نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا بررسی ریشه‌زایی شاخه‌های گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از طریق خوابانیدن تحت تیمارهای مختلف هورمونی در دو فصل متفاوت [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 490-499]
 • آبروش، زهرا تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • آبروش، زهرا استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 323-330]
 • آبروش، زهرا مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • آبروش، زهرا ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • آبروش، زهرا استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • آبروش، زهرا اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • آبروش، زهرا اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • آبکنار، علی مهدی بررسی کشت سه گونه جلبک دریایی Sargassum ilicifolium، Cystoseira indica و Hypnea musciformis در سواحل چابهار [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 296-304]
 • آتشی، نازنین تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • آتشک، سیروان تأثیر مکمل‌ جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و شاخص مالون‌دی‌آلدئید پس از یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی در زنان غیر فعال [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 401-411]
 • آچاک، محمدیوسف بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • آچاک، محمدیوسف بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • آچاک، محمدیوسف بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • آچاک، یوسف ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • آخانی، عادل بررسی تأثیر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1086-1095]
 • آخوندی، علی بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • آذربایجانی، محمدعلی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • آذرگشب، اذن‌اله مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • آذرنیوند، حسین شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • آذر‌نیوند، حسین فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • آذر‌نیوند، حسین شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • آریاپور، علی تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • آرزمجو، الیاس اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • آرزمجو، الیاس بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • آرمیده، شهرام سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • آیرین، آتوسا بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • آرویی، حسین مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • آرویی، حسین تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • آرویی، حسین ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • آرویی، حسین بررسی ویژگی‌های جوانه‌زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 161-172]
 • آرویی، حسین تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • آرویی، حسین مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • آرویی، حسین تأثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 112-125]
 • آروین، پویا اثر تراکم و جیبرلین بر برخی صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و محتوای اسانس در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 888-908]
 • آروین، محمدجواد تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • آروین، محمدجواد مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 127-134]
 • آروئی، حسین اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار گونه گیاه دارویی بر جمعیت حشرات آفت و عملکرد میوه [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 967-976]
 • آزاد، مسعود مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 260-274]
 • آزادی، رحمان تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • آزادبخت، رضا ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • آزادبخت، سید محمدرضا بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • آزاد‌بخت، محمد تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 621-634]
 • آژیر، فرهاد تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • آستارائی، علیرضا تاثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست براجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (Plantago ovata) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 180-187]
 • آسترکی، حسین بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • آسترکی، حسین بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • آسمار، مهدی بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • آقایی، حمید اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • آقایی، کیوان تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]
 • آقایی، محمد بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • آقایی، محمد ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • آقازاده، محمد اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • آقاعلیخانی، مجید عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • آقاعلیخانی، مجید تأثیر کود ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench)) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 357-373]
 • آقاعلیخانی، مجید پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • آقاعلیخانی، مجید مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب‌های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • آقاعلیخانی، مجید عملکرد کمّی و کیفی کنگرفرنگی (Cynara cardunculus L. var. scolymus (L.) Fiori) تحت تأثیر تراکم بوته و رقابت علف‌های هرز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 819-833]
 • آقایی نوروزلو، یعقوب بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • آقا ولی جماعت، اعظم استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • آگاه، فاطمه الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]
 • آلیاری، هوشنگ تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • آلیاری، هوشنگ اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • آینه بند، امیر بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر میزان ماده مؤثره دانه گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaerate) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 486-501]
 • آینه بند، امیر ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]
 • آهنکوب‌رو، مائده شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 620-633]
 • آوخ، آسیه بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه‌های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 309-321]
 • آویزه، رضا اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]
 • آویزه، رضا اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • آویزه، رضا مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]
 • آویژگان، مجید اثر ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه .Echinophora Platyloba DC بر کاندیدا آلبیکانس [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 545-552]

