نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری نیا، احمد بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]

ب

 • باهرنیک، زهرا بررسی ویژگیهای گیاهشناختی و اکولوژیکی گونه‌های مختلف جنس افدرا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 53-76]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]
 • جایمند، کامکار مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار(طراحی جدید)و اثرات آنها بر میزان و ترکیبهای اسانس نعناع فلفلی Mentha x piperita L. [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 11-22]
 • جایمند، کامکار ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 77-88]
 • جایمند، کامکار بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 123-135]
 • جمزاد، زیبا بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]

ر

 • رضایی، محمدباقر مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار(طراحی جدید)و اثرات آنها بر میزان و ترکیبهای اسانس نعناع فلفلی Mentha x piperita L. [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 11-22]
 • رضایی، محمدباقر ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 77-88]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]
 • رضایی، محمدباقر بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 123-135]
 • رضائی، محمدباقر بررسی ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی آویشن کرمانی Thymus carmanicus JALAS, spec. nov [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 111-122]

س

 • سفیدکن، فاطمه مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Sequoia sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 23-42]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]

ش

 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]
 • شهرزاد، شکوفه مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Sequoia sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 23-42]

ط

 • طهماسبی، زین‌ العابدین بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]

ع

 • عسگری، فاطمه مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار(طراحی جدید)و اثرات آنها بر میزان و ترکیبهای اسانس نعناع فلفلی Mentha x piperita L. [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 11-22]

ف

 • فاکر باهر، زهرا بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]

ق

 • قلاوند، امیر بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]

م

 • مازندرانی، معصومه بررسی ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی آویشن کرمانی Thymus carmanicus JALAS, spec. nov [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 111-122]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]
 • میرزا، مهدی مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کشت و رویشگاه طبیعی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 43-51]
 • مشکی زاده، سعیده مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Sequoia sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 23-42]
 • معلمی، محمود بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 123-135]

ن

 • نجف پور نوایی، مهردخت مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کشت و رویشگاه طبیعی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 43-51]