کلیدواژه‌ها = جمعیت گیاهی
تعداد مقالات: 2
1. عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 819-833

صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی


2. تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca)

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

سعیده‌سادات کرمانی پوربقایی؛ مجید پوریوسف؛ خلیل جمشیدی؛ محمدرضا عظیمی