ا

 • ابدالی، علیرضا تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • ابدالی مشهدی، علیرضا ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های‏ گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از اجزاء عملکرد، صفات مورفولوژیک و فنولوژیک [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 990-1002]
 • ابدالی مشهدی، علیرضا پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • ابدالی مشهدی، علیرضا بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • ابراهیمی، سیاوش بررسی اثربخشی ترکیب ژل صبر‌زرد (Aloe vera L.) با عصاره هیدرواتانولی پوست میوه پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بر روند التیام زخم برشی- برداشتی در موش آزمایشگاهی دیابتی [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 794-804]
 • ابراهیمی، سلیمه اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • ابراهیمی، عطاالله استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 836-848]
 • ابراهیمی، مرتضی بررسی تأثیر محیط کشت و پارامترهای فیزیکی نور و دما بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 373-385]
 • ابراهیمی، مهدی مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 492-508]
 • ابراهیم زاده، محمدعلی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی برگ و پوست شاخه گیاه Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 374-384]
 • ابراهیم‌زاده، حسن بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • ابراهیم‌زاده، محمدعلی مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • ابراهیم‌زاده، مهدیس بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • ابراهیم‌زاده سروستانی، لیلا مطالعه اثر تنظیم‌کننده رشد گیاهی سایکوسل بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد آن در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم محلی اصفهان [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 127-134]
 • ابراهیم‌زاده موسوی، سیدمحمد اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • ابرسجی، قاسمعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • ابریشم‌چی، پروانه بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • ابطحی، سید میثم پاسخ عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی به سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 820-836]
 • ابطحی، مرتضی مطالعه روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد گل در ژنوتیپ‌های گل محمدی Rosa damascena Mill. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 195-203]
 • ابوترابی نجف‌آبادی، ملیحه مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • اجاق، سید مهدی اثر تزریق عضلانی و وریدی عصاره رزماری (Rosmarinus officinalis L.) بر ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای یخچال [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 346-358]
 • اجتهادی، حمید بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • احتشامی، سید محمدرضا بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • احسانی، المیرا بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • احسانی، الهام بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • احسانی‌پور، علی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 579-593]
 • احمدی، امید اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • احمدی، خدیجه تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • احمدی، زهرا تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • احمدی، شهلا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • احمدی، شهلا مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • احمدی، شهلا بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • احمدی، شهلا معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 98-104]
 • احمدی، شهلا ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 139-147]
 • احمدی، شهلا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه Pimpinella olivierioides Boiss. & Hausskn. [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • احمدی، شهلا بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv. [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1003-1016]
 • احمدی، طیبه مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • احمدی، فتح‌الله بررسی اثرات مقدار اینوکلوم و سرعت هوادهی بر تولید بیوماس و اسید شیکوریک در کشت ریشه‌های مویین گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در بیوراکتور ستون حباب‌دار [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 377-388]
 • احمدی، فریده اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • احمدی، فریده بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص‌های رشدی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 293-303]
 • احمدی، فرشته بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 115-130]
 • احمدی، کتایون تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 162-176]
 • احمدی، لطیفه بررسی GC/MS اسانس گیاه Salvia hypoleuca Benth. [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 47-58]
 • احمدی، لطیفه بررسی تاثیر مراحل مختلف رشد گیاه مریم گلی دارویی در تولید اسانس و ترکیبهای شیمیایی [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 33-52]
 • احمدی، لطیفه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 39-64]
 • احمدی، لطیفه ترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گلدار ومیوه گیاه جعفری Petroselinum sativum [دوره 9، شماره 1، 1380، صفحه 163-177]
 • احمدی، لطیفه بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زیره سیاه (.Carum carvi L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 121-133]
 • احمدی، لطیفه شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس برگ و میوه گیاه دارویی پنج انگشت Vitex Pseudo - negundo [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 114-125]
 • احمدی، لطیفه محاسبه شاخص کواتس ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاهان معطر و دارویی با ستون DB-5 [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 126-149]
 • احمدی، لطیفه بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • احمدی، لطیفه شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز.Cuminum cyminum L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 97-113]
 • احمدی، لطیفه کارآیی دو ستون DB-5 و DB-1 در شناسایی ترکیبهای اسانس Thymus fedschenkoi ronniger [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 128-139]
 • احمدی، لطیفه مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 55-70]
 • احمدی، لطیفه بررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminium [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 89-100]
 • احمدی، نورالله بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • احمدی، نوراله اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • احمدی، نوراله بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • احمدیان، مهدی مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • احمدیان، هادی بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مقایسه با روش اصلاح شده روسین [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 961-974]
 • احمدیانی، ابوالحسن اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 769-778]
 • احمدیان چاشمی، نجمه تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • احمدی بنکدار، خلیل اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 265-274]
 • احمدی چناربن، حسین تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • احمدی حسینی، سیدمحمد بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • احمدی دیزجی، جواد بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • احمدزاده، وحید تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • احمدی‌زاده، چنگیز مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • احمدی محمودآبادی، نارگل اثر هیپوگلیسمی و هیپولیپیدمی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات در مقایسه با گلی‌بنکلامید [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 148-161]
 • احمدی محمودآبادی، نارگل بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شوید (Anethum graveolens L.) و کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) در مقابله با دیابت قندی نوع اول [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 333-341]
 • احمدی نسب، میثم اثر عصاره هیدروالکلی سرخه‌ولیک (Crataegus monogyna Jacq.) بر هیستوپاتولوژی و نشانگرهای آسیب کبدی در موش‌های صحرایی دیابتی نر بالغ [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 539-550]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 28-34]
 • اخگر، محمدرضا شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • اخگر، محمدرضا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 223-230]
 • اخگر، محمدرضا شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • اخلاقی، هاشم مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس ریشه و اندام هوایی گیاه Chaerophyllum macropodum L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 244-252]
 • ادیب‌هاشمی، نینا بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • ادنانی، سید مهدی شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • ادنانی، سید مهدی بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • اذرکیش، پیمان تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • ایران‌پاک، نسیم بررسی اثر ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر تولید کالوس و شاخساره‌زایی در نرگس شیراز (Narcissus tazetta L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 356-369]
 • ایرانی‌پور، رامین اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • ایران منش، یعقوب مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • ارباب، عباس تأثیر سوپر فسفات‌تریپل، تنش کم‌آبی و کود بیولوژیک Glomus hoi بر تعدادی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی Coriandrum sativum L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 18-30]
 • اربابی، محسن بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitro [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 237-246]
 • ارجمند تاج‌الدینی، محمدجواد بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • ایرج منصوری، عبدالرضا شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • اردکانی، محمدرضا تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]
 • اردکانی، محمدرضا اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • اردکانی، محمدرضا تأثیر کاربرد کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد زولنگ (Eryngium caeruleum M. Bieb.) تحت تأثیر همزیستی میکوریزایی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 924-935]
 • ارزانی، حسین بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • ارزانی، حسین بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • ارزانی، حسین شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • ارزانی، حسین رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مراتع برای بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارغوانی، مسعود تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • ایروانی، هوشنگ مقایسه عوامل مؤثر بر توسعه کشت گیاهان معطر بین دو گروه گل‌کاران و گل‌کاران گلاب‌گیر در شهرستان کاشان [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 225-236]
 • ایزان، طه تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • ایزانلو، علی بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 779-792]
 • ایزدی، حمزه بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 555-559]
 • ایزد‌پناه، معصومه ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • ایزدی دربندی، علی بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • ازنار، رزا بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • اسپنانی، آرزو اثر تنش کادمیوم بر ویژگی‎های جوانه‎زنی بذرهای تعدادی از گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 527-542]
 • اسپهبدی، کامبیز بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • استاجی، احمد آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • استاجی، اصغر بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 563-578]
 • استاجی، اصغر تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • استاجی، علیرضا بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 563-578]
 • اسدی، اسدالله ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • اسدی، اکرم بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر میزان برخی از متابولیت های ثانویه (ساپونین ها و آنتوسیانین ها) و القاء مقاومت ضد میکروبی در گیاه دارویی .Bellis perennis L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 553-586]
 • اسدی، جهانبخش استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • اسدی، سعید مطالعه غنی‌سازی اسانس نعناع به‌وسیله شبیه‌سازی تقطیر چند جزئی پیوسته و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 283-295]
 • اسدی‌کرم، فرشته ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • اسدیان، قاسم بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]
 • اسدپور، رحمان بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 332-340]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 161-173]
 • اسدی رحمانی، هادی تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 470-481]
 • اسدی صنم، سمانه تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • اسدی صنم، سمانه تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 897-914]
 • اسدی صنم، سمانه اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • اسدی صنم، سمانه بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • اسدی قارنه، حسینعلی اثر محلول‌پاشی جلبک ‌دریایی و کاربرد ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 881-887]
 • اسدی کاوان، ژیکا اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • اسدی کرم، فرشته بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • اسدی‌کرم، فرشته ارزیابی ویژگی‌‌های نونهالی در گز روغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) با بررسی روابط بین صفات رویشی گیاه [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 109-120]
 • اسرار، زهرا بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 198-209]
 • اسرار، زهرا اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • اسرار، زهرا اثر مقدار اضافی عنصر روی بر میزان تجمع برخی عناصر ضروری و پاسخهای آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 530-540]
 • اسرار، زهرا اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • اسرار، زهرا تأثیر ویتامین B1 و هورمون IBA بر ریشه‌زایی و رشد سلول‌های کورتکس ریشه‌های نابجای قلمه‌های رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 16-30]
 • اسرار، زهرا محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • اسعدی، علی‌محمد بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • اسفندیاری، عزت اله اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • اسکندری، آزاده بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • اسکندری، ذبیح الله بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • اسکندری، فرخنده تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • اسکندری، مهدی بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) تحت تأثیر 28-هموبراسینولید و تنش خشکی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 176-186]
 • اسلامی خلیلی، فهیمه بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • اسماعیلی، احمد بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 343-357]
 • اسماعیلی، اکبر شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • اسماعیلی، امیرحسین اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • اسماعیلی، حبیب‌ا... بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • اسماعیلی، محمدعلی الگوبرداری از رشد گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در رویشگاه طبیعی برای کشت در سیستم‌های زراعی کم‌نهاده [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1002-1016]
 • اسماعیل پور، بهروز تأثیر محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش فلز سنگین سرب [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 853-870]
 • اسماعیل پور، بهروز اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 601-616]
 • اسماعیل‌پور، بهروز اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • اسماعیل‌پور، بهروز تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • اسماعیل‌خانیان، سعید مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • اسماعیل‌زاده، صالح اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 91-100]
 • اسمعیلی، صدیقه بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • اسمعیلی، محسن تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • اسمعیل زاده، صدیقه همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • اسمعیل‌زاده بهابادی، صدیقه بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • اشرافی، محبوبه خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • اشرفی، جواد اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • اشرفی، رضا بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 385-398]
 • اشرفی، فاطمه اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • اشرف خراسانی، مریم استخراج تبائین از کپسول خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 459-470]
 • اصغری، بهور تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • اصغری، حمیدرضا تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 837-852]
 • اصغری، حمیدرضا تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • اصغری، ژیلا استخراج تانن از برگهای اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و تری‌میریستین از جوز هندی (Myristica fragrans Houtt.) با استفاده از امواج ریزموج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 185-195]
 • اصغری، ژیلا بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • اصغری، علی مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella L.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 721-730]
 • اصغری، غلامرضا بررسی و مقایسه فنول‌ها و فلاوونوئیدها درگیاه و کالوس درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در کشت آزمایشگاهی (In Vivo) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 157-167]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • اصغرزاده، احمد تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • اصغری زکریا، رسول بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]
 • اصفهانی، مسعود اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • اصفهانیان فرد، نسرین بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • اصیلی، جواد مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • اصیلی، جواد شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 689-702]
 • اصلانی، جلیل اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • اصلانی، زهرا تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • اصلانی، ساناز بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • اطیابی، سیدمسعود اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • اطیابی، سید مسعود بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]
 • اطرشی، محمود اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • اطمینان، سیما اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب‌پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 846-859]
 • اطمینان، علیرضا تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • اعتمادی، نعمت‌الله بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • اعتمادی‌کیا، بتول خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 928-940]
 • اعلایی، میترا ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • اعلائی، میترا اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 617-634]
 • اعلمی، مهران ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • اعلمی، مهران بررسی اثر استخراج ترکیب‌های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال‌های مختلف بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 59-72]
 • افتاده فدافن، علی بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 443-456]
 • افتخاریان جهرمی، علی رضا القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • افشاری، الهام بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • افشاری، الهام انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • افشار محمدیان، منصور تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss. [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 115-126]
 • افشانی، محمدرضا ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • اُف شهرکی، زهره اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • افضلی، سید فخرالدین تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • افکاری، احمد تأثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژنه بر میزان و عملکرد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1047-1059]
 • افلاکیان، سمیه مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی جمعیت‌های مختلف آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) با نمونه‌هایی از آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 116-129]
 • افلاکیان، سمیه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • افیونی، داود بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • افیونی، داود بررسی روابط همبستگی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی اسانس و ترکیب‌های متشکله اسانس در 12 ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 187-200]
 • افیونی، داود تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • افیونی، داوود ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]
 • اقبالی، داریوش شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • اقتداری، مختار اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • اقتداردوست، مرضیه تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • اقدامی، انوش مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • اقدامی، انوش مطالعه اثر ضدمیتوزی ترکیب‌های آلکالوئیدی گونه بومی نواری علفی (Vinca herbaceae L.) در مقایسه با آلکالوئیدهای گونه وارداتی نواری گلی (Catharanthus roseus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 196-207]
 • اقدسی، مهناز بررسی فلاونولیگنان‌ها در اندام‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) در منطقه گرگان [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 651-665]
 • اقدسی، مهناز بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • اقدسی، مهناز بررسی میزان شیکوریک، کلروژنیک، کافئیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در چند گونه بومی ایران در مقایسه با Echinacea purpurea L. در مراحل مختلف نموی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 909-923]
 • اقلیما، قاسم ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • اکبری، حسین ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • اکبری، زهرا مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • اکبری، شیوا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 495-503]
 • اکبری، غلامعلی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • اکبرپور، حامد بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 802-818]
 • اکبرزاده، عباس گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • اکبرزاده، محمد شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • اکبرزاده، محمد گیاهان دارویی از خانواده نعناییان (Labiatae) درمنطقه ”واز“ مازندران [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-46]
 • اکبرلو، موسی بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اثر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش Salvia aethiopis L. در منطقه هزارجریب بهشهر [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 256-267]
 • اکبری مقدم، حسین ارزیابی سازگاری زراعی و مواد موثر گیاهان دارویی زیره سبز, سیاهدانه و رازیانه در شرایط منطقه سیستان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 34-41]
 • اکبری نیا، احمد واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.) به نیتروژن و تراکم کاشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 261-268]
 • اکبری نیا، احمد اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • اکبری نیا، احمد تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • اکبری نیا، احمد بررسی تأثیر سیستمهای مختلف تغذیه بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه دارویی زنیان [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 89-109]
 • اکبری نیا، احمد بررسی مراحل فنولوژیکی تعدادی از گیاهان دارویی در قزوین [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 17-25]
 • اکبری‌نیا، احمد بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • اکبری‌نیا، احمد استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • اکبری‌نیا، احمد مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • اکبری‌‌‌نیا، احمد جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین [دوره 16، شماره 1، 1381، صفحه 1-39]
 • اکبری نوقابی، کامبیز بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • اکرمی، هدی مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • الیاسی، لیلا تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • الیزاکویویل، پاتریسیا بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • الماسی، مرتضی تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • الهی، محمد اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • اله دادی، ایرج تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • الهوردی، بهاره تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • الهوردی ممقانی، بهاره بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • امام، میترا بررسی تأثیر محیط کشت، تنظیم‌کننده رشد و ژنوتیپ بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی تیس (Sorbus aucuparia L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 85-96]
 • امام، میترا بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • امامی، احمد بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • ایمانی، سهراب مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • ایمانی، سهراب بررسی سمّیت تنفسی و تماسی اسانس Mentha longifolia L. بر علیه شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 555-559]
 • ایمانی، نیکنوش مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • ایمانی، یوسف بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • ایمانی، یوسف بررسی میزان اسانس گیاه Melissa officinalis در طی دوره رشد در دو منطقه ارسباران و ملکان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 267-279]
 • اماندادی، سمیه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • امتیازجو، مرجان مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • امتیازجو، مژگان مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبزDunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 306-315]
 • امجد، لیلا بررسی اثر حفاظتی عصاره متانولی گیاه Anthemis gayana Bioss. بر فاکتورهای عملکردی کبد و استرس اکسیداتیو در موش‌های آزمایشگاهی بزرگ تحت تیمار با پاراستامول [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 682-688]
 • امیدی، حشمت تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • امیدی، حشمت بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • امیدی، حشمت ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • امیدی، حشمت اثر محلول‌پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1017-1033]
 • امیدی، حشمت تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • امیدی، مژگان مطالعه عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 588-596]
 • امیدی، منصور تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • امیدی، منصور تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • امیدی، منصور مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • امیدی، منصور تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]
 • امیدی، منصور کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • امیدی، منصور اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • امیدبیگی، رضا ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • امیدبیگی، رضا بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • امیدبیگی، رضا اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 521-530]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • امیدبیگی، رضا مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • امیدبیگی، رضا اندازه‌گیری میزان ترکیبهای فنولی، کربوهیدراتهای محلول، کارتنوئیدها و عناصر معدنی میوه نسترن کوهی (Rosa canina L.) در جنوب‌غربی ایران [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 203-215]
 • امیدبیگی، رضا بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • امیدبیگی، رضا اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • امیدبیگی، رضا تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 484-491]
 • امیدبیگی، رضا اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • امیدبیگی، رضا بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]
 • امیدبیگی، رضا آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]
 • امیدبیگی، رضا اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 465-479]
 • امید‌بیگی، رضا مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • امیدپناه، نفیسه بررسی پتانسیل آللوپاتیک گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech.) بر دو رقم گندم (Triticum sativum Lam.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 198-209]
 • امیری، آسیه بررسی اثر خرفه (Portulaca oleracea L.) در برابر نکروز کبدی القاء شده توسط سولفات مس در موش‌های صحرایی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 208-218]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]
 • امیری، حمزه بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. در مراحل مختلف رشد [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 217-224]
 • امیری، حمزه مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 121-127]
 • امیری، حمزه شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • امیری، حمزه بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • امیری، علی‌اصغر استخراج لاپاکول از پوست داخلی ساقه گیاه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 114-120]
 • امیری، محمد بهزاد بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.)تحت تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 649-662]
 • امیریان، رسول بررسی تأثیر محیط کشت و پارامترهای فیزیکی نور و دما بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 373-385]
 • امیرخانی، محمود ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • امیرزرگر، اشرف تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]
 • امیرنیا، رضا تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 301-308]
 • امکی، زینب اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تیمار شده با کیتوزان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای کبدی و پروفایل چربی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 466-477]
 • امین، غلامرضا بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • امین، غلامرضا تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 39-64]
 • امین، غلامرضا بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • امینی، فریبا مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • امینی، محمد بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]
 • امینیان، رقیه پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه‌ای [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 834-845]
 • امینی دهقی، مجید اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 932-942]
 • امینی دهقی، مجید بررسی کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی گل‌راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • امینی دهقی، مجید اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • امینی دهقی، مجید برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • امینی‌دهقی، مجید تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • امن زاده، یعقوب ارزیابی خصوصیات فنولوژی و میزان اسانس برخی اکوتیپ‌های بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 435-448]
 • امینی فرد، محمدحسین بررسی خصوصیات رویشی و زایشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی‌کمپوست زباله شهری در سال دوم آزمایش [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 443-456]
 • امینی فرد، محمد حسین بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص‌های رشدی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 293-303]
 • امینی فرد، محمد حسین تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • انتشاری، شکوفه بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • انتشاری، شکوفه بررسی و مقایسه فنول‌ها و فلاوونوئیدها درگیاه و کالوس درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در کشت آزمایشگاهی (In Vivo) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 157-167]
 • انصاری، حسین ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • انصاری دزفولی، ندا بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • انصاری‌نیا، الهام تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]
 • انیکازی، رامین بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • انگجی، سید جواد بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]
 • انوری، مرتضی بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • اهتمام، محمدحسین بررسی تنوع مورفولوژیکی و تأثیر چین برداشت در ژنوتیپ‌های چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 25-43]
 • اهرابی اصلی، هلن استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]
 • اهرابی اصلی، هلن استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]
 • اهوازی، مریم بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • اوراضی‌زاده، محمود اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • اولیا، پرویز اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • اولیاء، پرویز اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • اولیاء، پرویز نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]
 • اولیاء، پرویز اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • اولیاء، پرویز اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • اولیاء، پرویز اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • اولیاء، پرویز مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]
 • اولیاء، پرویز بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • اولیاء، پرویز مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]

