نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • آرویی، حسین مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • آسترکی، حسین بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • آهنکوب‌رو، مائده شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 620-633]

ا

 • احمدی، فتح‌الله بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 377-388]
 • احمدی، نوراله بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • احمدیان چاشمی، نجمه تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • احمدی دیزجی، جواد بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • ایزان، طه تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • ایزدی، حمزه بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 555-559]
 • ایزد‌پناه، معصومه ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • اسپنانی، آرزو اثر تنش کادمیوم بر ویژگی‎های جوانه‎زنی بذرهای تعدادی از گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 527-542]
 • اسکندری، فرخنده تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • اسماعیل‌پور، بهروز تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • اسمعیل‌زاده بهابادی، صدیقه بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • اشرف خراسانی، مریم استخراج تبائین از کپسول خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 459-470]
 • اصغری، بهور تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • اصغری زکریا، رسول بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]
 • اصیلی، جواد مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • اقتداری، مختار اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • اقدامی، انوش مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • اقدسی، مهناز بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • الیاسی، لیلا تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • ایمانی، سهراب بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 555-559]
 • امیدی، منصور کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • امیدی، منصور اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • امیری، حمزه بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • امیرخانی، محمود ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • امیرنیا، رضا تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 301-308]
 • امینی، فریبا مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]

ب

 • بابایی، معصومه تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • باردل، جمیله واکنش فیزیولوژیکی و محتوای پلی‌آمین‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به کیفیت آب آبیاری در کاربرد کودهای معدنی و آلی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 360-375]
 • باقری، عبدالرضا بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]
 • باقری کاهکش، زینب تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • باقی زاده، امین تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • بیدرنامنی، فاطمه تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • برنوسی، ایرج بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • بهزادی، یعقوب تأثیر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر N، P، K، عملکرد دانه و عملکرد اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1026-1036]

پ

 • پارسا، میترا تأثیر الیسیتور سالیسیلیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L. [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 655-666]
 • پیام نور، وحیده تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • پیروز، مریم بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • پناه‌پور، حیدر مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • پهلوانی، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • پوراحمد، راضیه اثر عصاره گیاه تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides L.) بر مهار پمپ AcrAB–TolC در باکتری E. coli [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 784-794]

ت

 • تحصیلی، ژاله القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • ترابی، سپیده اثر نوع ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کالوس‌زایی و ساقه‌زایی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • ترابی، سپیده کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • ترابی، سپیده اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • ترابی، سپیده کالوس‌زایی و اندام‌زایی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 758-769]
 • تقی زاده، سیده فائزه مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • توکلی‌نکو، حسین ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 245-255]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • جعفری، علی تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • جعفری، علی اشرف مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • جعفری، محمودرضا تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • جعفری، مراد بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • جعفری حاجتی، راضیه تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • جلیل‌زاده امین، قادر تأثیر نگهداری طولانی‌مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و LD50 آن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 60-70]
 • جم‌زاد، زیبا بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • جنوبی، پریسا بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • جهانبازی گوجانی، حسن تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • جوادیان، ندا القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]

چ

 • چعب، کریم اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • چهرازی، مهرانگیز ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]

ح

 • حاتم‌زاده، عبدالله تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • حاج سید هادی، محمدرضا تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • حاج سید هادی، محمد رضا تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1060-1072]
 • حبیبی، قادر تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • حیدری، مصطفی تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • حیدری، ناصر اثر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر پاسخ التهابی و میزان احساس درد ناشی از دویدن در سرازیری در نوجوانان شناگر ورزیده [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 127-137]
 • حسام‌زاده حجازی، سیدمحسن بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • حسنی، عباس اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 743-757]
 • حسینی، لیلا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • حسین‌پور، لیلا مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • حسن‌پور اصیل، معظم تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 138-147]
 • حسن‌پور اصیل، معظم اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • حسن‌زاده، علی تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • حسن‌زاده، نادر اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • حسین‌زاده، سعید اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • حسن‌زاده قورت تپه، عبداله بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 880-899]
 • حسینی‌نژاد، مرضیه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری‌های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 645-654]

