دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس Nepeta crassifolia در رویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

آذر رفعتی؛ نگار ولی زاده؛ فاطمه سفید کن؛ یوسف ایمانی؛ فرید نورمند موید


اثر تراکم‌های مختلف کاشت و کودهای آلی بر ویژگی‌های عملکردی گیاه دارویی مرزه سنبله‌ای (Satureja spicigera) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

برزو یوسفی؛ محمد حسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن؛ هوشمند صفری


بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر تغییرات ویژگی‌های رویشی، اسانس و ترکیبات آن در طول سال‏های رشد در گونه مرزه جنگلی تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

بابک بحرینی نژاد؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدحسین لباسچی؛ زهرا جابرالانصار


اثر کودهای زیستی بر خصوصیات مرزه بختیاری تحت شرایط تنش آبیاری در مراحل مختلف رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

وحیده صمدیان ساربانقلی؛ بهلول عباس‌زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ مهرداد یارنیا


تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آن‏ها بر عملکرد و نوع ترکیبات متشکله اسانس گیاه دارویی مرزه خوزستانی ( (Satureja khuzistanica Jamzadدر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

لیلی صفایی؛ فاطمه سفیدکن؛ سعید دوازده امامی؛ داوود امین آزرم


تأثیر روش‌های تغذیه گیاه بر عملکرد اقتصادی و اجزای اسانس گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی


بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه‏ های مختلف مرزه (.Satureja spp) کشت شده در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

فرحناز هوشیدری؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ فاطمه سفیدکن؛ بایزید یوسفی


اثر تیمارهای تغذیه‌ای بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

ژینوس هاشم‌پور؛ سمانه اسدی صنم؛ مهدی میرزا؛ مرضیه قنبری جهرمی


بررسی محتوای فنلی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب‌های اسانس گیاه Chenopodium botrys L. رشدیافته در منطقه رازوجرگلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

پویا آروین؛ رعنا فیروزه


بررسی اثر تلفیقی کودهای پر مصرف و دامی بر برخی شاخص‌های کمی و کیفی حنا (Lowsonia inermis L.) در جنوب استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

صابر حیدری؛ جواد سرحدی؛ مهری شریف


بررسی اثرات برخی از عوامل محیطی بر ترکیب اسانس گونهSalvia multicaulis در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

مهدیه توکلی؛ سعید سلطانی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ رویا کرمیان


تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در شرایط تنش شوری از طریق آزمون پلی‌کراس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

امیرعلی شایان؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری؛ مصباح بابالار؛ علی اشرف مهرابی


ریزازدیادی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) از طریق بافت‏های سوماتیکی: تکثیر انبوه و سازگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

مرضیه احمدی روشن؛ قاسم کریم زاده؛ سجاد رشیدی منفرد


اثر مصرف روی، بُر و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه سیر (Allium sativum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

سیده سپیده زارع پاک ضیابری؛ مجید مجیدیان


گزینش ژنوتیپ های گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به منظور بررسی تحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

سونیا عقیقی؛ قاسم محمدی نژاد؛ شکوفه خاندانی