نمایه نویسندگان

ا

 • اکبرزاده، محمد گیاهان دارویی از خانواده نعناییان (Labiatae) درمنطقه ”واز“ مازندران [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-46]
 • اولیاء، پرویز بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • اولیاء، پرویز مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]

ب

 • باهر نیک، زهرا استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • برازنده، محمد مهدی مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • برجیان، امیر بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 101-110]
 • بیگدلی، محسن بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 389-402]
 • بلوچ نژاد مجرد، توراندخت بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]

پ

 • پیرعلی، مرتضی شناسایی و تعیین مقدار سیلی‌مارین در گیاه خار مریم (Silybum marianum) و چند فرآورده دارویی آن [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 73-86]
 • پوراسماعیل، معصومه بررسی اثر تیمار سرما و برخی سیتوکینینها در رفع خواب بذرهای زیره سیاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 183-193]

ت

 • توکلی، مجید بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • جایمند، کامکار مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • جایمند، کامکار مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • جایمند، کامکار بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 149-156]
 • جایمند، کامکار روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • جایمند، کامکار مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • جعفری، حسین بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • جعفری، زهره بررسی خواص ضد میکروبی عصارة بخشهای گیاه گزنة دوپایه (urtica dioic L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 286-312]
 • جلالیی ندوشن، محمدرضا بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • جمزاد، زیبا استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]

ح

 • حسینی، اشرف السادات مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • حقی، قاسم شناسایی و تعیین مقدار سیلی‌مارین در گیاه خار مریم (Silybum marianum) و چند فرآورده دارویی آن [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 73-86]
 • حمیدیه، هرمز بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 389-402]

خ

 • خیامی، مسعود بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 101-110]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار) [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • خلدبرین، بهمن تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]

د

 • دیان، حسین روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • درویشی زیدآبادی، داوود تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو وعملکرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 411-423]
 • دینی، محمد بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]
 • دینی، محمد استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L. [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]

ر

 • راشد محصل، محمد حسن اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 213-226]
 • رحمانی، غلامحسین مان گز (گز شهداد) Manna of Tamarix [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 403-410]
 • رضایی، محمدباقر بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 349-366]
 • رضایی، محمدباقر مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • رضایی، محمدباقر بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 149-156]
 • رضایی، محمدباقر روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • رضایی، محمدباقر تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار) [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • رضایی، محمدباقر مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • رضایی، محمد باقر مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • روغنی، مهرداد بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]

س

 • سعادت، یوسفعلی تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 239-254]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 255-267]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 125-136]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • سمیاری، حسن مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • سهرابی، زهرا بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]

ش

 • شاره، محمد اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 213-226]
 • شریفی، مظفر بررسی اثر تیمار سرما و برخی سیتوکینینها در رفع خواب بذرهای زیره سیاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 183-193]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 313-329]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت شرایط متفاوت حاصلخیزی خاک [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 157-182]

ص

 • صادری، حوریه مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • صادقی، مریم بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]
 • صبوری، بیتا بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]

ط

 • طبایی عقدائی، سیدرضا بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • طبایی عقدائی، سیدرضا مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 349-366]

ع

 • عباس زاده، بهلول تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 313-329]
 • عسگری، فاطمه مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 239-254]
 • عسگری، فاطمه مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 125-136]

ک

 • کدوری، محمدرضا تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو وعملکرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 411-423]
 • کلارستاقی، کیومرث تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو وعملکرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 411-423]
 • کلوندی، رمضان بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 255-267]

ل

 • لباسچی، محمدحسین‌ بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت شرایط متفاوت حاصلخیزی خاک [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 157-182]

م

 • متین، ابوالقاسم تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 313-329]
 • متین، ابوالقاسم بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) تحت شرایط متفاوت حاصلخیزی خاک [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 157-182]
 • مجد، احمد بررسی خواص ضد میکروبی عصارة بخشهای گیاه گزنة دوپایه (urtica dioic L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 286-312]
 • محبی، رامین بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]
 • محمدی، محمود بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]
 • مرادشاهی، علی تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • مرادشاهی، علی بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • مردانی نژاد، شاهین تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • میرزا، مهدی استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L. [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]
 • میرزا، مهدی مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 239-254]
 • میرزا، مهدی بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 255-267]
 • میرزا، مهدی استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]
 • میرزا، مهدی مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 125-136]
 • میرزایی ندوشن، حسین بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • مشکی زاده، سعیده بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • مشکی زاده، سعیده مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 239-254]
 • مهرابیان، صدیقه بررسی خواص ضد میکروبی عصارة بخشهای گیاه گزنة دوپایه (urtica dioic L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 286-312]

ن

 • نادری حاجی باقرکندی، محمود مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • نادری حاجی باقرکندی، محمود بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 149-156]
 • ناصری، محسن مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • نیاکان، مریم تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار) [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • نبیی، محمد قاسم بررسی تاثیر بهره برداری به روش تیغ زنی در ادامه حیات و زادآوری گیاه باریجه [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 269-285]
 • نجفی آشتیانی، اکبر بررسی تنوع در ژنوتیپهای سه گونه نعناع ( .Mentha piperita L.، M. aquatica L و M.spicata L ) در واکنش به شوری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 349-366]
 • نجف پور نوایی، مهردخت استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L. [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]
 • نهاوندی، نرگس بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]

و

 • وزیرپور، منصوره تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]