب‌پور، امیرحسین اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • طالع زاده، مبارکه بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • طهماسبی، زهرا بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]

ع

 • عیاری، مهدی ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 876-887]
 • عبادی، محمدتقی ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 876-887]
 • عباسی، رحمت الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]
 • عباس‌زاده، بهلول ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • عباس‌زاده، بهلول اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 705-720]
 • عبداللهی نوروزی، محبوبه تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 335-350]
 • عبدالهی مندولکانی، بابک ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • عبدلی، امیر بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 276-290]
 • عبدوسی، وحید اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • عرب صالحی، فاطمه بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 25-43]
 • عسکری، فاطمه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • عصاره، محمدحسن مقایسه توده‌های بومی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) با واریته‌های تجاری از نظر اجزای عملکرد، عملکرد و خصوصیات کیفی تحت شرایط فصول مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 456-470]
 • عطائی عظیمی، عذرا استخراج و جداسازی رنگ‌ روناس (Rubia tinctorum L.) با سه حلال در فصول مختلف و کاربرد آن برای مطالعات یاخته‌شناسی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 266-275]
 • علی اصغرزاد، ناصر برهم‌کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 158-169]
 • علیجانپور، احمد ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 240-251]
 • علیزاده، ابوذر بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]
 • عندلیبی، بابک بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • عینی نرگسه، حامد بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]

غ

 • غفاری، محمدرضا مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 721-730]
 • غفاری فر، فاطمه بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • غفاری فر، فاطمه بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 276-290]
 • غلامی، احمد تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • غلامعلی پور علمداری، ابراهیم تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • غلامعلی‌پور علمداری، ابراهیم تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]

ف

 • فاخری، براتعلی بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • فیاض، فاطمه تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه، کارایی تولید موسیلاژ و میزان کارایی نیتروژن و فسفر در بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 351-366]
 • فاطمی، حمیده اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 601-616]
 • فاطمی، محمدحسین اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از پیرولیز ضایعات توتون روی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]
 • فتاحی، محمد استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 644-664]
 • فرجی، سکینه اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • فرزام، محمد الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]
 • فرهنگ، ایرج کارآیی لایه‎های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب‌های فرّار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L.) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 745-758]
 • فرومند، نگین اثر کیتوزان، اسانس زیره (Cuminum cyminum L.) و دارچین (Cinnamomum verum L.) بر برخی صفات انبارمانی و بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری پوسیدگی خاکستری در گل شاخه بریده رز رقم دلسویتا [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 291-308]
 • فیضیان، محمد برهم‌کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 158-169]
 • فکری قمی، سمیه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • فهمیده، لیلا اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 80-97]

ق

 • قاسمی، حسینعلی ترکیب متابولیکی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی در شترمرغ‌های دریافت‌کننده آب آشامیدنی حاوی اسانس ترکیبی آویشن شیرازی، نعناع فلفلی، رازیانه و اکالیپتوس [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 12-24]
 • قاسمی، عزت الله بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • قاسمی، فاطمه بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • قاسمی پیربلوطی، عبدالله تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • قاسم نژاد، عظیم اثر محرک‌های ‌اسید سالیسیلیک، متیل‌جاسمونات و NaCl بر ترکیب‌های بیوشیمیایی کالوس استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط‌کشت‌های جامد و مایع [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 731-744]
 • قربانی، هادی تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • قیصری، محمدمهدی تأثیر محلول‌پاشی نانو کود آلی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و برخی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 134-144]
 • قلی زاده، عبداللطیف تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]
 • قنادنیا، مریم تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • قنبری، احمد اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 80-97]
 • قنبری، احمد بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • قنبری، جلال بررسی تنوع در منشأ بنه زعفران (Crocus sativus L.) براساس عملکرد گل و ترکیب‌های زیست فعال گلبرگ [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 759-773]

ک

 • کاشفی، بهاره بررسی اثر نوع محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر صفات رشدی، ترکیب‌های بیوشیمیایی و مواد مؤثره ترخون (Artemisia dracuunculus L.) در شرایط درون شیشه ‏ای [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 437-455]
 • کاظمی، محسن بررسی اثر عصاره هگزانی گیاه دارویی درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) بر ویژگی‌های تخمیری، فراسنجه‌های تولید گاز و تجزیه‌پذیری در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 902-913]
 • کاظمیان، سیما ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • کیانی، غفار ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 222-239]
 • کاووسی، حمیدرضا بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • کرمی، ثریا اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • کریمی افشار، آزاده ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 222-239]
 • کریمی جلیله وندی، طاهره بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی فلاونوئید دانه و خصوصیات کمّی وکیفی دانه بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1058-1075]
 • کریم زاده، قاسم بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • کریم‌زاده اصل، خلیل اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • کلاته جاری، سپیده اثر کیتوزان، اسانس زیره (Cuminum cyminum L.) و دارچین (Cinnamomum verum L.) بر برخی صفات انبارمانی و بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری پوسیدگی خاکستری در گل شاخه بریده رز رقم دلسویتا [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 291-308]
 • کمائی، رضا تأثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 860-875]
 • کهزادیان، مهرداد بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • کهنسال واجارگاه، سکینه بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]

