دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس Nepeta crassifolia در رویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

آذر رفعتی؛ نگار ولی زاده؛ فاطمه سفید کن؛ یوسف ایمانی؛ فرید نورمند موید


اثر تراکم‌های مختلف کاشت و کودهای آلی بر ویژگی‌های عملکردی گیاه دارویی مرزه سنبله‌ای (Satureja spicigera) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

برزو یوسفی؛ محمد حسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن؛ هوشمند صفری


بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سال‏های رشد در گونه مرزه جنگلی تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدحسین لباسچی؛ زهرا جابرالانصار


اثر کودهای زیستی بر خصوصیات مرزه بختیاری تحت شرایط تنش آبیاری در مراحل مختلف رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ مهرداد یارنیا


تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آن‏ها بر عملکرد و نوع ترکیبات متشکله اسانس گیاه دارویی مرزه خوزستانی ( (Satureja khuzistanica Jamzadدر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

لیلی صفایی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید دوازده امامی؛ داوود امین آزرم


تأثیر روش‌های تغذیه گیاه بر عملکرد اقتصادی و اجزای اسانس گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی


بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه‏ های مختلف مرزه (.Satureja spp) کشت شده در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

فرحناز هوشیدری؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ فاطمه سفیدکن؛ بایزید یوسفی


اثر تیمارهای تغذیه‌ای بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

ژینوس هاشم‌پور؛ سمانه اسدی صنم؛ مهدی میرزا؛ مرضیه قنبری جهرمی


اثر مغناطیس بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه قارچ گانودرما لوسیدوم به عنوان نمونه ای از ارگانیسم یوکاریوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

وحیده پیام نور؛ لیلا مرادی پور


ارزیابی تمایزی مرزه رشینگری و مرزه خوزستانی با استفاده از صفات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

مهدیه صالحی وژده نظری؛ زهرا شیرازی؛ سمانه سماوات


گیاه‌قوم‌شناسی (اتنوبوتانی) گیاهان شرق استان گلستان (اقوام ترکمن)، با تاکید بر کاربرد دارویی گیاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

علی ستاریان؛ راضیه سعادتی؛ ابوالفضل دانشور؛ الهام امینی


تأثیر شرایط اکولوژیک بر خاصیت پاداکسایشی، میزان کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن زوفایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

علی اصغر حاتم نیا