خ

 • خادمی، کریم بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • خارا، جلیل بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 880-899]
 • خاکی، پژواک اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • خالص رو، شیوا ارزیابی کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 968-980]
 • خان پور، الهام اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • خدایاری، مهدیه کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • خراسانی‌نژاد، سارا بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • خمری، عیسی تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • خمیری، مرتضی رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • خواجه، مصطفی واکنش فیزیولوژیکی و محتوای پلی‌آمین‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به کیفیت آب آبیاری در کاربرد کودهای معدنی و آلی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 360-375]
 • خوش‌قلب، حسن تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]

د

 • دادخواه تهرانی، ابوالفضل تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • داغستانی، مریم تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • درّی، محمد علی بررسی عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در تراکم‌های مختلف در شرایط دیم و Rainfed استان گلستان [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 833-843]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1060-1072]
 • دریکوندی، معصومه ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • دشتکی، محمد تأثیر نانو‌اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 770-783]
 • دلنواز هاشملویان، بابک مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • دوستی، بهروز بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]

ذ

 • ذاکریان، فاطمه میزان جذب عناصر در بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تأثیر دو گونه قارچ آربسکولار، قارچ شبه‌ میکوریزا و ورمی‌کمپوست [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 47-59]
 • ذیشان، سیامک بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]

ر

 • راعی، منا کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • رامشینی، حسن فعالیت ضد آمیلوئیدی عصاره برگ گیاه مرزه (Satureia hortensis L.) روی فیبری شدن لیزوزیم و تأثیر احتمالی آن در درمان بیماریهای وابسته به آمیلوئید [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 844-856]
 • رجالی، فرهاد بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • رحیمی، شعبان اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • رحیمی، مریم تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • رحمانپور، آروین بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 611-619]
 • رسولی، دیاکو بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • رسولی، دیاکو اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L. [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 900-914]
 • رشیدی منفرد، سجاد بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 377-388]
 • رضی‌پور، پرگل تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • رضوانی‌پور، شیرین تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • رمضانی، زهرا تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • رمضانی یگانه، معصومه ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • روشن، وحید اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • روشن، وحید اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • رئوفی، فرهاد استخراج تبائین از کپسول خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 459-470]

ز

 • زارع، ناصر بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]
 • زارع چاهوکی، محمدعلی مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 561-573]
 • زارع زاده، عباس تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • زارع‌زاده، عباس بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • زینالی، امینه تأثیر الیسیتور سالیسیلیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L. [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 655-666]

س

 • سالاری، محمد تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • سالارپور غربا، فاطمه اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 216-230]
 • سپهرم، عاصم تأثیر سطوح آبیاری و نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در سراوان [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 436-449]
 • سپهوند، علی بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • سیدیان، سید اسماعیل بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 115-126]
 • سیدیان، سید اسماعیل ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • سروش‌زاده، علی بررسی سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 333-345]
 • سروش‌زاده، علی ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت‌ و اندازه بنه در دشت ورامین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 857-867]
 • سعادت‌جو، بهناز ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 245-255]
 • سعیدی، کرامت الله تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • سعیدی، کرامت‌الله ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 245-255]
 • سعیدی‌راد، محمدحسین تأثیر بسته‌بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 14-22]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • سفیدکن، فاطمه اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی صفات کمّی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در رویشگاه‌های مختلفی از استان آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 728-741]
 • سفیدکن، فاطمه اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 743-757]
 • سفیدکن، فاطمه تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • سلطانی‌پور، محمدامین بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • سلیمی، اعظم اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • سلیمی، مهدی مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • سلوکی، محمود بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • سمیع، محمد امین حساسیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer) نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • سنتیل، کالاسیلوی بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]
 • سنگین‌آبادی، هادی بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]

ش

 • شاهبازی اصل، فرشته مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • شاه‌حسینی، رضا ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 245-255]
 • شاه‌میرزایی، زهرا بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 555-559]
 • شجاعیان، عبدالعلی بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • شرایعی، پروین تأثیر بسته‌بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 14-22]
 • شریفی، احمد بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]
 • شریفی، مظفر القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • شریف‌پور، راضیه تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 115-126]
 • شیعتی، شراره بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 880-899]
 • شکاری، فریبرز تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • شلتوکی، ملیحه تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • شمسیان، سام اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • شمشیری، نجمه تأثیر نگهداری طولانی‌مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و LD50 آن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 60-70]