ب

 • بابایی، زهرا تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) تحت تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 620-635]
 • بابایی، ساسان شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • بابایی، علیرضا تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 833-842]
 • بابایی، علیرضا اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • بابایی، کیوان اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • بابایی، محمد اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • بابایی، معصومه تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • باباییان جلودار، نادعلی بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • باباخانلو، پرویز مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • باباخانلو، پرویز شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 544-559]
 • باباخانلو، پرویز شناسایی گیاهان دارویی استان همدان [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 350-374]
 • باباخانلو، پرویز شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 47-59]
 • باباخانلو، پرویز تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • باباخانلو، پرویز تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • باباخانلو، پرویز بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • باباخانلو، پرویز جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین [دوره 16، شماره 1، 1381، صفحه 1-39]
 • باباخانلو، پرویز فهرست کاربردی گیاهان [دوره 16، شماره 1، 1381، صفحه 41-99]
 • باباخانلو، پرویز جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]
 • باباخانلو، پرویز شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]
 • باباخانلو، پرویز بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]
 • باباخانلو، پرویز بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]
 • باباخانلو، پرویز بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • باباخانلو، پرویز تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]
 • باباخانلو، پرویز بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • باباخانلو، پرویز بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • باباش پور اصل، مرضیه کارآیی لایه‎های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب‌های فرّار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L.) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 745-758]
 • بابالار، مصباح اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • بابائی، علیرضا ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • بیات، پرویز عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • بیات، فریبا اثر زمان برداشت و خشک کردن طبیعی و مصنوعی پس از برداشت بر قابلیت نگهداری سیر سفید (Allium sativum L.) همدان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 49-63]
 • بیات، منصور ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • بیات، هومان استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • باردل، جمیله واکنش فیزیولوژیکی و محتوای پلی‌آمین‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به کیفیت آب آبیاری در کاربرد کودهای معدنی و آلی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 360-375]
 • بازاری مقدم، سهیل تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • بازوری، مسعود بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • بازوری، مسعود تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • باسامی، محمدرضا بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی اسانس سه گیاه دارویی علیه برخی از پاتوژنهای مهم مواد غذایی به روش میکرودایلوشن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 133-146]
 • باستان، محمدرضا مطالعه عملکرد و ترکیب‌های مؤثره گیاه دارویی گل‌ماهور (Verbascum phlomoides L. var. Napfeny) در شرایط اقلیمی شهرکرد و سپیدان [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 588-596]
 • باغستانی، محمدعلی بررسی اثر آللوپاتیک اندام هوایی گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز سلمک (Chenopodium album L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 293-303]
 • باغستانی، ناصر جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 73-135]
 • باقری، حسین شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • باقری، حسین بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • باقری، رضا بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • باقری، عبدالرضا تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • باقری، عبدالرضا آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • باقری، عبدالرضا بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • باقری، عبدالرضا بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]
 • باقری، علی اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • باقری، فریبا کاربرد اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill) برای کنترل شپشه‌آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 793-801]
 • باقرزاده، قدسیه کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • باقری کاهکش، زینب تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • باقرلو، مهناز بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • باقی زاده، امین تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • باقی زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 673-681]
 • باقی زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی برخی از جمعیت‌های پونه‎سا گربه‎ای (Nepeta cataria L.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 836-848]
 • باقی زاده، امین بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • باقی زاده، امین ارزیابی روابط علت و معلولی بین عملکرد دانه و اجزا آن در زنیان (Trachyspermum copticum L.) در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 222-239]
 • باقی‌زاده، امین بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • بامری، محمد اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • بامنیری، عبدالحمید مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • بانج شفیعی، شهرام بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • بانشی، فاطمه بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • باهرنیک، زهرا بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • باهرنیک، زهرا بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 342-352]
 • باهرنیک، زهرا تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • باهرنیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 278-284]
 • باهرنیک، زهرا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • باهرنیک، زهرا نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • باهرنیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 391-397]
 • باهرنیک، زهرا بررسی ویژگیهای گیاهشناختی و اکولوژیکی گونه‌های مختلف جنس افدرا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 53-76]
 • باهرنیک، زهرا شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 25-37]
 • باهرنیک، زهرا فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • باهرنیک، زهرا بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 69-79]
 • باهر نیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 431-436]
 • باهر نیک، زهرا بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • باهر نیک، زهرا استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]
 • باهنر، علیرضا ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 161-175]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • بحرینی نژاد، بابک بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 196-208]
 • بحرینی نژاد، بابک بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • بحرینی نژاد، بابک ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • بختیاری، زهره بررسی و مقایسه فنول‌ها و فلاوونوئیدها درگیاه و کالوس درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در کشت آزمایشگاهی (In Vivo) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 157-167]
 • بختیاری رمضانی، محمد تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • بختیاری رمضانی، محمد بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 121-132]
 • بختیاری رمضانی، محمد اثر تراکم گیاه بر شاخصهای رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط دیم دماوند [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 444-454]
 • بختیاری رمضانی، محمد تأثیر تراکم کشت بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 155-160]
 • بخشی، داوود اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 828-841]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 673-681]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • بخشی‌خانیکی، غلامحسین اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • بخشنده، عبدالمهدی ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • بخشنده، عبدالمهدی پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • بخشنده، عبدالمهدی بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • بدرحداد، اعظم ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون‌های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول‌های سرطان خون لاین K562 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 881-890]
 • بیدرنامنی، فاطمه تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • بیدرنامنی، فاطمه تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر صفات کمّی و کیفی گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 950-960]
 • بیدشکی، ابومسلم تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • برات‌شوشتری، محمد مقایسه اثر عصاره الکلی و اسانس سه گیاه Melissa officinalis L.، Rosmarinus officinalis L. و Lavandula angustifolia Mill. در دفع پشه Anopheles stephensi [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • برادران، رضا اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • برادران، رضا بررسی تأثیر انواع کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 635-650]
 • برادران، رضا بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]
 • براری، مهرشاد بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • برازنده، محمدمهدی اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Geranium rotundifolium L. [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 59-67]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • برازنده، محمدمهدی تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 33-48]
 • برازنده، محمدمهدی تجزیه شیمیایی اسانسهای لاواند ایران (اسطوخودوس) و لاواندا فرانسه به کمک روش کاپیلاری گاز کروماتوگرافی(C.G.C) [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 77-93]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی گونه سوسنمبر (پونه آبی) به کمک روش کاپیلاری Mentha aquatica L. گاز کروماتوگرافی (C.G.C) [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 103-113]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی کمی و کیفی اسانس گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans Bunge) [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبهای متشکله اسانس مرزنجوش اروپایی (.Origanum majorana L) [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 65-74]
 • برازنده، محمدمهدی تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 103-119]
 • برازنده، محمدمهدی شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 113-127]
 • برازنده، محمد مهدی مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • برازنده، محمد مهدی تأثیر روش تقطیر و مدت زمان اسانس‌گیری بر بازده و ترکیب شیمیایی اسانس Eucalyptus globulus [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-93]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • برازنده، محمد مهدی مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • برازنده، محمد مهدی بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 71-82]
 • برازنده، محمد مهدی شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مورت (مورد) .Myrtus communis L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 115-127]
 • برجیان، امیر تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • برجیان، امیر بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 101-110]
 • بردبار، زرین‌تاج مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 407-418]
 • برزگر، امیر بهزاد بررسی تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر تحریک جوانه‌زنی در گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 499-505]
 • برزگران، طاهره تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 144-156]
 • برزویی، مهسا بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • برقعی، سیده فاطمه القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • برین، محسن تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • برنا، فاطمه اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • برنار، فرانسواز باریجه [دوره 17، شماره 1، 1381، صفحه 1-73]
 • برنارد، فرانسواز اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • برنارد، فرانسواز ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • برنارد، فرانسواز بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • برنوسی، ایرج بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • برومند سویری، مریم تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • بساکی، طیبه اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • بستانی، عبدالامیر تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • بشارت، سینا تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • بشارتی، حسین ارزیابی اثر سیستم‌های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 204-219]
 • بشری، حسین شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس‌دار استان قم [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 161-168]
 • بشری، حسین بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • بصیری، علیرضا استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]
 • بصیری، علی‌رضا تعیین منحنی‌های هم‌دمای جذب رطوبت برگ گیاه علف چای (.Hypericum perforatum L) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 142-152]
 • بطحایی، سیده زهرا اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L.) بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم در موش‏های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 293-308]
 • بطحائی، سیده ‌زهرا خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • بیطرفان، زهرا تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • بغدادی، حسن بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]
 • بقایی، پروین شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]
 • بقایی، پروین تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • بقالیان، کامبیز بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • بیگی، سیامک بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • بیگی، سمیه بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • بیگ بابایی، عادل تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 837-852]
 • بیگدلی، محسن تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • بیگدلی، محسن تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]
 • بیگدلی، محسن بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 389-402]
 • بیگدلو، مهدی بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • بلندنظر، علی‌رضا اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • بلوچ نژاد مجرد، توراندخت بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]
 • بلوچ‌ نژاد مجرد، توراندخت اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • بلوچ‌نژاد مجرد، توراندخت اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کرفس کوهی (Apium graveolens L.) بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 458-467]
 • بنایان اول، محمد مدل‌سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 176-186]
 • بنیادیان، مجتبی اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نعناع (Mentha spicata L.) در یک مدل غذایی [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 326-332]
 • بنیادیان، مجتبی اثر ضد لیستریایی عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) در محیط کشت و شیر [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 391-400]
 • بی‌نیاز، طیبه مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • بناکار، احمد بررسی تغییرات رطوبت گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در خشک‌کن جریان هوای داغ با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 250-259]
 • بی نوا، صفیه بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام‌های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 914-924]
 • بهادر، سمیه تأثیر عمق کاشت و وزن غده بر عملکرد و صفات وابسته به عملکرد Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 321-332]
 • بهادری، آقاجان بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 531-543]
 • بهادری، فرزانه تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • بهادری، فرزانه اثر غلظت‌های مختلف IBA و IAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 148-156]
 • بهجت ساسان، بهارک تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد، محیط کشت و ریزنمونه بر تولید کالوس در گیاه سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 316-325]
 • بهداد، ابراهیم بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • بهداد، مریم بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • بهدانی، محمدعلی بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • بهدانی، محمد علی اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 793-811]
 • بهدانی، محمد علی ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 820-835]
 • بهراد، زهرا استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]
 • بهراد، زهرا تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • بهراد، زهرا بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلف [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 650-655]
 • بهرامی، حسین‌علی ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • بهرامی، مجید اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 326-337]
 • بهرامی، معصومه ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 206-217]
 • بهرام نژاد، بهمن بررسی بیان ژن 1-دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) در پاسخ به متیل جاسمونات [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 13-24]
 • بهره مند، مرتضی تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) در جیره غذایی بر بهبود شاخص‌های رشد، بیوشیمیایی خون و ترکیب‌های بدنی ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 350-360]
 • بهزادی، یعقوب تأثیر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر N، P، K، عملکرد دانه و عملکرد اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1026-1036]
 • بهشتی، پیمان شناسایی و تعیین مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی روغن دانه کاپاریس اسپینوزا (Capparis spinosa L.) در ایران [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 153-160]
 • بی همتا، محمدرضا ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • بی‌همتا، محمدرضا اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • بهمنیار، محمدعلی واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]
 • بهمنیار، محمدعلی بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • بهمن‌زادگان، عاطفه تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • بهمن‌زادگان، عاطفه شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • بهمن زادگان جهرمی، عاطفه بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]
 • بهمن‌زادگان جهرمی، عاطفه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • بهمنش، مهرداد اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • بهنام رسولی، مرتضی تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • بوالحسنی، اعظم خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • بومی، توحید تأثیر سطوح مختلف عصاره‌ آویشن (Thymus vulgaris L.) بر رشد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مصرف‌کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 598-609]
 • بومه، فاطمه ارزیابی مراحل مختلف رشد و تعیین ضریب گیاهی ( Kc) سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 597-607]
 • بونفیل، مرسدس شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]

