هزینه چاپ مقالات در دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

به اطلاع می‌رساند مطابق با تبصره بند 3-9 آئین‌‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1390/11/08، مبلغ یک میلیون ریال (صد هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) در مرحله داوری و همچنین مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد را به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 323038774140107001395122100003 پرداخت و کپی فیش را به آدرس پست الکترونیکی (ijmapr@rifr-ac.ir)دفتر نشریه ایمیل  نمایند و اصل فیش را نیز از طریق پست سفارشی به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.