ص

 • صادقی سروستانی، محمد وحید اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • صالحی، امین تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • صالحی، امین تأثیر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر N، P، K، عملکرد دانه و عملکرد اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1026-1036]
 • صالحی، فریدون حساسیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer) نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • صیدی، مهدی تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • صفری، زینب تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]

ط

 • طائب‌نیا، ریحانه بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • طبایی عقدایی، سیدرضا بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • طبایی عقدایی، سید رضا تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید تأثیر بسته‌بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 14-22]

ع

 • عابدینی، معصومه تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • عبادی، محمدتقی بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • عباسی، محبوبه مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 561-573]
 • عباس‌زاده، بهلول میزان جذب عناصر در بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تأثیر دو گونه قارچ آربسکولار، قارچ شبه‌ میکوریزا و ورمی‌کمپوست [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 47-59]
 • عباس‌زاده، بهلول تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 138-147]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • عبدالمحمدی، محمدحسین تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • عرب زاده، محمدرضا بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • عرب زاده، محمدرضا تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • عسکری، مهری مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • عصفوری، محسن اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • عطائی عظیمی، عذرا مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • علی‌اکبرلو، جواد تأثیر نگهداری طولانی‌مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و LD50 آن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 60-70]
 • علی‌زاده، محمدعلی ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • علی‌زاده، محمدعلی مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • علمشاهی، لیلی اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری‌های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 645-654]
 • عمان، علیرضا مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • عمرانی، بهجت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 583-597]

غ

 • غلام‌زاده، نبی‌اله اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 915-923]

ف

 • فاخری، براتعلی بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • فاخری، براتعلی اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L. [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 900-914]
 • فاخری، براتعلی تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • فتاحی، ساناز بررسی تأثیر تراکم و تنش رطوبتی بر خصوصیات رشد، عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 924-935]
 • فتاحی مقدم، جواد شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 620-633]
 • فتوحی قزوینی، رضا شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 620-633]
 • فرحبخش، حسن اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش خشکی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 216-230]
 • فرخیان فیروزی، احمد تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • فرهپور، محمدرضا بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 611-619]
 • فلاح، سیف‌اله اثر تنش کادمیوم بر ویژگی‎های جوانه‎زنی بذرهای تعدادی از گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 527-542]
 • فلاح، سیف‌اله تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 583-597]
 • فلاحی، علی اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 743-757]

ق

 • قاسمی، فاطمه تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • قاسمی، فرنگیس اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 915-923]
 • قاسمی بزدی، کمال تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • قاسمپور، حمیدرضا بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • قاسمی عمران، ولی‌اله اثر نوع ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کالوس‌زایی و ساقه‌زایی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • قاسمی عمران، ولی‌اله کالوس‌زایی و اندام‌زایی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 758-769]
 • قاسم‌نژاد، عظیم بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • قاسمی‌نژاد، معصومه اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • قانع‌پسند، فرشته تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • قبادی، فاطمه ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت‌ و اندازه بنه در دشت ورامین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 857-867]
 • قبادی، محمداقبال بررسی تأثیر تراکم و تنش رطوبتی بر خصوصیات رشد، عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 924-935]
 • قربانی جاوید، مجید ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت‌ و اندازه بنه در دشت ورامین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 857-867]
 • قربانزاده، پروین تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • قربانی قوژدی، حسن تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • قلاوند، امیر تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • قلاوند، امیر بررسی سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 333-345]
 • قلندری، روح‌اله اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 915-923]
 • قنبری، احمد واکنش فیزیولوژیکی و محتوای پلی‌آمین‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به کیفیت آب آبیاری در کاربرد کودهای معدنی و آلی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 360-375]

