نوبت چاپ

دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران در حال حاضر (01 اسفند 1395) نوبت پذیرش برای چاپ مقالات پذیرفته شده را تا شماره چهار سال 1396 صادر نموده است. لذا مقالاتی که از تاریخ فوق به بعد موفق به اخذ نامه پذیرش گردند در شماره های بعدی قرار خواهند گرفت.