پ

 • پارسا، اسلام بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • پارسا، اسلام بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 322-331]
 • پارسا، اسلام بررسی تراکم بوته و زمان کشت بر عملکرد گیاه Agrimonia eupatoria L. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 198-206]
 • پارسا، سهیل اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 793-811]
 • پارسا، میترا تأثیر الیسیتور سالیسیلیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L. [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 655-666]
 • پارسا، مهدی بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • پارسا، مهدی تأثیر کودهای زیستی، عناصر ریزمغذی و کودهای شیمیایی بر عملکرد و عناصر موجود در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 860-875]
 • پارسامطلق، بهاره بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 928-940]
 • پاسبان اسلام، بهمن اثر نیتروژن و فاصله بوته‌ها روی ویژگی‌های فنولوژیک، ریخت‌شناسی و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]
 • پاشازاده، مهرداد مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • پاکباز، رسول اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • پاک نژاد، فرزاد تجزیه علّیت متوالی صفات مؤثر بر عملکرد سرشاخه و درصد اسانس کافوری (Camphorosma monspeliaca L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 523-533]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]
 • پاک‌نژاد، فرزاد بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • پاک‌نژاد، فرزاد ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 36-46]
 • پاک‌نژاد، فرزاد بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • پالیزدار، مریم بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • پیام نور، وحیده تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • پیام نور، وحیده کالزایی Betula pendula Roth. از طریق کشت بافت ریزنمونه‎ها و محیط کشت‌های مختلف [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 298-308]
 • پیام نور، وحیده استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • پیام نور، وحیده اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • پیری، خسرو بررسی کالوس‌زایی ریشه‌های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 231-238]
 • پیری، خسرو ارزیابی اثر ضدتکثیری فراکسیون‌های حاصل از عصاره گل سنجد (Elaeagnus angustifolia L.) و اندام هوایی مفراح (Nepeta crispa L.) بر سلول‌های سرطان خون لاین K562 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 881-890]
 • پیری، خسرو بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو گونه ماکروجلبکی سبز Ulva intestinalis و Ulva linza در خلیج فارس [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 62-72]
 • پیری، خسرو اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • پیریایی، مرضیه کارآیی لایه‎های دوگانه هیدروکسیدی با ساختار نانو در استخراج و شناسایی ترکیب‌های فرّار گیاه افسنطین (Artemisia absinthium L.) با استفاده از روش میکرواستخراج فاز جامد در فضای فوقانی و کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 745-758]
 • پیرایش‌فر، فاطمه اثرات کنه‌کشی اسانس‌های آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) (Tetranychus urticae Koch) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 771-779]
 • پیرایش‌فر، فاطمه اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • پیریان، کیانا بررسی کالوس‌زایی ریشه‌های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 231-238]
 • پیریان، کیانا بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو گونه ماکروجلبکی سبز Ulva intestinalis و Ulva linza در خلیج فارس [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 62-72]
 • پراور، آرزو تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه، کارایی تولید موسیلاژ و میزان کارایی نیتروژن و فسفر در بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 351-366]
 • پیرجلیلی، فاطمه ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • پیردشتی، همت‌اله واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (Trichoderma spp.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 358-372]
 • پیردشتی، همت‌اله بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • پیردشتی، همت‌اله تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1013-1023]
 • پیرزاد، علیرضا برهم‌کنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد برگی اسمولیت‌ها بر روی عملکرد و اجزای عملکرد بابونه آلمانی (Chamomilla recutita L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 492-509]
 • پیرطریقت، صبا تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • پیرعلی، مرتضی شناسایی و تعیین مقدار سیلی‌مارین در گیاه خار مریم (Silybum marianum) و چند فرآورده دارویی آن [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 73-86]
 • پرنده، هانیه مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]
 • پروانک، کامران تأثیر سطوح مختلف تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک، روابط آبی، فلوئورسانس کلروفیل و تبادلات گازی Salvia sahendica L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 396-407]
 • پیروز، مریم بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • پیروزی، نغمه فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • پیروزی، نغمه شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • پزشگی، محمدحسن رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مراتع برای بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژند، ذبیح‌ا... تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • پسندی پور، امین اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و توسعه رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 697-709]
 • پشت دار، عادل ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پشت دار، عادل واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • پشت دار، عادل پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • پیغمبری، سیدعلی اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • پیغمبری، سیدعلی اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • پیغمبری، سید‌علی تأثیر هورمونی و ریزنمونه بر کالزایی، باززایی و کشت سوسپانسیون سلولی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 364-375]
 • پیله‌وریان، علی‌اصغر اثر فیتواستروژنی گل بابونه (Matricaria recutita L.) و ارتباط آن با استروژنهای درون‌زا بر فعالیت حرکتی در تست میدان باز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 519-529]
 • پناهی، امید اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • پناهیان گیوی، مهدی اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 309-322]
 • پناه‌پور، حیدر مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • پهلوانی، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • پویان، محسن اثر دور آبیاری و مصرف کود نیتروژن بر تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک شنبلیله (Trigonella foenum-gracum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 527-538]
 • پویان، محسن تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]
 • پوری، زهرا بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]
 • پوراحمد، راضیه اثر عصاره گیاه تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides L.) بر مهار پمپ AcrAB–TolC در باکتری E. coli [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 784-794]
 • پوراسماعیل، معصومه بررسی اثر تیمار سرما و برخی سیتوکینینها در رفع خواب بذرهای زیره سیاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 183-193]
 • پورسخی، کتایون بررسی تأثیر کود‌‌های زیستی و آلی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 50-61]
 • پورسیدی، شهرام اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • پورسینا، بهجت تأثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1035-1046]
 • پورمتین، سحر تأثیر عصاره شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر تعداد گلبول‌ها و پارامترهای مختلف خونی در موش‌های نر آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 516-525]
 • پورمیدانی، عباس بررسی پراکنش جغرافیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی توده های مختلف گیاه Zizyphus jujuba Mill در ایران [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 69-87]
 • پورمیرزایی، احمد شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • پورمند، محمدرضا ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • پورمهدی، مهدی اثر درمانی و پیشگیری‌کننده سیلیمارین در بروز علائم حاد مسمومیت کبدی ناشی از تجویز مبندازول در سگ‌ها [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 594-603]
 • پورهروی، محمدرضا تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • پورهروی، محمدرضا تأثیر شرایط خشک‌‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 72-80]
 • پورهروی، محمدرضا استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • پوریوسف، مجید تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و زمان برداشت بر عملکرد دانه و محتوای اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 889-897]
 • پوریوسف، مجید تأثیر کاربرد برگی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 753-762]
 • پوریوسف، مجید تأثیر محلول‌پاشی و پیش‌تیمار با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش خشکی [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 841-852]
 • پیوندی، مریم اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • پیوندی، مریم بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • پیوندی، مریم تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L. [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 75-84]
 • پیوندی، مریم مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]

