نمایه نویسندگان

ا

  • احمدی، لطیفه ترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گلدار ومیوه گیاه جعفری Petroselinum sativum [دوره 9، شماره 1، 1380، صفحه 163-177]

ج

ر

م

  • میرزا، مهدی ترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گلدار ومیوه گیاه جعفری Petroselinum sativum [دوره 9، شماره 1، 1380، صفحه 163-177]