نمایه نویسندگان

ا

  • احمدی، لطیفه بررسی GC/MS اسانس گیاه Salvia hypoleuca Benth. [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 47-58]

ب

  • برازنده، محمدمهدی تجزیه شیمیایی اسانسهای لاواند ایران (اسطوخودوس) و لاواندا فرانسه به کمک روش کاپیلاری گاز کروماتوگرافی(C.G.C) [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 77-93]

ج

  • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای موجود در اسانس بابونه کبیر (Tanacetum Parthenium) [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 15-26]

ر

س

  • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای موجود در رو غن اسانسی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 27-45]

ص

  • صفی خانی، کیوان معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 107-131]

ع

  • عسگری، فاطمه بررسی کمی و کیفی ترکیبهای موجود در اسانس Ferula assa-foetida L. [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 59-76]
  • عطری، مرتضی معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 107-131]

ک

  • کلوندی، رمضان معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 107-131]

م

  • میرزا، مهدی شناسایی ترکیبهای موجود در اسانس گیاه Salvia Reuterana Boiss. [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 95-106]