ت

 • تابع بردبار1، فاطمه خصوصیات حشره‌کشی و ضدتغذیه‌ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب‌پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 165-176]
 • تاجی، رمضان سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • تاج‌آبادی‌پور، احمد تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • تاج‌الدینی، محبوبه مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • تاج‌بخش، سعید اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • تاجمیرعالی، شمایل بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 527-534]
 • تجلی، علی‌اکبر اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • تحصیلی، ژاله القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • تدین، علی مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 517-528]
 • تدین، علی تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • تدین، علی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • تدین، محمود رضا تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • تدین، محمود رضا مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثیر کودهای آلی و شیمیایی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 338-352]
 • ترابی، سپیده اثر نوع ریزنمونه و ترکیب‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کالوس‌زایی و ساقه‌زایی گیاه شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 83-97]
 • ترابی، سپیده کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • ترابی، سپیده اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • ترابی، سپیده کالوس‌زایی و اندام‌زایی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 758-769]
 • ترابیان، شهرام تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • ترابی سگوند، بابک مقایسه اثر ضدسرطانی نانوکپسول عصاره گیاه علف چشمه (Nasturtium officinalis (L.) R. Br.) با عصاره متانولی و فراکسیون‌های آن [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 35-50]
 • ترابی‌سگوند، بابک بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • ترابی گودرزی، مجید ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • ترکش، مصطفی مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]
 • ترکی‌نژاد، فرشید اثر کود دامی، آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 138-149]
 • تشکری، فرشاد تغییر ترکیب محیط کشت به‌عنوان یک راهکار بیوتکنولوژیکی در افزایش سنتز پودوفیلوتوکسین در کشت سلولی Linum album Ky. ex Boiss. [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 115-126]
 • تشکری فرد، الهه بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر ویژگی‌های کمّی و کیفی اسانس و علوفه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 774-788]
 • تقیان، الهه اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • تقی‌زاد فرید، رحیم تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی‌سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران (Colchicum kotschyi Boiss. و Colchicum robustum Stefanov) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 411-422]
 • تقی زاده، سیده فائزه مطالعه تأثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina DC. و Berberis integerrima Bge.) در شرایط تنش شوری [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1048-1059]
 • تقی زاده، سیده فائزه شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 689-702]
 • تقی‌زاده، مسعود تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • تقی‌زاده، مسعود شناسایی و تعیین مقدار فیتواسترول‌ها در بذرهای روغنی جمعیت‌هایی از دو گونه گل‌گاوزبان (Echium) ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 741-755]
 • تقی‌زاده، مسعود رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • تقی‌زاده ساروکلایی، اکرم اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 202-211]
 • تمدمی جهرمی، سعید بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دو گونه ماکروجلبکی سبز Ulva intestinalis و Ulva linza در خلیج فارس [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 62-72]
 • تیموری، مریم بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • تیموری، مریم بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • تیموری، مریم بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • تیموری، مریم بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • تیموری، مریم فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 59-67]
 • تیموری‌زاده، زریر مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • تیموری‌زاده، زریر مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • تهرانی شریف، هومن اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • تهرانی‌فر، علی ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • تهرانی‌فر، علی عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]
 • توانا، مریم بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • توحیدی، مهین بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • توحیدفر، مسعود بهینه‌سازی باززایی و ریشه‌زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 244-255]
 • توحیدی نژاد، عنایت الله اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 949-962]
 • توری، هانیه تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 268-280]
 • توسلی، اختر استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]
 • توسلی، علیرضا تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • توکلی، افشین تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • توکلی، افشین ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • توکلی، افشین تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 852-860]
 • توکلی، حسین بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]
 • توکلی، زهرا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس‏، غلظت عناصر موجود در خاک و خواص ضدباکتریایی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) در دو منطقه ایران [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 239-248]
 • توکلی، کبری بررسی اثر ژل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم (CaCl2) در افزایش عمر پس از برداشت میوه کنار (Ziziphus mauritiana Lam.) در استان بوشهر [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 561-568]
 • توکلی، مجید بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]
 • توکل افشاری، رضا بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 253-262]
 • توکل افشاری، رضا بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 551-564]
 • توکل‌افشاری، رضا تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • توکلی‌نکو، حسین ارزیابی برخی صفات فیتوشیمیایی، مورفولوژیکی و میزان عناصر معدنی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 245-255]
 • تولیت ابوالحسنی، محید بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]

ث

 • ثانی خانی، محسن ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • ثقه‌الاسلامی، محمد جواد تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر سطوح آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بازدهی مصرف آب چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 144-156]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 265-274]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 383-395]

ج

 • جابرالانصار، زهرا بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • جابرالانصار، زهرا ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • جادری، نادر بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط‌های مختلف آنها بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 11-24]
 • جامی، عالیه بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) براساس خصوصیات مورفو-فنولوژیکی [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 779-792]
 • جامی الاحمدی، مجید اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 793-811]
 • جامی الاحمدی، مجید ارزیابی اثر گوگرد گرانوله و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 820-835]
 • جامی‌الاحمدی، مجید بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • جامعی، رشید بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • جامعی، رشید استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • جایمند، کامکار بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 681-691]
 • جایمند، کامکار اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • جایمند، کامکار بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • جایمند، کامکار تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]
 • جایمند، کامکار تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • جایمند، کامکار گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • جایمند، کامکار استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 547-555]
 • جایمند، کامکار شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • جایمند، کامکار بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • جایمند، کامکار تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • جایمند، کامکار تأثیر مدت زمان نگهداری کلاله زعفران (Crocus sativus L.) بر میزان ترکیب Crocin [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 262-268]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • جایمند، کامکار بررسی کمّی و کیفی اسیدهای چرب در بذر دو گونه گیاهی شورپسند Salicornia herbacea L. و Suaeda fruticosa (L.) Forssk. به‌عنوان منبع روغن خوراکی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • جایمند، کامکار استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • جایمند، کامکار بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • جایمند، کامکار مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • جایمند، کامکار استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 224-232]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 35-49]
 • جایمند، کامکار شناسایی کاروتنوئیدهای گلیکوزیدی زعفران (Croucus sativus.L) به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 407-416]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 533-545]
 • جایمند، کامکار تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سبز درخت گردو ( .juglans regia L ) توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 323-331]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 181-190]
 • جایمند، کامکار استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Achillea eriophora DC با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 89-98]
 • جایمند، کامکار بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 339-348]
 • جایمند، کامکار مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • جایمند، کامکار مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • جایمند، کامکار بررسی کمی و کیفی کربوهیدراتهای صمغ گونه Acacia nilotica [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 149-156]
 • جایمند، کامکار روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • جایمند، کامکار مقایسه نمونه آزمایشگاهی و صنعتی اسانس گل محمدی، Rosa damascena Mill. از لحاظ کمیت و کیفیت ترکیبهای عمده، از منطقه کاشان [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 63-72]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]
 • جایمند، کامکار مقایسه دو دستگاه تقطیر با بخار(طراحی جدید)و اثرات آنها بر میزان و ترکیبهای اسانس نعناع فلفلی Mentha x piperita L. [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 11-22]
 • جایمند، کامکار ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 77-88]
 • جایمند، کامکار بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 123-135]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin. [دوره 15، شماره 1، 1381، صفحه 49-58]
 • جایمند، کامکار اندازه‌گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 1-14]
 • جایمند، کامکار بررسی عناصر معدنی کتیرا در گون سفید Astragalus gossypinus در چهار استان ایران [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 15-23]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای موجود در اسانس بابونه کبیر (Tanacetum Parthenium) [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 15-26]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای موجود در اسانس گل بومادران هزار برگ Achillea millefolium L. Subsp. Millofolium [دوره 4، شماره 1، 1378، صفحه 71-82]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 11-24]
 • جایمند، کامکار بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 1-27]
 • جایمند، کامکار بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]
 • جایمند، کامکار تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 11-23]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 75-83]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 105-125]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های بومادران بیابانی، زرد و زاگرسی Achillea albicaulis C.A. Mey, Achillea bibersteinii, Achillea filipendula Lam [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 27-46]
 • جایمند، کامکار اسانس و دستگاههای اسانس گیری [دوره 9، شماره 1، 1380، صفحه 1-161]
 • جایمند، کامکار اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 1-15]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زنجبیل شامی (Inula helenium L.) [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 135-148]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 13-27]
 • جایمند، کامکار بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 129-141]
 • جان احمدی، مهیار اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • جاویدتاش، ایرج شناسائی گونه‌های شکرتیغال و بررسی برخی از ویژگیهای زیستی سرخرطومی مولد مان (.Larinus vulpes Oliv) در استان فارس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 335-346]
 • جاویدتاش، ایرج گیاهان دارویی استان فارس [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 103-148]
 • جاویدتاش، ایرج جمع آوری و شناسایی گیاهان رنگده استان فارس و رنگرزی الیاف پشم و ابریشم طبیعی به روش‌ های علمی [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 67-95]
 • جباری، حمید تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • جباری، رضا اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • جبلی، مریم بررسی عملکرد گل وصفات مورفولوژیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گیاه (Rosa damascena Mill ) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 111-122]
 • جرجانی، اوغل نیاز بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • جزایری، سید جلال الدین بررسی اثر تراکم کاشت و کود شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی وکیفی گیاه دارویی صنعتی گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 408-423]
 • جعفری، بهبود مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • جعفری، حسین بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]
 • جعفری، حسین اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • جعفری، حسین اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • جعفری، حسین بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • جعفری، زهره بررسی خواص ضد میکروبی عصارة بخشهای گیاه گزنة دوپایه (urtica dioic L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 286-312]
 • جعفری، سجاد تأثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چشمه (Nasturtium officinale L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 776-788]
 • جعفری، سیدمهدی مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • جعفری، سید مهدی ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • جعفری، سید مهدی استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • جعفری، عفت مطالعه دانه ‌گرده برخی گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور‌عسل در استان فارس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 420-430]
 • جعفری، علی تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • جعفری، علی‌اشرف تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • جعفری، علی اشرف بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • جعفری، علی اشرف مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • جعفری، علی اشرف مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]
 • جعفری، علی اشرف استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و خصوصیات ظاهری 11 ژنوتیپ Rosa damascena Mill [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 199-211]
 • جعفری، علی اشرف مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • جعفری، علی اشرف ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 272-285]
 • جعفری، علی‌اشرف اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • جعفری، علی‌اشرف بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • جعفری، فرهنگ بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • جعفری، محمد بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • جعفری، محمودرضا تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • جعفری، مراد بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • جعفری، مراد تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1072-1084]
 • جعفریان دهکردی، عباس بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • جعفریان دهکردی، محسن ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • جعفری حاجتی، راضیه تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • جعفری حاجتی، راضیه کالزایی Betula pendula Roth. از طریق کشت بافت ریزنمونه‎ها و محیط کشت‌های مختلف [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 298-308]
 • جعفری حاجتی، راضیه اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • جعفری دینانی، نرگس اثر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) بر فاکتورهای هماتولوژیک در خرگوشهای تحت رژیم معمولی و پرکلسترول [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 66-73]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • جعفری دینانی، نرگس بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • جعفرزاده، لیلا تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • جعفری فوتمی، عیسی بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اثر عوامل اکولوژیکی بر پراکنش Salvia aethiopis L. در منطقه هزارجریب بهشهر [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 256-267]
 • جعفری نیا، لیلا تأثیر تیموکینون بر بهبود پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های آزمایشگاهی کوچک مبتلا به کبد چرب [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-205]
 • جلالی، زهرا مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • جلالی جواران، مختار بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 965-976]
 • جلالیی ندوشن، محمدرضا بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • جلالی‌‌ندوشن، محمدرضا نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 453-457]
 • جلیلی، عادل مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 23-33]
 • جلیل‌پور، جلیل تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • جلیل‌زاده امین، قادر تأثیر نگهداری طولانی‌مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و LD50 آن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 60-70]
 • جمزاد، زیبا استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • جمزاد، زیبا استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه‌های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‌های مختلف در ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 611-620]
 • جمزاد، زیبا مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • جمزاد، زیبا معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • جمزاد، زیبا شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]
 • جمزاد، زیبا اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • جمزاد، زیبا استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]
 • جمزاد، زیبا بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381، صفحه 1-9]
 • جمزاد، زیبا بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 1-9]
 • جم زاد، زیبا شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • جم‌زاد، زیبا بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • جمشیدی، احسان تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]
 • جمشیدی، خلیل تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • جمشیدی، رضا تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 882-895]
 • جنگی، فرزانه ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 876-887]
 • جنوبی، پریسا بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • جهان، محسن بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.)تحت تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 649-662]
 • جهانبازی گوجانی، حسن تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • جهانبازی گوجانی، حسن مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • جهانبخش، وحید ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • جهان تیغی، حسین بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • جهانسوز، ایران تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • جهانسوز، فاطمه بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • جهانسوز، محمدرضا مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • جهانسوز، محمد‌رضا بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 504-512]
 • جهانی هاشمی، حسن اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • جوادی، حامد تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]
 • جوادی، حمیده بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در فواصل مختلف آبیاری [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 386-399]
 • جوادی، محمدعلی جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • جوادیان، ندا القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • جوادنیا، فاطمه اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • جوانشیر، عزیز تجزیه ارتباط نشانگرهای مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 278-292]
 • جوانشیر، عزیز تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • جوانمردی، جمال عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • جوانمرد داخلی، محید اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • جواهری بابلی، مهران اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • جوکار، لادن بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]

