دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 87، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-181 
7. بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه

صفحه 62-76

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع


9. اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)

صفحه 87-100

مجتبی خواجه حق وردی؛ محمدرضا اردکانی؛ بهلول عباس‌زاده؛ پریسا نجات خواه معنوی