نویسنده = آریاپور، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.)

دوره 27، شماره 2، مرداد و شهریور 1390، صفحه 338-347

علی نعمتیان؛ فرشاد قوشچی؛ امین فرنیا؛ علی آریاپور؛ مسعود مشهدی اکبربوجار