کلیدواژه‌ها = کاریوفیلن اکسید
بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 28-34

محمدرضا اخگر؛ مهران مرادعلیزاده


استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent.

دوره 22، شماره 4، بهمن و اسفند 1385، صفحه 431-436

مهدی میرزا؛ زهرا باهر نیک


ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth

دوره 22، شماره 1، اردیبهشت 1385، صفحه 69-73

محمدحسن عصاره؛ زهرا آبروش؛ محمدباقر رضایی