گ

 • گلی پور، مصطفی بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]

ل

 • لباسچی، محمدحسین اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • لطفی جلال آبادی، امین بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]

م

 • محتشمی، رهام بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • محرابی، یارمحمد بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • محسن آبادی، غلام رضا بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • محمدی، میثم بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • محمدی، میثم اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 617-634]
 • محمدی شریف، محمود اثرهای زیستی عصاره‌های آقطی، گزنه، تمشک و سرخس عقابی روی کنه تارتن دو نقطه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 565-576]
 • محمدی نژاد، قاسم بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • مختصی بیدگلی، علی عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 819-833]
 • مدنی، سید هادی بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • مرادی، معصومه اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 601-616]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 335-350]
 • مرادی رباطی، غلامرضا اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از پیرولیز ضایعات توتون روی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]
 • مرادی نژاد، فرید تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • میرباقری، سید شهاب بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 802-818]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • میرزا، مهدی بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 196-208]
 • میرزاییان، هدی بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 276-290]
 • میرزایی قلعه، اسماعیل طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • مزارعی، ایوب اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 80-97]
 • مشایخی، شهلا بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • مشایخی، کامبیز اثر محرک‌های ‌اسید سالیسیلیک، متیل‌جاسمونات و NaCl بر ترکیب‌های بیوشیمیایی کالوس استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط‌کشت‌های جامد و مایع [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 731-744]
 • معتمدی، جواد ارتباط خصوصیات رویشگاهی با مقدار تولید ثعلب (Orchis palustris Jacq.) در چمنزارهای ترگور ارومیه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 240-251]
 • معینی، احمد بررسی اثرهای کلات و نانوکلات آهن روی برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه کاسنی (Cichoirium intybus L.) در سیستم هواکشت [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 501-511]
 • مفاخری، سودابه پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 834-845]
 • مفتاحی زاده، حیدر مقایسه توده‌های بومی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) با واریته‌های تجاری از نظر اجزای عملکرد، عملکرد و خصوصیات کیفی تحت شرایط فصول مختلف کشت [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 456-470]
 • مقدم، محمد بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • مقدم، محمد تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • مکاریان، حسن تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 950-966]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • ملکی فراهانی، سعیده تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه، کارایی تولید موسیلاژ و میزان کارایی نیتروژن و فسفر در بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 351-366]
 • ملکی فراهانی، سعیده بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر محتوی فلاونوئید دانه و خصوصیات کمّی وکیفی دانه بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1058-1075]
 • مینائی، آزاد تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • مهدی نژاد، نفیسه بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • موحدی، زهرا بررسی اثرهای کلات و نانوکلات آهن روی برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه کاسنی (Cichoirium intybus L.) در سیستم هواکشت [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 501-511]
 • موحدی دهنوی، محسن بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • موسوی، سید غلامرضا بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]
 • موسوی نیک، محسن بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • موسوی‌نیک، سید محسن اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 80-97]
 • مومیوند، حسن بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]

ن

 • نادری، داود تأثیر محلول‌پاشی نانو کود آلی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و برخی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 134-144]
 • ناصری، فاطمه تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 977-990]
 • ناصری، لطفعلی تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 977-990]
 • ناظمیه، حسین تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • ناظمیه، حسین ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • نباتی، جعفر بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • نبوی کلات، سیدمحسن اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار گونه گیاه دارویی بر جمعیت حشرات آفت و عملکرد میوه [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 967-976]
 • نجفی، حمید ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 222-239]
 • نصیری، وحید بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • نصرتی، فاطمه بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • نصیری دهسرخی، عباس تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 950-966]
 • نظامی، احمد بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • نظری، جمیله اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • نعیمی، معصومه تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • نعیمی، معصومه تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]
 • نعمتی، سید حسین اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار گونه گیاه دارویی بر جمعیت حشرات آفت و عملکرد میوه [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 967-976]

و

 • ورناصری قندعلی، ویدا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 950-966]
 • ولی‌پور چهارده چریک، سعید اثر عصاره هیدروالکلی سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی نر بالغ [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 539-550]
 • ولی زاده، محرم بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • ولی زاده، محرم بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • ولی نژاد، زینب تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]

ه

 • هادیان، جواد ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • هادیزاده، علیرضا اثرهای زیستی عصاره‌های آقطی، گزنه، تمشک و سرخس عقابی روی کنه تارتن دو نقطه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 565-576]

ی

 • یاوری، علیرضا بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 914-924]
 • یزدانی، داراب بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]
 • یوسفی، بهناز تأثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 860-875]