چ

 • چایی‌چی، محمدرضا اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • چایی‌چی، مهرداد القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • چاره گانی، حبیب الله اثر بازدارندگی عصاره بلوط (Quercus brantii L.) بر نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه‌فرنگی [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 39-50]
 • چاره‌گانی، حبیب الله بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • چائی چی، محمدرضا تأثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 112-125]
 • چراغی، جواد بررسی اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی ریشه و ساقه گیاه گل‌میمون سازوئی (Scrophularia striata Boiss.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 74-84]
 • چراغی، جواد بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب لیمونن موجود در گیاهان دارویی [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 415-422]
 • چعب، کریم اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • چلبیان، فیروزه بررسی اثر تیمارهای هورمونی و مکانیکی بر خواب شکنی بذرهای گیاه دارویی Eremurus olgae Regel [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 111-120]
 • چلبیان، فیروزه مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]
 • چلبیان، فیروزه شکست خواب و نحوه جوانه‌زنی بذرهای Eremurus stenophyllus (Boiss& Buhse) Baker با روشهای فیزیکی و شیمیایی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 357-370]
 • چهرازی، مهرانگیز ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • چورلی، صدیقه بررسی خصوصیات مورفولوژی، اتنوفارماکولوژی، بیوشیمیایی و ضد‌قارچی گیاه دارویی علف سالک (Ceratocephalus falcatus L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 579-587]

