مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

بذر مرزه Satureja hortensis در بهار 77 در ایستگاه تحقیقاتی البرز کشت و در تابستان گیاه برداشت شد. اسانس سرشاخه گیاه در مرحله گلدهی کامل به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با (کلونجر) استخراج شد که بازده آن به ترتیب 1.2 و 1.9 درصد بود. پس از تجزیه اسانس با دستگاه GC/MS، 25ترکیب شناسایی شد که در این میان تفاوت قابل ملاحظه ای در دو ترکیب کارواکرول و گاماترپنین با دو روش فوق الذکر مشاهده شد. در روش تقطیر با بخار آب میزان کارواکرول و گاماترپنین 30 و 47 درصد ودر روش تقطیر با آب 45 و 38 درصد به ترتیب ذکر شده محاسبه شد. اختلاف فاحشی در سایر ترکیبهای شناسایی شده در دو روش مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


1- امین، غلامرضا. ۱۳۷۰. گیاهان دارویی سنتی ایران، جلد اول. معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صفحه ۱۰۴

2- زرگری، علی. ۱۳۶۹. گیاهان دارویی، جلد ۴. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات ۴۲-۴۵

3-مظفریان، ولی اله. ۱۳۷۵. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. فرهنگ معاصر. صفحه ۴۸۳.

4- Capone, W; Mascia, C; Melis, M. and spanedda, L. 1988. Determination of terpenic compounds in the essential oil from satureja thymbra growing in sardinia. Journal of chromatography, 457: 427-430. 

5- Deans, SG. & Svoboda, KP. 1989. Antibacterial activity of summer savory essential oil and its Constituents. Journal of horticultural science, 64 (2): 205-210. 

6- Guenther, E. 1974. The Essential oils (vol3). Robert E. Krieger pub. Malabar, Florida

7-Gora, J. and Lis, A. 1996. Chemical composition of the essential oil of cultivated summer Savory. Journal of Essential oil Research, 8: 427-428.

8- Jean, FI; Collin, GI and Lord, D. 1993. Essential oils and microwave extracts of cultivated plants. perfumer & flavorist; 17 (3): 35-41.

9. Mnimh, A.C. 1996. Encyclopedia of Medicinal Plants. Dorling & Kindersley, USA 

10- Oritz, EL. 1996. The Encyclopedia of Herbs, Spices & Flavourings. Dorling & Kinderslej. USA. 

11- Reineccius, G. 1994. Sourcebook of flavours. Second ed. Chapman & Hall. London, UK.