بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل یاس بنفش .Syringa vulgaris L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

αSyringa سردهای با 30-25 گونه از آسیا و جنوب شرقی اروپاست و به دلیل گلهای زیبایش در بهار و اوایل تابستان کاشته می شود. یاس بنفش .Syringa vulgaris L یکی از گونه های این سرده به شمار می رود که در این تحقیق ترکیبهای شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. گلهای یاس بنفش اسانسی با بوی بسیار مطبوع دارند و در عطر سازی از آن استفاده بعمل می آید. گلهای تازه در اواخر فروردین از باغ گیاه شناسی ملی ایران چیده شده و با روش خیسانیدن در حلال هگزان، عصاره گیری بعمل آمده است. پس از آماده سازی عصاره به دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شده، درصد و نوع ترکیبهای عصاره این گل مشخص شدند. نوزده ترکیب شناسایی شد که 86% کل عصاره را تشکیل می دادند. بتا آزارون (b-asarone) با بیش از 27% بیشترین، بعد از آن فیتول Phytol (9.5%) آلفا فارنسن (a-farnesene) 6.8%، کاروون(Carvone)  4.4%، پارادیمتوکسی بنزن(p-dimethoxy benzen)  3.1% و نریل استات(Neryl acetate)  2.9% حجم اسانس را تشکیل می دادند.

کلیدواژه‌ها


1- مظفریان، و.، ۱۳۷۵، فرهنگ نامهای گیاهان ایران، انتشارات فرهنگ معاصر، ۵۳۱ صفحه.

2- میر حیدر، ح.، ۱۳۷۲، معارف گیاهی، جلد 7، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 303 صفحه

3- زرگری، ع.، گیاهان دارویی، جلد ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ۳۰۹ صفحه.

4- Bayard, H., 1980, “The Oxford Encycolopedia of Trees of the world”, Oxford Universiy press. 

5- Brichell, C., 1996, “Encyclopedia of garden plants”, Darling Kindersley pub.

6- 1997, “Dictionary of natural product”, Chapman & Hall pub. 

7- Rechinger, K.H., “Flora Iranica”.

8- Guenther, E., 1987, “The Essential oil”, vol 2, P 534, Robert E.Keriger Pub, Malaber, Florida.

9 Gessner, G.Hawley, 1981; "The Condensed Chemical Dictionary”, P 815, Van Nostrand Reinhold company pub.