بررسی اسانس اندامهای هوایی و میوه گشنیز .Coriandrum sativum L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

اندامهای هوایی گیاه گشنیز Coriandrum sativum در دو مرحله (اوایل گلدهی و گلدهی کامل) و میوه آن از مزرعه گیاهان دارویی واقع در ایستگاه تحقیقاتی البرز (کرج) جمع آوری گردید. از اندامهای هوایی به روش تقطیر با بخار آب و از میوه به روش تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد. بازده اسانس برای سرشاخه گلدار در اوایل گلدهی 0.43% و در زمان گلدهی کامل 0.18% بود و بازده اسانس حاصل از میوه 0.47% محاسبه گردید.
ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفتند. اسانس سرشاخه گلدار بیشتر حاوی آلدئیدهای C10-C16 بود. 20 ترکیب مختلف در اسانس میوه گشنیز شناسایی شد که از میان آنها لینالول به تنهایی 86.5% اسانس را تشکیل می داد. به علاوه اسانس میوه گشنیز 2.8% گاماتر ترپینن، 1.4% آلفا پینن و 1.2% ژرانیل استات داشت.

کلیدواژه‌ها


1- مظفریان ، ولی اله ،۱۳۷۵ ، فرهنگ نامهای گیاهان ایران ، صفحه 146 ، انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران

2- زرگری ، دکتر علی ، گیاهان دارویی ، جلد ، صفحه، انتشارات ، تهران .

3-Potter, T., 1996, Essential oil composition of cilantro, J. of Agricultural and Food Chemistry, 44:7, 1824-1826.

4- Afifi, N., Ramadan, A., Kashoury, E., Banna, H., 1994, Some pharmacological activities of essential oils of certain Umbelliferous fruits, Veterinary Medical J. Giza, 42:3, 85-92.

5- Hossein, M., 1995, Response of growth, yield and essential oil of coriander and dill to different nitrogen sources, Egyptian J. of Horticulture, 22:1, 1-10.

6- Boselah, N., 1995, Effect of different levels of salinity on the growth, yield and volatile oil constitients of coriander plants, Annals of Agricultural Science, 33:1, 345-358.

7- Tiwari, R., Banafar, R., 1995, Application of nitrogen and phosphorus increases seed oil and essential oil of coriander, Indian Cocoa, Arecanut and Species J., 19:2, 51-55.

8- Pasquale, R., Rapisarda, A., Germano, M., Ragusa, S., 1995, Effects of cadmium on growth and pharmacologically active constituents of the medicinal plant coriandrum sativum L., Water, Soil and Air Pollution, 84: 1-2, 147-157.

9- Potter, T., Fagerson, I., Craker, L., Palevitch, D., Putievsky, E., 1993, Composition of Vietnamese coriander leaf oil, Acta Horticulturae, 344, 305-311.

10- Pino, J., Borges, P., Roncal, E., 1993, Compositional differences of coriander fruit oils from various origins, nahrung, 37:2, 119-122.

11-Lawrence B., 1987, Progress in essential oils, Perfumer and Flavorist, 12:4, 69-73, 76 80.

12- Khan, N., Huq, F., Begum, M., Hussain, B., 1982, Studies on Coriandrum sativum Linn. I. Chemical investigation of the seed, Bangladesh J. of Scientific and Industrial Research, 17: 3/4, 172-174.

13- Lawrence B., 1984, Progress in essential oils, Perfumer and Flavorist, 9:2, 23-31.

14- Lewis, Y., Nambudiri, E., Krishnamurthy, N., Amma, BSK, 1976, Essential oils in species, Arecanut and Species Bulletin, 8:1, 5-8.

15. Dimri, B., Khan, M., Narayana, M., 1976, Some promising selections of Bulgarian coriander for seed and eseential oil with a note on cultivation and distillation of oil, Indian Perfumer, 20: 1A, 13-21.

16-Lawrence B., 1980, New trends in essential oils, Perfumer and Flavorist, 5:4, 6, 8, 10, 12-16.

17- Lawrence B., 1980, Progress in essential oils, Perfumer and Flavorist, 5:1, 55-58.

18- Hilik, L., Moskalenko, V., 1979, Chemical methods of weed control on essential oil plants in USSR, Abstracts of papers, IX International Congress of Plant Protection and 71st Annual meeting of American Phytopathological Society, 487.