نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنیوند، حسین بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • آرزمجو، الیاس اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • آرویی، حسین مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • آرویی، حسین ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • آزاد‌بخت، محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • آینه بند، امیر بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر میزان ماده مؤثره دانه گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerate) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 486-501]

ا

 • احمدیان، مهدی مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • اخگر، محمدرضا شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • اربابی، محسن بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitro [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 237-246]
 • ارزانی، حسین بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • ایروانی، هوشنگ مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه کشت گیاهان معطر بین دو گروه گل‌کاران و گل‌کاران گلاب‌گیر در شهرستان کاشان [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 225-236]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • اسکندری، مهدی بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) تحت تأثیر 28-هموبراسینولید و تنش خشکی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 176-186]
 • اسماعیلی، احمد بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 343-357]
 • اسماعیلی، حبیب‌ا... بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • اصفهانی، مسعود اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • اعتمادی، نعمت‌الله بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • افشاری، الهام بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • افلاکیان، سمیه مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • افیونی، داود بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • افیونی، داود بررسی روابط همبستگی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی اسانس و ترکیب‌های متشکله اسانس در 12 ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 187-200]
 • اقدسی، مهناز بررسی فلاونولیگنان‌ها در اندام‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) در منطقه گرگان [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 651-665]
 • اکبری نیا، احمد واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.) به نیتروژن و تراکم کاشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 261-268]
 • امام، میترا بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • امیدی، حشمت تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • امیدبیگی، رضا ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • انصاری، حسین ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • اهرابی اصلی، هلن استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]

ب

 • بابائی، علیرضا ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • بیات، هومان استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • بانج شفیعی، شهرام بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • بختیاری رمضانی، محمد تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • بخشی، داوود اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • برادران، رضا اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • برادران، رضا بررسی تأثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 635-650]
 • برجیان، امیر تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • برزگران، طاهره تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 144-156]
 • برنارد، فرانسواز اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • بستانی، عبدالامیر تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • بهداد، ابراهیم بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • بهداد، مریم بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • بهراد، زهرا استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]
 • بهمنیار، محمدعلی واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]

پ

 • پارسا، اسلام بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • پیردشتی، همت‌اله واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • پویان، محسن اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • پورمتین، سحر تأثیر عصاره شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر تعداد گلبول‌ها و پارامترهای مختلف خونی در موش‌های نر آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 516-525]
 • پورمیرزایی، احمد شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • پیوندی، مریم اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]

ت

 • تاج‌آبادی‌پور، احمد تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • ترابی سگوند، بابک مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • تقی‌زاده، مسعود تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • توسلی، اختر استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 144-156]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]
 • جایمند، کامکار اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • جایمند، کامکار بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • جعفری، سید مهدی استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • جعفرزاده، لیلا تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • جمزاد، زیبا استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]
 • جمزاد، زیبا مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]

چ

 • چراغی، جواد بررسی اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی ریشه و ساقه گیاه گل‌میمون سازوئی (Scrophularia striata Boiss.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 74-84]

ح

 • حیاتی، پریسا بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر پارامترهای رشدی و کمّیت وکیفیت اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 808-817]
 • حاتمی، فیروزه بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 539-550]
 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 760-771]
 • حیدری، مصطفی اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • حیدریان، زهره اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • حسام‌زاده حجازی، سید محسن مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • حسن‌زاده قورت‌تپه، عبدالله تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • حقیقت، فاطمه بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]

خ

 • خطیب‌زاده، راحله مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • خلفی، مهناز بررسی فلاونولیگنان‌ها در اندام‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) در منطقه گرگان [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 651-665]
 • خمیری، مرتضی استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]

د

 • داداشی، سعید بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • داداش‌پور، مهدی تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • دادخواه، علیرضا بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • دادمهر، خدیجه سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 281-295]
 • درزی، محمدتقی بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • درویش‌زاده، رضا تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • درویش علیپور آستانه، شکیبا تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • دشتی، حسین اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • دشتی، حسین تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • دلیمی، عبدالحسین بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitro [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 237-246]

ذ

 • ذاکرین، عبدالرسول تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]

ر

 • راد، محمدهادی اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • ریاست، مهرناز بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • راضی جلالی، محمد تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • ربیعی، بابک اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • رجب‌زاده قطرمی، ابراهیم تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • رحیمی، اصغر اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • رحیمی، اصغر تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • رحیمی، شعبان مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • رحمانی، احمد تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 747-759]
 • رحمتی، میترا اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • رحمتی، مصطفی بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • رحیم‌زاده، محمدرضا بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 215-224]
 • رسولی، ایرج تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • رشدی، محسن تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • رضایی، مریم بررسی تأثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 635-650]
 • رضایی ارمی، سمیه استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • رضوانی‌مقدم، پرویز اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • رنجبر، غلامعلی بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • رنجبر، مسعود سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 281-295]
 • روشن، وحید بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر پارامترهای رشدی و کمّیت وکیفیت اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 808-817]

ز

 • زارع، حبیب بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • زارع چاهوکی، محمدعلی بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • زراوشان، محبوبه اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • زمانی، ذبیح‌اله بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • زندی، مژگان کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص‌های تغذیه شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 692-708]
 • زندی، مژگان اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 909-924]
 • زینلی، حسین بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • زینلی، حسین بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • زینلی، حسین مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • زینلی، حسین بررسی روابط همبستگی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی اسانس و ترکیب‌های متشکله اسانس در 12 ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 187-200]
 • زینلی، حسین بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و زراعی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 201-214]

س

 • سارانی، سیمین اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • سالارکریمی، طاهره شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • سیاه‌سر، براتعلی اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • سخایی، محبوبه بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • سعادت‌زاده، معصومه مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه کشت گیاهان معطر بین دو گروه گل‌کاران و گل‌کاران گلاب‌گیر در شهرستان کاشان [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 225-236]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • سفیدکن، فاطمه تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • سفیدکن، فاطمه استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • سلامتی، مریم‌السادات بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • سلامتی، مریم‌السادات بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و زراعی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 201-214]
 • سلطانی، مهدی اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • سلطان‌بیگی، سهیلا بررسی اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی ریشه و ساقه گیاه گل‌میمون سازوئی (Scrophularia striata Boiss.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 74-84]

ش

 • شاه‌حسینی، رضا ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • شخمگر، محسن اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • شریعت، آناهیتا بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • شرفی، اصغر بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 343-357]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • شماعیان رضوی، نازنین بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • شهریاری، سهیلا ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • شهرزاد، شکوفه بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • شهرکی، احمدرضا اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]
 • شهرکی، الهام اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]
 • شهرکی، محمدرضا اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]

ص

 • صیادی، فرحناز تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • صبورا، عذرا سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 281-295]
 • صفایی، لیلی مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • صفامهر، علی‌رضا بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 215-224]
 • صفائی، لیلی بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • صفائی، لیلی بررسی روابط همبستگی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی اسانس و ترکیب‌های متشکله اسانس در 12 ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 187-200]
 • صفی‌خانی، کیوان شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • صفی‌خانی، کیوان مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • صفرعلیزاده، امین تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]

ط

 • طاهری، رضا تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • طاهرنیای مژدهی، سکینه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • طبائی عقدایی، سیدرضا تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 747-759]
 • طهماسبی، غلامحسین تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 26-34]

ع

 • عالم‌پور، مریم مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • عبادی، محمّدتقی بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • عباس‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌زاده، بهلول تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • عبدالهی، محمد اثر بازدارندگی عصاره گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 842-853]
 • عبداله زارع، سودابه بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر میزان ماده مؤثره دانه گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerate) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 486-501]
 • عرفانی مجد، نعیم بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]
 • عزیزی، مجید مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • عزیزی، مجید بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • عزیزی، مجید ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • عسکری، فاطمه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه Centaurea depressa M. Bieb. [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 476-485]
 • عیسوند، حمیدرضا بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 343-357]
 • عصارزاده، آزاده بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • عصاره، محمدحسن بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • عصاره، محمدحسن اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • عصاره، محمدحسن بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • عطری، مرتضی مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • علی‌بابایی، اعظم اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • علیزاده، بهمن بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • علیزاده، منوچهر تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]

غ

 • غزلباش، نجمه اثر بازدارندگی عصاره گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 842-853]
 • غنی، عسکر اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]