ک

 • کارگر، نگین بررسی میزان تریگونلین و شاخص‌های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 868-879]
 • کارگر جهرمی، حسین اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 915-923]
 • کاظمی‌نسب، ابوالفضل بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • کاووسی، حمیدرضا تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • کریم‌زاده، قاسم القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • کشیری، محبوبه رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • کنشلو، فاطمه مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • کنشلو، هاشم مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • کهن‌مو، محمد امین تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • کوثری، نیره فعالیت ضد آمیلوئیدی عصاره برگ گیاه مرزه (Satureia hortensis L.) روی فیبری شدن لیزوزیم و تأثیر احتمالی آن در درمان بیماریهای وابسته به آمیلوئید [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 844-856]

گ

 • گلچین، احمد تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • گل‌محمدزاده، شیوا تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • گواهی، مصطفی بررسی سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 333-345]

ل

 • لایق حقیقی، معصومه تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 138-147]
 • لایق‌حقیقی، معصومه اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]

م

 • میان‌آبادی، منیژه بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • متینی‌زاده، محمد اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • مجنون حسینی، ناصر تأثیر نانو‌اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 770-783]
 • محب‌الدینی، مهدی تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • محمدی، پروین اثر عصاره گیاه تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides L.) بر مهار پمپ AcrAB–TolC در باکتری E. coli [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 784-794]
 • محمدی، مراد تأثیر نانو‌اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 770-783]
 • محمدیان، علی بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • محمدزاده توتونچی، پیمان تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 301-308]
 • محمدی نژاد، قاسم تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • محمودی سورستانی، محمد تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • محمودی سورستانی، محمد ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • مدرسی، محمد تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • مرتضایی نژاد، فروغ بررسی میزان تریگونلین و شاخص‌های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 868-879]
 • میرجلیلی، محمدرضا تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • میرحسینی، علی بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • میرحسینی، علی تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • میرزا، مهدی بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • میرزا، مهدی بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • میرزا، مهدی بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • میرشکار، بهرام بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • معینی، احمد القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • معینی، احمد بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 377-388]
 • مفاخری، سودابه تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • مفید بجنوردی، مرتضی بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • مقدسی، اعظم السادات فعالیت ضد آمیلوئیدی عصاره برگ گیاه مرزه (Satureia hortensis L.) روی فیبری شدن لیزوزیم و تأثیر احتمالی آن در درمان بیماریهای وابسته به آمیلوئید [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 844-856]
 • مقدم، امل تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • مقصودلو، یحیی رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • ملکیان، حمید ارزیابی کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 968-980]
 • مهرابی، علی اشرف تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • موحدی، مهدی اثر نوع ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کالوس‌زایی و ساقه‌زایی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • موحدی، مهدی کالوس‌زایی و اندام‌زایی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 758-769]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر سطوح آبیاری و نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در سراوان [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 436-449]

ن

 • ناصری، غلامرضا بررسی عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در تراکم‌های مختلف در شرایط دیم و Rainfed استان گلستان [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 833-843]
 • ناصری، محبوبه تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • ناظمی، ابوالفضل مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • نجفی، فرزاد بررسی سیستم‌های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط مختلف رطوبتی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 333-345]
 • نداف، محبت بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • نصیری، محسن بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 115-126]
 • نصیری، مهران بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 611-619]
 • نصیری، یوسف تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • نعمتی، حسین تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]

و

 • ولی‌زاده، محرم بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]

ه

 • هادی، نجمه بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • هادیزاده، حمیرا تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • همتی، خدایار بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • همت‌ فر، احمد اثر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر پاسخ التهابی و میزان احساس درد ناشی از دویدن در سرازیری در نوجوانان شناگر ورزیده [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 127-137]

ی

 • یادگاری، هوشنگ تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • یارنیا، مهرداد بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • ینگی ملکی، غلامحسین اثر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر پاسخ التهابی و میزان احساس درد ناشی از دویدن در سرازیری در نوجوانان شناگر ورزیده [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 127-137]
 • یوسفی، بایزید بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • یوسفی، برزو بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • یوسفی، فریبا اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • یوسف‌زاده، سعید بررسی صفات کمّی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در رویشگاه‌های مختلفی از استان آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 728-741]