دوره و شماره: دوره 33، شماره 5 - شماره پیاپی 85، آذر و دی 1396، صفحه 703-895 
7. اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB

صفحه 769-778

کبری حبیبی؛ حسن رفعتی؛ ابوالحسن احمدیانی؛ آتوسا علی احمدی؛ مارک دیدریچ


9. اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak

صفحه 793-811

مهدیه عسکری؛ محمد علی بهدانی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی


12. تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری

صفحه 837-852

فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ حمید عباس دخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی