نویسنده = آبروش، زهرا
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت

دوره 26، شماره 4، بهمن و اسفند 1389، صفحه 490-499

محمدحسن عصاره؛ زهرا آبروش؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی


2. تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 64-74

الهام فتحی؛ فاطمه سفیدکن؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ زهرا آبروش؛ محمدحسن عصاره


3. استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 323-330

زهرا آبروش؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدحسن عصاره


4. مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 39-50

فاطمه سفیدکن؛ محمد حسن عصاره؛ مهدی میرزا؛ زهرا آبروش؛ محمد حسن صالحه شوشتری


5. استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول)

دوره 22، شماره 1، بهار 1385، صفحه 74-78

کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ زهرا آبروش؛ مصطفی گلی پور؛ مرتضی شریفی


6. ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth

دوره 22، شماره 1، بهار 1385، صفحه 69-73

محمدحسن عصاره؛ زهرا آبروش؛ محمدباقر رضایی


7. اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 139-149

زهرا آبروش؛ احمد مجد؛ محمدباقر رضایی؛ صدیقه Mehrabian


8. اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L

دوره 20، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 457-468

زهرا آبروش؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه اشرفی