بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

به منظور تعیین میزان الکالویید تام و الکالوییدهای افدرین و پزودوافدرین، بیش از250 نمونه گیاه افدرا که به 9 گونه مختلف تعلق دارند از مناطق مختلف ایران در مرحله گلدهی جمع آوری گردید. پس از استخراج الکالویید تام در 42 نمونه انتخابی، مشخص گردید که گونه E. major بیشترین مقدار (0.8%-1.8%) و گونهE. brevifoliata کمترین مقدار الکالویید تام را دارا بوده اند (0.05%-0.08%).
سایر گونه ها به ترتیب عبارتند از:(0.55%-1%) E. procera ، (0.17%-0.8%) E.intermedia،(0.1%-0.55%) E. pachyclada ، (0.09%-0.5%) E. strobilata،(0.04%-0.09%) E.sarcocurpa ،(0.6%) E. distachya  و (0.04%-0.2%) E. foliata. الکالوییدهای افدرین و پزودوافدرین بیش از 90% الکالوییدها را در نمونه ها به خود اختصاص می دهند که تعیین مقدار این دو نوع الکالویید با دستگاه گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1- آئینه چی، یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران: انتشارات دانشگاه تهران. .۱۳۷۵

2- اسدی، مصطفی، فلور ایران شماره ۲۲، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ۱۳۷۶.

3- صمصام شریعت، هادی، معطر، فریبرز، گیاهان و داروهای طبیعی (مفردات پزشکی)، جلد دوم، مؤسسه انتشارات مشعل اصفهان، ۱۳۶۵.

4- قهرمان، احمد، کورومو فیت های ایران، جلد اول. مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۷۳

5- میرحیدر، حسین: مصارف گیاهی، جلد ششم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳.

6- Feng. C.T. Read, B.E. 1927. The ephedrine assay of chinese ephedra J. of Am. Pharm. Assoc vol XVI. No 11. 1035-1039.

7- Manske, R. H. F., Holmes, H.L. (1969) The alkoloid, chemistry and physiology, vol 3, 339-362.

8. Wiley MS library, 1991, PLN 03-910 536-00, varian Associates, Inc, walnut creek, california 94598.