بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 -

چکیده

بنه یا چاتلانقوش با نام علمی Pistacia atlantica subsp. Mutica از انواع پسته وحشی غالب در فلات ایران است. حدود دو میلیون هکتار از زمینهای ایران برای رشد و نمو این گیاه با ارزش مستعد است. چون این گیاه اندامهایی با با ترکیبهای معطر دارد، پوست میوه و برگ بنه جهت شناسایی ترکیبهای شیمیایی آن در سال 1377 از پارک خجیر در شرق تهران جمع آوری گردید. اسانس نمونه پوست میوه به روش تقطیر با آب و نمونه برگ به روش تقطیر با بخار آب، گرفته شده اند. بازده اسانس بر اساس نسبت پوست میوه تر 0.58 و در نمونه های برگ درخت نر 0.07 درصد و برگ درخت ماده 0.04 درصد با وزن تر محاسبه گردیده است.
ترکیبهای اسانس با دستگاههای گروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شده اند. بیشترین ترکیبهای در اسانس پوست میوه در مرحله رشد نهایی را ترکیبهای a - pinene (73.6 درصد)، b - pinene (5.3 درصد)، myrcene (3.3 درصد) و camphene (2.3 درصد) تشکیل می دهند، و در نمونه برگ درخت نر بیشترین ترکیبها عبارتند از: a - pinene (36.2 درصد)،y-cadinene (17.9 درصد) و b - pinene (6.3 درصد) و در اسانس برگ درخت ماده a - pinene (21.7 درصد)، y-cadinene (19.3 درصد) و (4.7 درصد) بیشترین را تشکیل میدهند.

کلیدواژه‌ها


1. عمادی، محمدحسین. ۱۳۷۵. بررسی وضعیت موجود پسته وحشی در ایران، گزارش شماره ۲، چاپ اول، وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

2- میرحیدر، حسین. ۱۳۷۲. معارف گیاهی، جلد دوم، صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۱، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی

3- ایران نژاد پاریزی، محمدحسین. ۱۳۷۳. بررسی رویشگاه های طبیعی پسته در ایران، پژوهش و سازندگی، شماره ۱۹، سال 5 تابستان، صفحه ۲۰ تا ۲۹.

4- ثابتی، حبیب ا... ۱۳۷۳. جنگلها، درختان و درختچه های ایران، چاپ دوم، ناشر دانشگاه یزد

5- موافقی، علی، ۱۳۷۱. بررسی موسیلاژهای تیره بارهنگیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (علوم پایه) (در دست انتشار

6- ایزد دوست، محمد. ۱۳۹۳. شیمی گیاهی، صفحه ۲۵ تا ۷۰، از انتشارات دانشگاه تهران. 

7- آینه چی، یعقوب. ۱۳۷۲. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران، صفحه ۱۰، از انتشارات دانشگاه تهران

8- مراقبی، فرهنگ. ۱۳۷۶. تاثیر پارامترهای زیست محیطی و تیغ زدن درگونه. .Pistacia atlantica Desf در تولید روغن های اسانسی رزین در سه استان کرمانشاه، لرستان و ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد  )واحد شمال تهران(

9- Parker. 1993. Editor inchif: Encyclopedia of chemistry -MC Grow, Hill.

10- Kusmenoglu, S; Baser, K.H.C. and Ozek, T. 1995. Constiuents of the essential oil from the hulls of Pistacia vera L., J. Essent. Oil ReS., 7,441-442.

11- British Pharmacopoeia, 1988. Vol.2, pp. A137-A138, HMSO, London

12-Bauer, K.; Garbe, D.,Surburg, H. 1990 Common Fragrance and Flavor Materials. Pub. VCH-Germany.

13-Kaiser, G.L. 1976. SCM crop., US 4000 207

14-Sandra, P. ; Bicchi, C. 1987. Chromatograpic method, Capillary Gas Chromatography in essential oils Analysis. Chapter8, Retention Indices in Essential oil Analysis, pp 259-274.

15-Davies, N.W.1998. Gas Chromatographic Retention Index of monoterpenes and sesquiterpenes on methyl silicon and Carbowax 20 M phases. J.Chromatography, 503, pp1-24.

16-Dictionary of Natural products, 1994. Vol. 4, pp. 4685, Published by Chapman & Hall.