مان گز (گز شهداد) Manna of Tamarix

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده

به منظور شناسایی گونه های گیاهی مولد و بررسی نحوه تولید, دخالت حشرات در تولید, شناسایی حشرات موثر در تولید این مان, زمان استحصال و بهره برداری , نحوه بهره برداری _مصرف و فروش محصول, شناسایی رویشگاههای گیاهان مولد و مناطق بهره برداری, بررسی آب و هوا – خاک – ارتفاع از سطح دریا – و سایر عوامل محیطی مناطق استحصال و بهره برداری  و تاثیر آنها در استحصال محصول این مطالعه در استان کرمان انجام گرفت.  نمونه های هربار یومی از گیاهان مولد  تهیه و مورد شناسایی قرار گرفتند. با استفاده از توری های پارچه ای سر شاخه های تعدادی پایه از گیاهان مولد را در طی 3 سال جداسازی و دخالت  حشرات در تولید مان بررسی گردید. نمونه هایی از حشرات موثر در تولید تهیه و حشرات موثر شناسایی گردیدند. سایر  موارد ذکر شده نیز در طی 4 سال از سال1373 تا 1377 بررسی و مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها


- اسدی, م.، 1367،  فلور ایران- تیره گز, انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران.

- پور شفیع زنگنه، ه.، 1371، مان های جنگلها و مراتع ایران، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع ، نشریه شماره 140/71            

- ثابتی، ح. ا.، 1344، جنگلها درختان و درختچه های ایران، انتشارات دانشگاه تهران.

- رحمانی، غ.ح.، 1377، بررسی منابع تولید کننده و نحوه تولید شیرابه های قندی (مان ها) ، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام کرمان.

- سازمان برنامه و بودجه استان کرمان، 1374، مطالعات اقتصادی- اجتماعی استان کرمان ( جلد اول) هوا و اقلیم شناسی.

- قبادیان، ع.ا. ، 1364، سیمای طبیعی استان کرمان در ارتباط با مسائل کویری، استانداری کرمان.

- مدرس اول، م.، 1372 ، حشره شناسی ، انتشارات بارثاوا.