ح

 • حیاتی، پریسا بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر پارامترهای رشدی و کمّیت وکیفیت اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 808-817]
 • حاتمی، احمد بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]
 • حاتمی، فیروزه بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • حاتمی، مهرناز تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • حاتم‌زاده، عبدالله تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • حاتم نیا، علی اصغر بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • حاجی‌آقایی، رضا اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]
 • حاجبی، عبدالحمید بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • حاجبی، عبدالحمید اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • حاجبی، عبدالحمید بررسی تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. f.& Esfand ) در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 231-241]
 • حاجبی، عبدالحمید تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی Zhumeria majdae Rech.f.& Wendelbo [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 175-194]
 • حاجی حیدر، ابوالفضل بهینه‌سازی باززایی و ریشه‌زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 244-255]
 • حاج‌حسینی، رضا بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]
 • حاج خدادادی، ایمان ترکیب متابولیکی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی در شترمرغ‌های دریافت‌کننده آب آشامیدنی حاوی اسانس ترکیبی آویشن شیرازی، نعناع فلفلی، رازیانه و اکالیپتوس [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 12-24]
 • حاجی‌زاده مقدم، اکبر اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • حاج سیدهادی، محمدرضا تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • حاج سید هادی، محمدرضا بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • حاج سید هادی، محمدرضا تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • حاج سید هادی، محمد رضا تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1060-1072]
 • حاج سیدهادی2، محمدرضا تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • حاج‌عباسی، محمدعلی تأثیر تنشهای شوری و خشکی بر عملکرد گل و میزان فلاونول-O-گلیکوزیدها در گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 382-390]
 • حاجی‌محمدی، محسن اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • حامدی، منوچهر ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • حائری روحانی، سید علی تأثیر تیموکینون بر بهبود پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی در موش‌های آزمایشگاهی کوچک مبتلا به کبد چرب [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 193-205]
 • حبیبی، اعظم تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • حبیبی، حسن تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]
 • حبیبی، حسن بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • حبیبی، رضا تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 539-550]
 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 760-771]
 • حبیبی، زهره مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • حبیبی، زهره شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 228-243]
 • حبیبی، زهره استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 135-147]
 • حبیبی، زهره بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 724-732]
 • حبیبی، زهره بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1035-1047]
 • حبیبی، قادر تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • حبیبی، کبری اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 769-778]
 • حبیبی بی‌بالان، قاسم شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • حبیب‌زاده، محبوب تأثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 224-234]
 • حبشی، معصومه شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • حجازیان، سیدحسن بررسی اثر ضد دردی بخش آبی عصاره گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن و مقایسه آن با بخش روغنی در موش سوری [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 104-112]
 • حجازیان، سیدحسن اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 468-476]
 • حجازیان، سیدحسن بررسی گیرنده‌های ضد دردی اوپیوییدی ناشی از اثر عصاره رازک (Humulus lupulus L.)در موش سوری [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 166-173]
 • حجازیان، سید حسن بررسی اثرتشدیدکنندگی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula spica L.) بر زخم سالک در موش BALB/c [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 540-546]
 • حجازیان، سید حسن اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • حجازی مهریزی، مجید تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]
 • حداد، رحیم بیان متفاوت ژن لیمونن سینتاز در اندام‌ها و مراحل نموی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 495-508]
 • حداد، طیبه سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • حدادی‌نژاد، مهدی اثر تنش خشکی بر محتوی فنل، فلاونوئید و سیانیدین-3-گلوکوزاید آب میوه و عملکرد میوه در ژنوتیپ‌های بومی انار (Punica granatum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 889-901]
 • حدیدی ماسوله، اسماعیل اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • حیدری، اسرین بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • حیدری، بهرام عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • حیدری، ریحانه پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • حیدری، رضا بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • حیدری، رضا بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • حیدری، رضا مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • حیدری، رضا ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • حیدری، رضا جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • حیدری، رضا بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • حیدری، رضا استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • حیدری، رضا اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • حیدری، روح‌الله تأثیر فصل کاشت و نوع جمعیت بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 754-768]
 • حیدری، طیبه اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 604-615]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • حیدری، فاطمه تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • حیدری، فاطمه بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • حیدری، فروزان اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 314-324]
 • حیدری، مریم اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • حیدری، مصطفی اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • حیدری، مصطفی تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم‌کننده‌های اسمزی در گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 384-396]
 • حیدری، مصطفی بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • حیدری، مصطفی بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]
 • حیدری، مصطفی اثرات مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد محصول و خصوصیات کمّی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 591-599]
 • حیدری، مصطفی تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • حیدری، مصطفی تأثیر کودهای زیستی و محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1017-1027]
 • حیدری، ناصر اثر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر پاسخ التهابی و میزان احساس درد ناشی از دویدن در سرازیری در نوجوانان شناگر ورزیده [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 127-137]
 • حیدری، نرگس تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • حیدری، نرگس تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • حیدریان، زهره اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • حیدرپور، امید آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • حیدری ریکان، مهناز گیاهان دارویی دره قاسملوی ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 234-250]
 • حیدرزاده، آرزو بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر خشکی بر عملکرد و صفات مرفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 183-194]
 • حیدری شریف آباد، حسین تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • حیدری مقدم، سارا بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae)) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 594-603]
 • حریری‌مقدم، فرامرز اثر دورکنندگی و دوام اسانس Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 375-383]
 • حسامی، دلشاد بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • حسام‌زاده حجازی، سیدمحسن بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • حسام‌زاده حجازی، سید محسن مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • حسام‌زاده حجازی، محسن معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • حسنی، بتول اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]
 • حسنی، جمال شناسایی و بررسی اکولوژیکی دو جنس از گیاهان معطر(Thymus, Ziziphora) در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-18]
 • حسنی، جمال مقایسه عملکرد کمّی و کیفی روغن اسانسی گونه‌های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی استان کردستان [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 748-756]
 • حسنی، جمال اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • حسنی، سعید مقایسه اثرات استفاده از کنگرفرنگی (Cynara scoolymus L.) و ویتامین E بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان تیتر آنتی‌بادی علیه واکسن نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 92-101]
 • حسنی، عباس بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • حسنی، عباس تأثیر دو گونه قارچ آربوسکولار مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر رشد، مقادیر کلروفیل و جذب فسفر در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 471-486]
 • حسنی، عباس اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • حسنی، عباس بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 256-261]
 • حسنی، عباس تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • حسنی، عباس اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 743-757]
 • حسنی، عباس اثرتنش آبی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 535-543]
 • حسنی، عباس تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare L. ssp. gracile) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 252-265]
 • حسنی، عباس ارزیابی تنوع فیتوشیمیایی در جمعیت‌های سالیکورنیا (Salicornia iranica Akhani) رشدکرده در اطراف دریاچه ارومیه [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 471-482]
 • حسنی، علی تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی، محمداسماعیل مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • حسنی، محمداسماعیل مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • حسنی، محمداسماعیل بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • حسنی، محمدرضا اثر دورکنندگی و بازدارندگی تخم‌ریزی عصاره و پودر سیر و فلفل قرمز روی شب‌پره هندیPlodia interpunctella Hübner در شرایط آزمایشگاهی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 846-859]
 • حسینی، اشرف السادات مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • حسینی، افسانه تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • حسینی، بهمن افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]
 • حسینی، بهمن تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 466-480]
 • حسینی، بهمن بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 563-578]
 • حسینی، بهمن تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1072-1084]
 • حسینی، بهمن بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • حسینی، بهمن تأثیر مواد بافری و آنتی‌اکسیدانی بر شاخص رشد و خصوصیات بیوشیمیایی ریشه‌های مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 977-990]
 • حسینی، حسین بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 486-495]
 • حسینی، حسین مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • حسینی، سیاوش استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • حسینی، سیدعبدالله اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • حسینی، سیدعبداله بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • حسینی، سیدعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • حسینی، سیدعلی (سیدرضا) بررسی روشهای کاشت گیاه دارویی رازک (Humulus Lupulus L.) در گرگان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 615-623]
 • حسینی، سید محسن عملکرد رویشی و اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) تحت تأثیر ورمی‎کمپوست و رقابت تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 342-356]
 • حسینی، سید محسن مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب‌های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • حسینی، سید مسعود تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50) دو عصاره برگ درخت زیتون (Olea europaea L.) و سیر (Allium sativum L.) در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 849-858]
 • حسینی، سید مهدی بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • حسینی، طاهر تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • حسینی، لیلا ارزیابی صفات مورفولوژیکی، عملکرد سرشاخه و تولید اسانس در جمعیت‌های پنج گونه Anthemis [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 398-416]
 • حسینی، محبوبه‌السادات القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • حسینی، هیام تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]
 • حسین‌پور آزاد، نورالدین بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • حسین‌پور، آمنه مطالعه کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن در صنعت گلاب‌گیری شهرستان کاشان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 42-56]
 • حسین‌پور، لیلا مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • حسین‌پور، مطلب تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]
 • حسن‌پور اصیل، معظم تأثیر نانو کلات آهن بر کمّیت و کیفیت اسانس‌ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 138-147]
 • حسن‌پور اصیل، معظم اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، درصد و ترکیب‌های اسانس در گیاه پونه‌سا (Nepeta pogonosperma Jamzad) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 513-526]
 • حسین‌پور قزوینی، علی‌اکبر اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]
 • حسینی تفرشی، سید علی تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • حسینی (حبیب)، سیدعلی گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • حسینی (حبیب)، سیدعلی بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • حسندخت، محمدرضا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • حسندخت، محمدرضا تأثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چشمه (Nasturtium officinale L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 776-788]
 • حسینی دوست، سید رضا بررسی فیتوشیمیایی عصاره گیاه Loganberry (Rubus×Loganobaccus) تکثیر شده از طریق کشت بافت [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 717-729]
 • حسن‌زاده، عبدالله مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • حسن‌زاده، علی تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • حسن‌زاده، نادر بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • حسن‌زاده، نادر کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • حسن‌زاده، نادر اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • حسن‌زاده، نادر اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • حسن‌زاده، نادر ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • حسین‌ زاده، مطهر بررسی برهم‌کنش عصاره‌های کرفس معمولی (Apium graveolens L.) و کرفس ‌کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) بر نمک کلسیم اگزالات با هدف درمان سنگ کلیه [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 976-985]
 • حسین‌زاده، جعفر اثر حشره‌کشی اسانس میوه سرو کوهی (Thuja occidentalis L.)، روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae)) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • حسین‌زاده، جعفر اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • حسین‌زاده، سعید اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • حسن‌زاده خیاط، محمد تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک‌کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 477-489]
 • حسن‌زاده قورت تپه، عبداله بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 880-899]
 • حسن‌زاده قورت‌تپه، عبدالله تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • حسینی (سید حبیب)، سید على بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Perforatum Hypericum جمع آوری شده از درازنو وگرمابدشت دراستان گلستان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 397-406]
 • حسینی فرد، مرجان سادات تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • حسنلو، طاهره تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • حسینی‌نژاد، مرضیه اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • حسینی‌نژاد، مرضیه اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری‌های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 645-654]
 • حسنوند، حدیث ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • حشمتی، مرجان اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 965-976]
 • حصارکی، سعید مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم‌های جلدی رت [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1005-1012]
 • حضرتی، سعید ارزیابی اثر زئولیت بر گیاه دارویی صبر‌زرد (Aloe barbadensis Miller.) رشد کرده در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 535-551]
 • حضرتی یادکوری، سعید بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 210-223]
 • حضرتی جهان، رقیه تقویت تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق (Corylus avellana L.) از طریق ترکیب محرک و پیش‌ماده [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 73-89]
 • حفیظی، مسعود اثر ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه .Echinophora Platyloba DC بر کاندیدا آلبیکانس [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 545-552]
 • حقی، قاسم ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • حقی، قاسم مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • حقی، قاسم شناسایی و تعیین مقدار سیلی‌مارین در گیاه خار مریم (Silybum marianum) و چند فرآورده دارویی آن [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 73-86]
 • حقانی، مصطفی تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • حقیری، علی بررسی امکان کاشت تعدادی از گونه‎های دارویی غیر بومی ایران در منطقه کرج [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 169-171]
 • حقیر ابراهیم‌آبادی، عبدالرسول مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • حقیرالسادات، فاطمه سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • حقیقت، فاطمه بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]
 • حقیقتجو، پرویز تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر جذب عناصر پرمصرف، عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 950-966]
 • حکمت شعار، حسن استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • حمیدی، آیدین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • حمیدی، مونسه تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • حمیدیان، محمد بهبود صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با کاربردکودهای زیستی فسفره و آبیاری تکمیلی در شرایط کشت دیم [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1044-1057]
 • حمید اوغلی، یوسف اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • حمدی شنگری، علی واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • حمیدیه، هرمز بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 389-402]
 • حمزه وی، فاطمه خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • حمزه ئی، جواد استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 644-664]
 • حمیسی، مرتضی تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]

خ

 • خاتمی، فائزه بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • خاتمی، هژار بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • خاتون کازرانی، نرگس بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • خادم، علیرضا بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • خادمی، کریم مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • خادمی، کریم بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • خارا، جلیل بررسی کاربرد میکوریز بر صفات فیزیولوژیکی گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش فرابنفش [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 880-899]
 • خیاط، مهدی بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم کاشت بر عملکرد گل و شاخص‌های رشدی زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 293-303]
 • خیاط، مهدی تأثیر محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 871-881]
 • خیاط، مهدی تأثیر محلول‌پاشی برگی با کلرید کلسیم و نیترات کلسیم در طی رشد و نمو بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه زرشک (Berberis vulgaris L.) [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 1028-1043]
 • خاقانی، شهاب بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • خاکی، پژواک اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • خاکپور، عاطفه بررسی برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در شرایط فصل پاییز و بهار در استان خوزستان [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 991-1001]
 • خاکدامن، حسین بررسی پراکنش جغرافیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی توده های مختلف گیاه Zizyphus jujuba Mill در ایران [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 69-87]
 • خاکدان، فاطمه تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های متعلق به گونه‌های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره [دوره 35، شماره 6، 1398، صفحه 927-949]
 • خاکسار، داریوش تأثیر عصاره‌های آبی و هیدروالکلی زنجبیل و خار مریم بر هپاتوتوکسیسیتی ناشی از تیواستامید در موش صحرایی [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • خالص‌رو، شیوا تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • خالص رو، شیوا ارزیابی کاربرد ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 968-980]
 • خالقی، صدیقه سادات بررسی توان دگرآسیبی (آللوپاتی) عصاره‌های برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 481-491]
 • خیامی، مسعود بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • خیامی، مسعود مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • خیامی، مسعود ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگیهای روغن ارقام کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 313-325]
 • خیامی، مسعود جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • خیامی، مسعود بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 101-110]
 • خامه سیفی، آزاده مقایسه بازده و ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار Tanacetum polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum در شرایط مزرعه [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 663-672]
 • خاموشی، حامد ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • خانی، روح اله کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • خان پور، الهام اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • خانجانی‌شیراز، بابا گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • خاوازی، کاظم اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • خاوازی، کاظم تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • خاوازی، کاظم اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • خاوازی، کاظم اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی اثر سطوح مختلف کود‌های اوره و سوپرفسفات بر تجمع عناصر معدنی در گیاه دارویی روناس (Rubia tinctorum L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 219-232]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر میزان برخی از متابولیت های ثانویه (ساپونین ها و آنتوسیانین ها) و القاء مقاومت ضد میکروبی در گیاه دارویی .Bellis perennis L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 553-586]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 131-148]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار) [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • خدایی، لاوین تأثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن، محتوی فنل تام بذر و برگ گونه‎های زراعی، وحشی و نسل F5 تلاقی بین گونه‎ای گلرنگ (Carthamus spp.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 281-292]
 • خدایاری، مهدیه کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • خداقلی، مرتضی پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • خدامرادی، فرانه طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • خدائی، محمدباقر بررسی بازار فرآورده‌های حاصل از گل محمدی ایران در قاره آسیا [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 373-385]
 • خدائی جوقان، آیدین تأثیر ورمی‌کمپوست و زئولیت بر عملکرد گل و برخی از صفات گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 335-350]
 • خدیوی کاشانی، نسیم مقایسه اثر سیلیمارین و ویتامین E در پیشگیری از تغییرات بافتی گوش داخلی به دنبال مصرف جنتامایسین در سگ [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 363-373]
 • خیری، عزیزاله بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • خیری، عزیزاله تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • خیری، عزیزاله تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 268-280]
 • خیری، عزیزاله ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 677-690]
 • خرادمهر، آرزو بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • خراسانی‌پور، مجید شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • خراسانی نژاد، سارا بررسی خصوصیات مورفولوژی، اتنوفارماکولوژی، بیوشیمیایی و ضد‌قارچی گیاه دارویی علف سالک (Ceratocephalus falcatus L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 579-587]
 • خراسانی نژاد، سارا مقایسه اثر نانوکودها و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی Lavandula stricta Del. باززایی شده از بذر و کشت بافت [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 975-989]
 • خراسانی‌نژاد، سارا بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • خرسندی، اروجعلی اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • خرسندی، علیرضا اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • خزاعی، حمیدرضا تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • خستو، محبت تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • خسروی، مجتبی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • خسروشاهلی، محمود ارزیابی تأثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 54-67]
 • خسرو شاهلی، محمود بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • خسروی فرد، محمود تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • خسروی‌فرد، محمود مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • خشنود یزدی، اصغر بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • خطیب‌زاده، راحله مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • خلدبرین، بهمن تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • خلدبرین، بهمن تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته [دوره 5، شماره 1، 1379، صفحه 61-112]
 • خلفی، حسین تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • خلفی، مهناز بررسی فلاونولیگنان‌ها در اندام‌های مختلف گیاه خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn) در منطقه گرگان [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 651-665]
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • خلیلی، سمانه بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم ساقه‌چه و ریشه‌زایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia DC.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 103-111]
 • خلیلی، محمدعلی بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • خلیلی نجف‏ آبادی، محسن اثرات تزریق گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L) در هسته مشبک پاراژیگانتوسلولاریس بر روی علائم کمی سندرم ترک در موش صحرایی نر [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 11-16]
 • خلیلی نجف آبادی، محسن بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]
 • خمری، عیسی بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 331-339]
 • خمری، عیسی تأثیر کودهای مختلف و تلفیق آنها بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1010-1025]
 • خمری، عیسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • خمری، عیسی اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، متابولیت‌های ثانویه و عملکرد میوه گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 608-619]
 • خمری، عیسی سنتز سبز نانوذره آهن و نقره با استفاده از عصاره چای سبز (Camellia sinesis L.) و بررسی اثر آن بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 330-345]
 • خمیری، مرتضی ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • خمیری، مرتضی استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • خمیری، مرتضی رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • خنامانی فلاحتی پور، سکینه ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • خنامانی فلاحتی پور، سوده ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • خندان بجندی، تیمور اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • خواجه، غلامحسین بررسی اثر سیلیمارین و ویتامین C بر سمّیت میوگلوبینوریک در کلیه موش صحرایی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 472-483]
 • خواجه، مصطفی واکنش فیزیولوژیکی و محتوای پلی‌آمین‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) به کیفیت آب آبیاری در کاربرد کودهای معدنی و آلی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 360-375]
 • خواجه پیری، مریم بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]
 • خواجه حق وردی، مجتبی اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا غربالگری میکوریزای همزیست و تأثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 144-154]
 • خواجویی نژاد، غلامرضا بررسی تنوع در منشأ بنه زعفران (Crocus sativus L.) براساس عملکرد گل و ترکیب‌های زیست فعال گلبرگ [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 759-773]
 • خورشیدی، دیدار تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • خوش تقاضا، محمد هادی تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش‌زبان، فریبا بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 295-306]
 • خوش‌قلب، حسن تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین تأثیر شوری و تغذیه روی بر رشد و خواص آنتی‌اکسیدانی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در یک خاک آهکی [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 25-35]

