نویسنده = آسترکی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 988-997

علی سپهوند؛ کریم خادمی؛ حسین آسترکی؛ علی محمدیان