همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 39 (1402)
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)

زراعت و باغبانی
تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آن‏ها بر عملکرد و نوع ترکیبات متشکله اسانس گیاه دارویی مرزه خوزستانی ( (Satureja khuzistanica Jamzadدر اصفهان

لیلی صفایی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید دوازده امامی؛ داوود امین آزرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

چکیده
  به منظور بررسی تیمارهای مختلف تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی(S. khuzistanica Jamzad)، تحقیقی در سال‏های زراعی 1399-1395، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد. تیمارهای مورد بررسی نسبت‏های مختلفی از کودهای شیمیایی NPK (N50P25K25)، کود دامی (30 و 60 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (5 ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه‏ های مختلف مرزه (.Satureja spp) کشت شده در استان کردستان

فرحناز هوشیدری؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ فاطمه سفیدکن؛ بایزید یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

چکیده
  چکیده: مرزه از تیره Lamiaceae و جنس Satureja می‌باشد.از میان 16 گونه مرزه موجود در ایران تعداد 9 گونه اندمیک ایران است. در این تحقیق سازگاری ژنوتیپ‎های مختلف مرزه (Satureja spp.) به شرایط آب وهوایی استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 37 اکسشن متعلق به 10 گونه مرزه در آزمایشی با طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
تاثیر حاصلخیزی خاک و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مرزه (Satureja spicigera) در شرایط دیم

نیلوفر رضایی؛ فاطمه سفیدکن؛ حسنعلی نقدی بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  تولید گیاهان دارویی مانند نعناعیان بطور چشمگیری در جهان در حال افزایش است. یکی از گیاهان مهم این خانواده، مرزه است که اهمیت آن به دلیل ترکیب تیمول و کارواکرول در اسانس آن می باشد.‏ به منظور بررسی تأثیر تراکم ‌کاشت و حاصلخیزی خاک بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه مرزه ‏‎در شرایط دیم، آزمایشی به صورت کرت‌های ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سال‏های رشد در گونه مرزه جنگلی تحت شرایط دیم

بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ محمدحسین لباسچی؛ زهرا جابرالانصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

چکیده
  آگاهی از تغییرات میزان تولید کمّی و کیفی گیاهان دارویی در طول زمان یکی از مهمترین اهداف مدیریت کشاورزی می‏باشد. گیاه مرزه جنگلی با نام علمی Satureja mutica یکی از گونه‏های دارویی ارزشمند می‏باشد که بصورت خودرو در ایران رویش دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، عملکرد، اسانس و ترکیبات آن ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
اثر کودهای زیستی بر خصوصیات مرزه بختیاری تحت شرایط تنش آبیاری در مراحل مختلف رشد

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ مهرداد یارنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

چکیده
  با توجه به خشکسالی‌های پی‌در‌پی، آثار مخرب آن روی عملکرد گیاهان دارویی و مصرف میکروارگانیسم‌های محرک رشد در راستای افزایش تحمل به خشکی، آزمایشی جهت بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و کودهای زیستی بر صفات مورفولوژی، درصد اسانس و عملکرد مرزه بختیاری به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
مقایسه اجزای اسانس جمعیت‌های خودرو بابونه (Matricaria chamomilla L.) با معادل کاشته شده آنها

نجمه هادی؛ راضیه عظیمی؛ مهدی یحیی زاده؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمیه فکری قمی؛ سیمین محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

چکیده
  بابونه (Matricaria chamomilla L.) به‌واسطه کاربرد فراوان در صنایع مختلف غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی از گیاهان دارویی مهم به‌شمار می‌رود. خواص بیولوژیک بابونه به اجزای اسانس و فلاونوئیدهای آن نسبت داده می‌شود. کشت‌و‌اهلی کردن گیاهان خودرو در شرایط زراعی موجب بهبود عملکرد گیاه شده و از انقراض آنها جلوگیری می‌کند. در این پژوهش، 15 جمعیت‌ ...  بیشتر