دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 83، مرداد و شهریور 1396، صفحه 239-534 
10. ارزیابی خصوصیات فنولوژی و میزان اسانس برخی اکوتیپ‌های بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

صفحه 435-448

مریم میرزاحسینی؛ سید احمد سادات نوری؛ یعقوب امن زاده؛ مجید قربانی جاوید


15. بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف مرزه (Satureja spp.) کشت شده در استان یزد

صفحه 509-534

عباس زارع زاده؛ فاطمه سفیدکن؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب زاده؛ محمدرضا میرجلیلی