همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 39 (1402)
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)

زراعت و باغبانی
تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آن‏ها بر عملکرد و نوع ترکیبات متشکله اسانس گیاه دارویی مرزه خوزستانی ( (Satureja khuzistanica Jamzadدر اصفهان

لیلی صفایی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید دوازده امامی؛ داوود امین آزرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

چکیده
  به منظور بررسی تیمارهای مختلف تغذیه بر عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه خوزستانی(S. khuzistanica Jamzad)، تحقیقی در سال‏های زراعی 1399-1395، در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد. تیمارهای مورد بررسی نسبت‏های مختلفی از کودهای شیمیایی NPK (N50P25K25)، کود دامی (30 و 60 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (5 ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه‏ های مختلف مرزه (.Satureja spp) کشت شده در استان کردستان

فرحناز هوشیدری؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ فاطمه سفیدکن؛ بایزید یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

چکیده
  چکیده: مرزه از تیره Lamiaceae و جنس Satureja می‌باشد.از میان 16 گونه مرزه موجود در ایران تعداد 9 گونه اندمیک ایران است. در این تحقیق سازگاری ژنوتیپ‎های مختلف مرزه (Satureja spp.) به شرایط آب وهوایی استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 37 اکسشن متعلق به 10 گونه مرزه در آزمایشی با طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
اثر تیمارهای تغذیه‌ای بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

ژینوس هاشم‌پور؛ سمانه اسدی صنم؛ مهدی میرزا؛ مرضیه قنبری جهرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

چکیده
  این آزمایش بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (مجتمع تحقیقاتی کرج) در سال‌ زراعی 98-1397 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (Control)، NPK (N50P25K25، N75P35K35 و N100P75K75 کیلوگرم در هکتار)، کود دامی (30، 60 و 90 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (5، 10 و 15 تن در هکتار)، ترکیب‌های کودی N50P25K25 + 30 تن کود دامی در هکتار، ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
ارزیابی تمایزی مرزه رشینگری و مرزه خوزستانی با استفاده از صفات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی

مهدیه صالحی وژده نظری؛ زهرا شیرازی؛ سمانه سماوات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

چکیده
  با توجه به قرابت ظاهری و تشابه خواص برخی گیاهان دارویی، شناسایی دقیق‌تر آن‌ها به کمک روش‌های مختلف ضرورت دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه مرزه رشینگری و مرزه خوزستانی به لحاظ خصوصیات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی پرداخته شد. بذور مرزه رشینگری و خوزستانی به ترتیب از استان‌های ایلام و لرستان جمع‌آوری شدند ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
سمیت تنفسی و اثر زیر‌کشنده اسانس‌های Achillea millefolium L. و Mentha pulegium L. روی پارامتر‌های جدول زیستی شته جالیزAphis gossypii Glover) )

سمانه اکبری؛ شهرام آرمیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  شته جالیز (‌Aphis gossypii Glover.) از آفات مهم کدوییان در ایران و جهان است. امروزه جهت کنترل جمعیت این آفت، به ترکیبات سازگار با محیط زیست بیشتر توجه می‌شود. در این تحقیق سمیت تنفسی اسانس دو گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) و پونه (Mentha pulegium L.) روی حشرات کامل آفت مذکور مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی در غلظت و زمان‌های مختلف ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
ارزیابی فیتوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و اثر مهاری عصاره هیدروالکلی دانه بارهنگ (Plantago major) بر تولید نانورشته‌های آمیلوئیدی

پویا شیری؛ amir arasteh؛ گلناز تجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  گیاه بارهنگ با نام علمی Plantago major گیاهی چند ساله، کوتاه تـا بلنـد با ساقه علفی بوده که دارای اثرات بیولوژیکی فراوانی چون خواص آنتی اکسیدانی قوی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری عصاره دانه بارهنگ بر تولید نانو فیبریل‌های آمیلوئیدی و بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی بوده است. در مرحله اول، دانه گیاه بارهنگ به صورت پودر درامد و عصاره ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
بررسی حساسیت شپشه آرد Tribolium confusum به نانو کپسول اکالیپتوس Eucalyptus globules

امین صادقی؛ زهره کلوندی؛ جواد ناظمی رفیع؛ عبداله سلیمی؛ رمضان کلوندی؛ مریم نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  امروزه ابداع و بکارگیری روش‌های کنترل غیر شیمیایی آفات کشاورزی از جمله موارد مهم کاربردی در برنامه‌های مدیریتی آفات در بیشتر جوامع دنیاست و دراین میان حجم وسیعی از مطالعات و بررسی‌ها بر روی آفت‌کش‌های زیست بنیاد متمرکز گردیده است. در این راستا فرمولاسیون‌های جدیدی از حشره‌کش‌های گیاهی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای آفت‌کش‌های ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
بررسی خواص آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره‌ی هیدروالکلی Ephedra major بر رده سلولی AGS سرطان معده