د

 • داداشی، سعید بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • داداش‌پور، مهدی تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • داداش‌پور، مهدی خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • دادپور، محمدرضا تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • دادخواه، علیرضا بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 425-437]
 • دادخواه، علیرضا مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیان [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 358-369]
 • دادخواه، علیرضا بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 382-390]
 • دادخواه تهرانی، ابوالفضل تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • دادگر، تینا بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • دادمان، بهناز تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده اسانس گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 484-491]
 • دادمهر، خدیجه سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 281-295]
 • داغستانی، مریم تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • دالوند، محمد جعفر طبقه‌بندی محصول مرزه (Satureja hortensis L.) براساس سطح کود اوره مصرفی به کمک ماشین بویایی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 789-801]
 • دیان، حسین روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • دانشیار، محسن بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • دانشیار، محسن تأثیر سطوح مختلف عصاره‌ آویشن (Thymus vulgaris L.) بر رشد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مصرف‌کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 598-609]
 • دانشیار، محسن پاسخ عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی به سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 820-836]
 • دانشیار، محسن اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 915-927]
 • دانشیان، جهانفر تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد روغن در گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 101-108]
 • دانشیان، جهانفر بررسی تنوع مورفولوژیک اکسشن‌های مختلف موسیر (Allium hirtifolium Boissier) در استان لرستان [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 109-116]
 • دانشیان، جهانفر ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • دانشیان، جهانفر بررسی تراکم بوته وسطوح مختلف کود فسفر بر صفات زراعی و عملکرد میوه و دانه گیاه‌دارویی کدوی تخم کاغذی Cucurbita pepo L. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 397-409]
 • دانشیان، جهانفر اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • دانشخواه، مرتضی تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • دانشفر، الهام بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • دانشمند، فاطمه سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • دانشمندی، محمد‌شاهین بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 333-346]
 • دانشور، ماشاءالله اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1060-1071]
 • دانشور راد، نسرین تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • داودی، سیده حکیمه اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • داوری نژاد، غلامحسین شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 689-702]
 • دبیری، سید محمد بررسی بیان ژن 1-دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) در پاسخ به متیل جاسمونات [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 13-24]
 • دیدریچ، مارک اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 769-778]
 • درّی، محمد علی بررسی عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در تراکم‌های مختلف در شرایط دیم و Rainfed استان گلستان [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 833-843]
 • درّی، محمد‌علی بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • دری، محمد علی اثر زمان و مقادیر کشت بذر برعملکرد دانه و اجزای عملکرد گیاه دارویی Plantago ovata در شرایط دیم [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 262-269]
 • درافشان، معصومه شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 691-702]
 • درزی، محمدتقی بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • درزی، محمدتقی تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 1-19]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • درزی، محمدتقی بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • درزی، محمدتقی بررسی تأثیر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1086-1095]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1060-1072]
 • درزی، محمدتقی اثر کاربرد ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1034-1046]
 • دریکوندی، معصومه ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • درویژه، حکیمه اثرهای محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیب‌های اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 5، 1398، صفحه 705-720]
 • درویش‌زاده، رضا تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • درویش‌زاده، رضا بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • درویشی زیدآبادی، داوود تأثیر تاریخ کاشت بر مراحل رشد و نمو وعملکرد ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius) [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 411-423]
 • درویش علیپور آستانه، شکیبا تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • درویش علیپور آستانه، شکیبا خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • درویش‌نیا، مصطفی ترکیب‌های شیمیایی و فعالیت ضد‌قارچی اسانس میخک‌هندی (Syzygium aromaticum L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 552-562]
 • درى، محمدعلى بررسی مقدماتی استقرار و عملکرد سرشاخه گلدار گل راعی Perforatum Hypericum جمع آوری شده از درازنو وگرمابدشت دراستان گلستان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 397-406]
 • دژستان، سارا تقویت تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق (Corylus avellana L.) از طریق ترکیب محرک و پیش‌ماده [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 73-89]
 • دژم، محمود بررسی توان دگرآسیبی (آللوپاتی) عصاره‌های برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 481-491]
 • دژم، محمود بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • دست برهان، سهیلا تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • دستجردی، عبدالمجید اثرات دگر آسیبی عصاره آبی گیاه مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) بر درصد و سرعت جوانه‌زنی بذرهای هفت گونه از سبزیجات [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 51-58]
 • دشتی، حسین اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • دشتی، حسین تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • دشتی، مجید بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 262-274]
 • دشتی، محمدحسین اثر ضد دردی عصاره الکلی گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) بر درد مزمن در موش سوری [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 468-476]
 • دشتی، مرتضی تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • دشتی رحمت‌آبادی، محمدحسین بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • دشتکی، محمد تأثیر نانو‌اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 770-783]
 • دشتکیان، کاظم معرفی برخی از گونه‌های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 95-122]
 • دلاور، حسن بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • دلخوش، بابک بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • دلشاد، مجتبی بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • دلیمی، عبدالحسین بررسی تأثیر عصاره آبی دو گیاه Artemisia sieberi Besser و Scrophularia striata Boiss. بر رشد لیشمانیا ماژور در شرایط In vitro [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 237-246]
 • دلیمی اصل، عبدالحسین بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • دیلمقانی، کمال الدین استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • دلنواز هاشملویان، بابک مقایسه محتوای آرتمیزنین و اثر ضد مالاریایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) و درمنه جارویی (Artemisia scoparia Waldst. & Kit.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1073-1087]
 • دلنواز هاشملویان، بابک مطالعه اثر ضدمیتوزی ترکیب‌های آلکالوئیدی گونه بومی نواری علفی (Vinca herbaceae L.) در مقایسه با آلکالوئیدهای گونه وارداتی نواری گلی (Catharanthus roseus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 196-207]
 • دلنواز هاشملویان، بابک استخراج و جداسازی رنگ‌ روناس (Rubia tinctorum L.) با سه حلال در فصول مختلف و کاربرد آن برای مطالعات یاخته‌شناسی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 266-275]
 • دمی‌زاده، غلامرضا بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • دینی، محمد شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • دینی، محمد شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 191-197]
 • دینی، محمد بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • دینی، محمد بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]
 • دینی، محمد استخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L. [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 227-232]
 • دینی، محمد شناسایی عوامل مولد، نحوة تولید و بهره‌برداری از شیرابه‌های قندی (مانها) در ایران [دوره 17، شماره 1، 1381، صفحه 75-109]
 • دینی، محمد فهرست کاربردی گیاهان [دوره 16، شماره 1، 1381، صفحه 41-99]
 • دینی، محمد شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 25-40]
 • دینی، محمد بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381، صفحه 67-85]
 • دینی، محمد بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380، صفحه 53-71]
 • دینی، محمد بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران [دوره 10، شماره 1، 1380، صفحه 1-26]
 • دینی، محمد بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond [دوره 8، شماره 1، 1380، صفحه 91-102]
 • دیناروند، مهری گیاهان دارویی خوزستان [دوره 14، شماره 1، 1381، صفحه 55-72]
 • دهقان، اسماعیل افزایش بیان دائم ژن کدئینون ردوکتاز در گیاه تراریخت شقایق الی‌فرا (Papaver somniferom L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 88-102]
 • دهقان، اسماعیل بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 563-578]
 • دهقان، زینب بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • دهقانی، محمد صادق تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • دهقان‏ پور، حامد بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهر یزد از دیدگاه مردم [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 57-67]
 • دهقانی ‏زاده، حمیده بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهر یزد از دیدگاه مردم [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 57-67]
 • دهقانی تفتی، محمدعلی معرفی برخی از گونه‌های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 95-122]
 • دهقان زاده، حمید تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • دهقانی شورکی، یحیی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380، صفحه 129-141]
 • دهقان کوهستانی، سمیه بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم زیره [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 414-427]
 • دهمرده، مهدی بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در شش گونه گیاه دارویی [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 331-339]
 • دهمرده، مهدی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]