اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان

2 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال، تهران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال، تهران

چکیده

گل راعی از گیاهان دارویی ارزشمند است، این گیاه در ایران دارای 17 گونه می‌باشد، اما تنها گونه با ارزش آن Perforatum است. این گیاه در معالجه افسردگی نقش اساسی دارد. در این تحقیق گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با غلظت‌های مختلف مولیبدن شامل (شاهد، 1/0، 4/0، 8/0، 6/1 Μµ) در محلول مغذی هوگلند pH 8/6 تیمار شدند و بعد از نمونه‌ها برای سنجش پارامترهای بیوشیمیایی استفاده شد. مولیبدن به طور معنی‌داری سبب افزایش مقدار پرولین گل راعی می‌شود. فعالیت‌های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندام هوایی در تمام تیمارهای مولیبدن افزایش یافته، ولی در ریشه فعالیت این آنزیم‌ها در غلظت‌های بالاتر کاهش یافته‌است. فعالیت پراکسیداز اندام هوایی با تیمار غلظت‌های مختلف مولیبدن بجز در غلظت 8/0 میکرومولار مولیبدن افزایش می‌یابد و در ریشه نیز افزایش فعالیت پراکسیداز دیده شده‌است، اما در غلظت‌های بالاتر کاهش یافته‌است. افزایش مقدار مالون دآلدئید در غلظت‌های بالای مولیبدن دیده می‌شود. به‌طوری که مقدار مولیبدن به نسبت افزایش غلظت مولیبدن تیمار شده بیشتر شده‌است. بنابراین تنش مولیبدن مقدار پرولین و آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز را افزایش می‌دهد و در غلظت‌های زیاد مولیبدن علائم سمّیت به‌صورت پراکسیداسیون لیپید ظاهر می‌شود. آنالیز داده‌ها از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای spss و مقایسه میانگین‌ها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن انجام شد. در هر بررسی از 3 تکرار استفاده شد.

کلیدواژه‌ها