بررسی مقایسه ای مراحل رویشی و سازگاری 5 کولتیوار مختلف وایول (Partenium argentatum)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 استادیار بخش بیوشیمی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت گیاهان مولد کائوچو در دنیا، طرح بررسی سازگاری کولتیوارهای مختلف گیاه وایول در ایران تدوین و تحقیق در مورد بهترین روشهای جوانه زنی بذر، زمان و شرایط مناسب کشت آن انجام گرفت و بعد در پی بررسیهای انجام شده، پایه های حاصل از کشت بذر 5 کولتیوار وایول در سال 1375 به بستر زمین انتقال و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار، مطالعات سازگاری در مورد آنها انجام گرفت. بررسی میانگین درصد زندهمانی در کولتیوارهای مختلف در سال اول نشان داد که کولتیوارP6 در سال اول با 100% زنده مانی و در سال دوم با 78.9% حداکثر زنده مانی را داشته است. حداکثر رشد طولی در پایه های یکساله در ارقام P6، P3 به ترتیب برابر 54.50 و 46.25 و در پایه های دو ساله در ارقام P, P3, P6 به ترتیب برابر 63.25 و 59 و 51.75 بوده است. همچنین حداکثر میانگین رشد قطری در سال اول در رقم P3 برابر با 2.3 سانتیمتر و در سال دوم برابر با 2.9 سانتیمتر در ارقام P و P3 بوده است. حداکثر میانگین رشد پیرامونی نهالها در پایه های یکساله در رقم P3 برابر 2035 سانتیمتر مربع بوده است.

کلیدواژه‌ها


1. فاکر باهر ، زهرا . ۱۳۷۳ . معرفی وایول گیاه مولد کائوچو و بررسی امکان کشت و سازش پذیری آن ، در ایران . سال ۱۰ و جلد ۱ ،۳۲-۳۸.

2- Mills, D. and A. Benzioni and M. Forti, 1989. Performance of USDA Guayule linns in the northern negev of Israel. Economic Botany NO: 43:3. 378-385.

3- Naqvi, H. H., A. Estilai, and I. P. Ting (eds.) 1992. New Industrial crops and products. Association for the advancement of Industrial crops, Riverside. california. 245 p.

4- Rabbani, A., M. H. Bhatti and Z. Ahmad, 1987. Guayule-a potential rubber crop for arid and marginal lands prog. Farming, vol. 7. No. 2:28-30.

5- Whitworth, J. W., and E. E. Whitehead (eds.) Guayule Natural Rubber GAMC and USDA-CSRS, office of Arid Lands studies, University of Arizona, Tucson, 445 p.