شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مورت (مورد) .Myrtus communis L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

چکیده

گیاه مورت (Myrtus communis L.) در مهرماه 1377 از باغ گیاه شناسی ملی ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع) جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در آزمایشگاه، از برگ آن به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری به عمل آمد. مقداراسانس بدست آمده از 85 گرم برگ خشک این گیاه ناچیز بود، به طوری که مجبور شدیم آن را از فاز آبی به وسیله نرمال هگزان جدا کنیم. همچنین به منظور مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده گیاه تازه با گیاه خشک، برگ تازه مورد نیز به همان روش تقطیر با بخار آب مورد اسانس گیری قرار گرفت (بازده عمل در این مورد 0.45% نسبت به برگ تازه گیاه بود). 
ترکیبهای تشکیل دهنده هر دو اسانس به روشهای گاز کروماتوگرافی مویی و گاز کروماتوگرافی مویی متصل به طیف سنج جرمی مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفتند. از میان 32 ترکیب شناسایی شده در این دو اسانس که در مجموع 
96.3 درصداز وزن اسانس برگ خشک و 96.1 درصد از وزن اسانس برگ تازه را تشکیل می دادند، به ترتیب ترکیبهای 1,8-cineole (23.4 و 17.9 درصد)،a-pinene  (22.4 و 29.1درصد)،Limonene  (19.2 و 21.5 درصد)Linalool  (11.7 و 10.4 درصد) وLinalyl acetate  (6.1 و 4.8 درصد) بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


1- زرگری، علی ۱۳۶۹. گیاهان دارویی، جلد دوم. صفحه ۳۰۶-۳۰۲

2- قهرمان، احمد ۱۳۶۱. فلور ایران، جلد سوم، شماره ۱۸۱۹. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

3- برازنده، محمدمهدی ۱۳۷۵. مقایسه کمی و کیفی اسانسهای . فصلنامه پژوهش و سازندگی، ۳۱

4- Weyerstahl, P., Marscall, H. and Rustaiyan, A 1994. Constituents of the essential oil of Myrtus communis L. from Iran, Flavour and Fragrance Journal, vol. 9, 333-337.

5- Vanhaсlen M. and Vanhaelen-Fastre R 1980. Constituents of Essential Oil of Myrtus communis. planta Medica, 39: 164-167.

6- Bradesi P., Tomi F. and Casanova (1996), Chemical Composition of Myrtle leal Essential Oil from Corsica (France). Universite de Corse-Equipe chimie et Biomasse. CRES-URA CNRS 2053

7- Davies N.W. 1990. Gas chromatographic retention indices of monoterpenes and sesquiterpenes on Methylsilicon and Carbowax 20 M Phases. Journal of Chromatography, 503: 1-24.