ف

 • فاتح، اسفندیار بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر میزان ماده مؤثره دانه گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerate) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 486-501]
 • فارسی، محمد مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • فاضل، نسرین بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • فتاحی، محمد بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • فمی، حسین شعبانعلی مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه کشت گیاهان معطر بین دو گروه گل‌کاران و گل‌کاران گلاب‌گیر در شهرستان کاشان [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 225-236]

ق

 • قاسمی، وحید تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 26-34]
 • قاسم‌پور، صابر بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • قاسم‌‌نژاد، عظیم تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • قاضی مناس، معصومه بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • قربانلی، مه‌لقا اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • قلاوند، امیر تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • قمری‌زارع، عباس بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • قویدل، مهدیه استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 539-550]
 • قویدل، مهدیه استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 760-771]

ک

 • کاظمی پشت‌مساری، حسین بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • کاظمی‌تبار، سیدکمال بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • کاوه، شیرین مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • کردی، هاجر بررسی فلاونولیگنان‌ها در اندام‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) در منطقه گرگان [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 651-665]
 • کریمی، شاهرخ بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر مقایسه اثر افزودن پنج عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر لیپیدهای سرم،درصد هتروفیل و لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 1-10]
 • کلوندی، رمضان شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • کلوندی، رمضان مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]

گ

 • گلوی، محمد اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • گورانی‌نژاد، سعد بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]
 • گوشه‌گیر، سید اشرف‌الدین مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]

ل

 • لارتی، مژگان بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • لباسچی، محمدحسین بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • لباسچی، محمدحسین تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]

م

 • متقیان، آلاله واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]
 • متقیان، بهاره واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]
 • متینی‌زاده، محمد بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • مجدی‌نسب، الهام تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • محتشمی، سعیده اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • محرمی‌پور، سعید تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 26-34]
 • محرمی‌پور، سعید کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص‌های تغذیه شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 692-708]
 • محرمی‌پور، سعید اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 909-924]
 • محمدپور، مهران تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • مداح‌حسینی، شهاب اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • مداح عارفی، حسن مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • مدیری، الهام استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]
 • مدرسی، مهرداد تأثیر عصاره شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر تعداد گلبول‌ها و پارامترهای مختلف خونی در موش‌های نر آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 516-525]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی‌محمد تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • مرادعلیزاده، مهران شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • میرجانی، لیلا بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • میرزا، مهدی بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گونه Centaurea depressa M. Bieb. [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 476-485]
 • میرزا، مهدی بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیک، مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 157-175]
 • میرزا، مهدی شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • میرزا، مهدی تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 747-759]
 • میرزا، مهدی بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • میرزا، مهدی مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • میرزایی، سمیه اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • میرشکاری، حمیده اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]
 • میرمعصومی، مسعود ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • مکی‌زاده تفتی، مریم تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • منفرد، اعظم بررسی ترکیب‌های فرّار سه گیاه دارویی خودرو (تیره نعناعیان) در شهرستان کاشمر [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 818-827]
 • موسی‌زاده، مراد بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 144-156]
 • موسوی، سیدمحمد بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • موسوی، سید محمد تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • موسوی، غلامرضا اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]

ن

 • نادری، محمود مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • نادری، محمود شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • نادری، محمود بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • ناصری‌فر، راضی بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitro [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 237-246]
 • ناظری، وحیده بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • ناظری، وحیده بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیک، مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 157-175]
 • نجف‌زاده ورزی، حسین بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]
 • نراقی، طیبه سهیلا بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • نصری، سیما بررسی اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی ریشه و ساقه گیاه گل‌میمون سازوئی (Scrophularia striata Boiss.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 74-84]
 • نیک‌نژاد، مریم بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • نگهبان، مریم کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص‌های تغذیه شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 692-708]
 • نگهبان، مریم اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 909-924]
 • نوبخت، علی بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 215-224]

ه

 • هاشمی، سیدعلی اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 909-924]
 • هاشمی، سید علی کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص‌های تغذیه شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 692-708]

ی

 • یاوری، علیرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • یاوری، وحید تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • یوسفی، مرتضی بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیک، مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 157-175]
 • یوسفی، مریم استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 539-550]
 • یوسفی، مریم استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 760-771]
 • یوسف‌زاده، سعید تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]