نمایه نویسندگان

ب

 • برازنده، محمدمهدی تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 33-48]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin. [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 49-58]

ر

 • رحیمی بیدگلی، عباس بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 1-22]
 • رضایی، محمدباقر تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 33-48]
 • رضایی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin. [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 49-58]
 • رضایی، محمدباقر بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 69-81]
 • رضایی، محمدباقر اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F) [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 83-89]

س

 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 1-22]

ش

 • شاکر، حسین تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 33-48]

م

 • مازندرانی، معصومه بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 69-81]
 • محمود نادری حاجی باقرکندی، محمود اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F) [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 83-89]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Oliveria decumbens vent [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 23-31]
 • میرزا، مهدی شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Dracocephalum kotschy Boiss. [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 59-68]
 • معلمی، محمود اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F) [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 83-89]

ن