فرهنگ مراقبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  سرطان معده یک تومور بدخیم است که یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در جهان و ایران شناخته می‌شود. گیاهان منابعی سرشار از انواع ترکیبات آنتی‌‌اکسیدانی می‌باشند، که می‌توانند در جهت تولید داروهای ضد سرطانی استفاده شوند. در این پژوهش خواص آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره‌ گیاه Ephedra major، جمع‌آوری شده از منطقه‌ای در پرندک، بر روی سلول‌‌های ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر تنش رطوبتی و تاثیر پوترسین، اسپرمیدین و سالیسیلیک‌اسید بر عملکرد و میزان روغن و اسانس گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

احمد اصغرزاده؛ محبوبه عدالتیان خرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک͏اسید و پلی͏آمین͏ها بر عملکرد رشدی گیاه و میزان روغن و اسانس سیاه‌دانه، آزمایشی در سال زراعی 1400-1399 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیروان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)) به عنوان ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر محرک‌های اکسینی بر مورفولوژی ریشه و بیوسنتز گلیسیریزین در اکوتیپ‌های شیرین بیان

علی اکبر علیزاده ایوری؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند جهان است که گلیسیریزین، مهم‌ترین متابولیت تری ترپنوئیدی موجود در ریشه‌ آن در صنایع غذایی و داروسازی نوین کاربردهای فراوانی دارد. برای غلبه بر مشکلات جوانه‌زنی بذور، خطر انقراض ناشی از برداشت بی‌رویه ریشه و سرعت کند بیوسنتز طبیعی متابولیت‌های ثانویه، توجه به کشت بافت ریشه و ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی کارایی مصرف کودهای آلی و شیمیایی در افزایش عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه سهندی Satureja sahendica

فرید نورمند موید؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ نگار ولی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  مرزه (Satureja spp.) با دارا بودن ترکیبات با ارزشی همچون تیمول و کارواکرول از جایگاه ویژه‌ای در میان گیاهان دارویی برخوردار است. به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه گونه Satureja sahendica با تغذیه گیاهی مناسب، این تحقیق در شرایط آبی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار کودی (شاهد (بدون کود)، ازت(50) فسفر(25) پتاس(25) (کیلوگرم در هکتار)، ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
تاثیر حاصلخیزی خاک و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان مرزه (Satureja spicigera) در شرایط دیم

نیلوفر رضایی؛ فاطمه سفیدکن؛ حسنعلی نقدی بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

چکیده
  تولید گیاهان دارویی مانند نعناعیان بطور چشمگیری در جهان در حال افزایش است. یکی از گیاهان مهم این خانواده، مرزه است که اهمیت آن به دلیل ترکیب تیمول و کارواکرول در اسانس آن می باشد.‏ به منظور بررسی تأثیر تراکم ‌کاشت و حاصلخیزی خاک بر صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه مرزه ‏‎در شرایط دیم، آزمایشی به صورت کرت‌های ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس Nepeta crassifolia در رویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی

آذر رفعتی؛ نگار ولی زاده؛ فاطمه سفید کن؛ یوسف ایمانی؛ فرید نورمند موید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

چکیده
  پونه‌سای البرزی (Nepeta crassifolia) از خانواده Lamiaceae، گونه‌ای معطر با خاصیت دارویی بوده که بومی و انحصاری ایران است. به منظور اجرای این طرح، بذور و اندام‌های هوایی Nepeta crassifoliaاز شش منطقه مختلف در استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری گردید و اندام‌های هوایی گیاه پس از خشک شدن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شده و ترکیب‌های موجود در آن توسط دستگاه‌های ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سال‏های رشد در گونه مرزه جنگلی تحت شرایط دیم

بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ محمدحسین لباسچی؛ زهرا جابرالانصار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

چکیده
  آگاهی از تغییرات میزان تولید کمّی و کیفی گیاهان دارویی در طول زمان یکی از مهمترین اهداف مدیریت کشاورزی می‏باشد. گیاه مرزه جنگلی با نام علمی Satureja mutica یکی از گونه‏های دارویی ارزشمند می‏باشد که بصورت خودرو در ایران رویش دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، عملکرد، اسانس و ترکیبات آن ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
اثر کودهای زیستی بر خصوصیات مرزه بختیاری تحت شرایط تنش آبیاری در مراحل مختلف رشد

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن سفیدکن؛ مهرداد یارنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

چکیده
  با توجه به خشکسالی‌های پی‌در‌پی، آثار مخرب آن روی عملکرد گیاهان دارویی و مصرف میکروارگانیسم‌های محرک رشد در راستای افزایش تحمل به خشکی، آزمایشی جهت بررسی اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و کودهای زیستی بر صفات مورفولوژی، درصد اسانس و عملکرد مرزه بختیاری به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار ...  بیشتر