بررسی ترکیبهای اسانس زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مزرعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis از دوران قدیم مورد استفاده مردم بوده و در درمان بیماریها مصرف می‌شد. براساس آخرین مطالعات، این گیاه در درمان آسم و برونشیت، درمان ویروس تب خال و ویروس ایدز اثرات مثبت دارد. هد ف از اجرای این طرح بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس برگ این گیاه درشرایط کشت مزرعه‌ای می‌باشد. هنگامی‌که 2/3 گلهای گیاه ظاهر شدند، مبادرت به جمع آوری برگها گردید. بعد از خشک کردن برگها, با استفاده از روش تقطیر با بخارآب اسانس‌گیری شدند، سپس اسانس بدست آمده با استفاده از دستگاه GC/MS مورد تجزیه قرار گرفت. مشخصات دستگاه عبارت بود از : گاز کروماتوگراف مدل 3400 - varian کوپل شده با طیف سنج جرمی‌. بعد از تزریق با استفاده از اندیس کواتس طیفهای جرمی ‌و مقایسه با ترکیبهای استاندارد، ترکیبهای متشکله اسانس شناسایی شد و درصد کمی‌آنها تعیین گردید. از میان 27 ترکیب شناسایی شده بیشترین درصد ترکیبها عبارت بودند از:
(13.45%)Pinocamphon ، (12.20%) b-Pinene، (7.5%) Pinocarvan، (32.43%)iso pinocamphon
در مجموع این چهار ترکیب 65.58% اسانس زوفا را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه‌ها


1- میرحیدر، حسین. 1372. معارف گیاهی جلد ششم، انتشارات فرهنگ اسلامی.

2-Dzhumaev , Zenkevich , IG. (1990). chemistry of Natural compounds 25:1 ,P. 101-102

3- Gorunovic , MS & Bogavac , N. (1995) , Essential oil of Hyssopus officinalis Lamiaceae of montenegro origin. journal. Ess - oil Res. 7:39 - 43.

4-Guenthre,(1979). The essential oil ,vol 3

5- Hogan. Elisabet , (1994) , Herbs P. 45 publisher sunset. 

6- kaplan , kreis & freeman , 1990. Antiviral research 14:6 p. 323-337

7- kashyapa , M. krishnan , N. (1992).The useful plants of India.

8- Kaiser,W.Hang,M. (1962). Plant medica No 10,P 241

9- Marcel & lavabre , (1990) , Aromatherapy workbook publish in the united state.

10- Ryhage,(1973). Quart.Rev.Biophy.6(3).P311

11- Schulz , G.stahl , B. (1991). Flavour and fragrance. journal 6:1,69-73

12-Tsankova , konaktchiev. Genuova (1993). Chemical composition of the essential oils of Two Hyssopus officinalis Taxa. journal of essential oil.