نویسنده = مجید آقاعلیخانی
تعداد مقالات: 5
1. عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 819-833

صبا سیادت جمیان؛ مجید آقاعلیخانی؛ علی مختصی بیدگلی


2. مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب‌های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-12

سید محسن حسینی؛ مجید آقاعلیخانی؛ فاطمه سفیدکن؛ امیر قلاوند


3. پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 460-478

محمدامین کهن‌مو؛ مجید آقاعلیخانی؛ فرهاد رجالی


4. تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench))

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 357-373

سید میثم رضوی‌نیا؛ مجید آقاعلیخانی؛ حسنعلی نقدی بادی


5. عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.)

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 342-356

سید محسن حسینی؛ مجید آقاعلیخانی؛ فاطمه سفیدکن؛ امیر قلاوند