نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، لطیفه مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 55-70]
 • احمدی، لطیفه بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 89-100]
 • امین، غلامرضا بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]

ب

 • باباخانلو، پرویز بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 113-127]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 129-141]

د

 • دهقانی شورکی، یحیی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 129-141]

ر

 • رضایی، محمد باقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 129-141]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی اسانس اندامهای هوایی و میوه گشنیز .Coriandrum sativum L [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 71-87]

ش

ع

 • عسگری، فاطمه تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 27-53]
 • علی احمد کروری، سودابه مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 144-160]

غ

 • غفاری، سید محمود بررسی مقایسه ای مراحل رویشی و سازگاری 5 کولتیوار مختلف وایول (Partenium argentatum) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 101-111]

ف

 • فاکر باهر، زهرا بررسی مقایسه ای مراحل رویشی و سازگاری 5 کولتیوار مختلف وایول (Partenium argentatum) [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 101-111]

ق

 • قربانلی، مه لقا تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 27-53]
 • قلاوند، امیر بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]

ک

 • کالیراد، عهدیه بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 89-100]

ل

 • لباسچی، محمدحسین بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]

م

 • متین، ابوالقاسم بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • مراقبی، فرهنگ مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 144-160]
 • میرزا، مهدی مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 55-70]
 • میرزا، مهدی بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 89-100]
 • میرزا، مهدی مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 144-160]

ن

 • نورمحمدی، قربان بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]