دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 71، مرداد و شهریور 1394، صفحه 383-562 
2. تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت

صفحه 383-395

مرضیه فوادالدینی؛ محمدجواد ثقه‌الاسلامی؛ سیدغلامرضا موسوی


15. بررسی سازگاری و فنولوژی برخی از گونه‌های جنس آویشن در شرایط زراعی

صفحه 539-553

عباس زارع‌زاده؛ حسن مداح عارفی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب‌زاده